12. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

torek, 30. junij 2020, ob 17.00 uri,

v Sejni sobi Občine Šmarješke Toplice,

Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

 

Dnevni red seje:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Sklic 12. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

2. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta;

Uvod

Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice - predlog

3. Poročilo o izvajanju dejavnosti Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., kot regionalne razvojne agencije za Občino Šmarješke Toplice v letu 2019 in plan aktivnosti za leto 2020;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 10. redne seje Odbora za razvoj

4. Informacija o stanju varnosti v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 10. redne seje Odbora za razvoj

5. Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice – SD OPN 1;

Uvod in obrazložitev

GRADIVO

Tekstualni del

Dopolnjen osnutek Odloka - spremembe

Priloga: Pomožni objekti

Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN

Grafični del

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

PRILOGE

Obrazložitev in utemeljitev SD OPN

Spremembe

Povzetek za javnost

Zapisnik 10. redne seje Odbora za razvoj

6. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 – predlog;

Uvod in obrazložitev

Odlok Rebalans (I) Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 - predlog

Splošni del proračuna Rebalans (I) - predlog

Posebni del proračuna Rebalans (I) - predlog

Načrt razvojnih programov Rebalans (I) - predlog

Načrt nabav in gradenj Rebalans (1) - predlog

Funkcionalna klasifikacija Rebalans (I) - predlog

Letni program prodaje Rebalans (I) - predlog

Letni program nabave Rebalans (I) - predlog

Obrazložitev Rebalans (I) - predlog

 

7. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice na področju zobozdravstva – predlog v 1. obravnavi;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 2. dopisne seje Odbora za družbene dejavnosti

8. Odlok o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice – predlog v 1. obravnavi;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 10. redne seje Odbora za razvoj

9. Obravnava 2. novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izvir dolenjskega posebneža cvička« (marec 2020);

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 10. redne seje Odbora za razvoj

10. Potrditev predlogov za podelitev priznanj in nagrade Občine Šmarješke Toplice za leto 2020;

Uvod in obrazložitev

Zapisnik seje Komisije za priznanja in nagrade občine

11. Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja sparc. št. 1211/1, k.o. Žaloviče;

Gradivo

Zapisnik 10. redne seje Odbora za razvoj

12. Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja s

parc. št. 2941/2, k.o. Bela Cerkev;

Gradivo

Zapisnik 10. redne seje Odbora za razvoj

13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

14. Razno.