13. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

 sreda, 25. novembra 2020, ob 17.00 uri,

v dvorani Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi,

Bela Cerkev 6, 8220 Šmarješke Toplice.

 

Predlog dnevnega reda:

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Sklic 13. redne seje Občinskega sveta

2.  Potrditev zapisnika 8. dopisne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 

3.  Potrditev zapisnika 9. dopisne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika

4.  Potrditev zapisnika 10. dopisne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika

5.  Potrditev zapisnika 11. dopisne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika

 6.  Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika

7.  Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2021 – predlog v 1. obravnavi;

Spremni dopis s kratko obrazložitvijo 

Splošni del - predlog

Posebni del - predlog

Načrt razvojnih programov

**opomba: Naselja (Vinica pri Šmarjeti, Šmarjeta, Zbure, Šmarješke Toplice, Bela Cerkev) se bodo urejala celovito (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava), zato so postavke za vodovodno infrastrukturo v NRP izkazane brez sredstev, saj bodo projekti širše zasnovani v smislu celovite komunalne ureditve naselij

Obrazložitev

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem leto 2021 - predlog

Priloga 1 k Načrtu

Priloga 2 k Načrtu

Kadrovski načrt za leto 2021

Funkcionalna klasifikacija 

Vloga za izdajo soglasja k zadolževanju podjetja CERO-DBK

Zapisnik 8. redne seje Odbora za proračun in finance

8.  Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Digitalno inoviranje kulturne dediščine in krepitev znanj za razvoj kakovostne turistične ponudbe Dolenjske«;

SPREMNI DOPIS IN OBRRAZLOŽITEV

GRADIVO,

Zapisnik 12. redne seje Odbora za razvoj (smiselno sovpada tudi k naslednjim točkam)

9.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice – predlog v 1. obravnavi;

SPREMNI DOPIS IN OBRAZLOŽITEV

PREDLOG ODLOKA

 10.  Posamični program upravljanja (ureditev lastništva JP 798 842): predlog nakupa parc. št. 2139/2, 2136/8, 2136/6 in 2043/2, vse k.o. Zbure;

GRADIVO

 11.  Posamični program upravljanja: menjava parc. št. 2942/1 k.o. Bela Cerkev za parc. št. 1509/2 in 1511/1, obe k.o. Bela Cerkev;

GRADIVO

12.  Posamični program upravljanja: predlog za ukinitev javnega dobra na parc. št. 2920/4, k.o. Bela Cerkev;

GRADIVO

13.  Razno.

 

Sklicujemo redno sejo, s fizično prisotnostjo vseh vabljenih. V kolikor to zaradi epidemioloških razmer ne bo mogoče, bo seja vseeno potekala v živo, ob podpori videokonferenčnega programa Zoom.