11. dopisna sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v sredo, 28. oktobra 2020, ob 17.00 uri,

v Kulturni dvorani Šmarjeta,

Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

OBVESTILO: Sklicana je 11. dopisna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (28.10.2020, od 15.00 do 29.10.2020 do 15.00)

 

Dnevni red seje:

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; PREDLAGANA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA (člani občinskega sveta obveščeni skladno s poslovnikom)

SKLIC 11. DOPISNE SEJE

Sklic 13. redne seje

2.  Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta;  SE NE OBRAVNAVA NA DOPISNI SEJI

Predlog zapisnika 12. redne seje

3.  Potrditev zapisnika 8. dopisne seje občinskega sveta; SE NE OBRAVNAVA NA DOPISNI SEJI

Predlog zapisnika 8. dopisne seje

4.  Potrditev zapisnika 9. dopisne seje občinskega sveta; SE NE OBRAVNAVA NA DOPISNI SEJI

Predlog zapisnika 9. dopisne seje

5.  Potrditev zapisnika 10. dopisne seje občinskega sveta; SE NE OBRAVNAVA NA DOPISNI SEJI

Predlog zapisnika 10. dopisne seje

6.  Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 – 1. obravnava; 

GRADIVO

Dopolnjeno gradivo glede na sklic dopisne seje:

Spremni dopis

Predlog odloka

Zapisnik 1. dopisne seje Odbora za proračun in finance

7.  Imenovanje predstavnika Občine Šmarješke Toplice v Razvojni svet regije JV Slovenija; 

GRADIVO

Zapisnik 6. dopisne seje KVIAZ

8.  Imenovanje predstavnika Občine Šmarješke Toplice v svet JSKD, Območne izpostave Novo mesto; 

GRADIVO

Zapisnik 6. dopisne seje KVIAZ

9.  Ukinitev javnega dobra na parc. št. 2941/2, k.o. Bela Cerkev; 

GRADIVO

Zapisnik 11. redne seje Odbora za razvoj (velja tudi za vse nadaljnje točke ukinitve javnega dobra in predlogo prodaje)

10.  Predlog za pričetek postopka za ukinitev dela javnega dobra na parc. št. 1516/6, k.o. Žaloviče; 

GRADIVO

 11.  Posamični program upravljanja: prodaja stvarnega premoženja parc. št. 2835, k.o. Gorenja vas;

GRADIVO

 

NOVI PREDLAGANI TOČKI NA DNEVNEM REDU 11. DOPISNE SEJE

Predlog ukinitve javnega dobra na parcelnih številkah: 1526/5, 1526/7, k.o. Žaloviče in 2905/25, 2905/23, 2904/5, k.o. Gorenja vas

Gradivo

Predlog sklepa

Predlog prodaje nepremičnin s parcelno številko: 1526/5, 1526/7, k.o. Žaloviče in 2905/25, 2905/23, 2904/5, k.o. Gorenja vas;

Gradivo

12.  Poročilo o delu župana in občinske uprave (realizacija projektnih proračunskih postavk za obdobje 1-9/2020);

SPREMNI DOPIS IN OBRAZLOŽITEV

Gradivo


 13.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

GRADIVO

14.  Razno.