9. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v sredo, 18. decembra 2019, ob 18.00 uri,

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice,

Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

Sklic 9. redne seje (klikni za ogled)

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

2. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta;

Gradivo 

3. Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 – predlog v 2. obravnavi;

 Spremni dopis

Splošni del proračuna 2. obravnava

Posebni del proračuna 2. obravnava

Obrazložitev

Predlog MIR

Načrt razvojnih programov 2. obravnava

Načrt nabav in gradenj 2. obravnava

Predlog odloka 2. obravnava

Letni program nakupa 2. obravnava

Letni program prodaje 2. obravnava

Kadrovski načrt 2. obravnava


  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice – predlog v 1. obravnavi;

 Gradivo

Zapisnik Komisije za statut in poslovnik


 5. Posamični program upravljanja – predlog ukinitve dela javnega dobra:

a.)  parc št. 2916/1, k.o. Gorenja vas (JP 798522), 

b.)  parc. št. 2910, k.o. Gorenja vas. 

 

Zapisnik Odbora za razvoj

 

 6. Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja:

a.) parc. št. 2916/1, k.o. Gorenja vas, 

b.) parc. št. 2910, k.o. Gorenja vas, 

c.) parc. št. 1878/9, k.o. Gorenja vas, 

d.) parc. št. 1382/1, k.o. Družinska vas. 

Zapisnik Odbora za razvoj

7. Posamični program upravljanja – predlog nakupa stvarnega premoženja: 

a.) parc. št. 1839/7, k.o. Gorenja vas, 

b.) parc. št. 1839/6, k.o. Gorenja vas. 

Zapisnik Odbora za razvoj

8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

9. . Razno