JAVNI POZIV za sofinanciranje stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2020

Objavljeno: 16.10.2020
JAVNI POZIV za sofinanciranje stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2020


1. Naziv in sedež naročnika

Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2020 na območju Občine Šmarješke Toplice.

3. Pogoji za sofinanciranje storitev

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo prijavljeno stalno bivališče in dejansko živijo na območju občine Šmarješke Toplice,
- so lastniki ene ali več mačk - sofinancira se storitev posega največ dveh (2) živali na stanovanje oziroma hišno številko (gospodinjstvo),
- da podajo vlogo za sofinanciranje stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 9. 2020 do vključno 30. 11. 2020.

Sofinanciranje posega se izvede po njegovi realizaciji, če upravičenec z ustreznimi dokazili dokaže nastanek finančnih obveznosti in izvedbo samega posega.

K vlogi za sofinanciranje stroška sterilizacije in kastracije lastniških mačk morajo vlagatelji priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali in kopijo bančne kartice.

4. Višina razpisanih sredstev 

Sredstva za objavljeni javni poziv v višini 1.000 EUR so zagotovljena z Rebalansom (1) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020, in sicer na postavki 11010, podkontu 411999.

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 30,00 EUR na posamezno žival. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.

5. Vloga za sofinanciranje

Vlogo za sofinanciranje stranke lahko pridobijo na sedežu Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice in na spletni strani občine: www.smarjeske-toplice.si.

6. Rok in način vložitve vloge ter naslov

Vloge s prilogami za dodelitev sredstev je potrebo poslati na naslov Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice ali oddati v sprejemno pisarno Občine Šmarješke Toplice v času uradni ur, najkasneje do ponedeljka, 30. 11. 2020 ali tega dne oddati pošiljko priporočeno po pošti.

Vloga mora vsebovati popolno in pravilno izpolnjene obrazce s prilogami. Podatki na obrazcu se morajo ujemati s podatki osebnih dokumentov lastnika živali. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in kriteriji poziva.

7.Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o dodelitvi sredstev

O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave, ki bo prijaviteljem izdana v 15 dneh po sprejemu odočitve.

Prijavitelji, ki bodo v predpisanem roku dostavili vlogo, ki ne bo popolna, bodo s strani občinske uprave pisno pozvani, da vlogo dopolnijo v 8ih (osmih) dneh od prejema obvestila. V primeru, da  prijavitelj vloge v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.

Vloge, ki niso pravočasno, popolne ali pa jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo vloge oddane po porabi razpoložljivih proračunskih sredstev.

8. Dodatne informacije

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so vam na voljo na sedežu Občine, preko telefona 07/38-44-336 ali preko e-pošte: katarina.gunde@smarjeske-toplice.si.

JAVNI POZIV (klik za ogled)

VLOGA  (klik za ogled)

Pojdi nazaj