14. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v sredo, 23. decembra 2020, ob 17.00 uri,

v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi,

Bela Cerkev 6, 8220 Šmarješke Toplice.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta

2.  Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 13. redne seje

3.  Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2021 – 2. obravnava;

Gradivo

4.  Razvojni svet regije JV Slovenija – volitve za programsko obdobje 2021-2027;

Gradivo

5.  Posamični program upravljanja –pričetek postopka prenehanja statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 2920/2, k.o. Bela Cerkev;

Gradivo

6.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

7.  Razno.

Sklicujemo redno sejo, s fizično prisotnostjo vseh vabljenih. V kolikor to zaradi epidemioloških razmer ne bo mogoče, bo seja vseeno potekala v živo, ob podpori videokonferenčnega programa Zoom.