10. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v sredo, 19. februarja 2020, ob 18.00 uri,

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice,

Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.


Sklic 10. redne seje (klikni za ogled)

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

2. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta;

Gradivo

3. Letni program socialnega varstva v Občini Šmarješke Toplice za leto 2020;

Gradivo

Zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

4. Letni program kulture v Občini Šmarješke Toplice za leto 2020;

Gradivo

Zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

5. Letni program športa v Občini Šmarješke Toplice za leto 2020:

Gradivo

Zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

6. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za razvoj in nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti;

Gradivo

7. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020 – predlog

Spremni dopis

Gradivo

Zapisnik 8. redne seje Odbora za razvoj

8. Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2020«; 

Gradivo

Plan investicijskega vzdrževanja 

DIIP, februar 2020

Zapisnik 8. redne seje Odbora za razvoj

9. Umeščanje 3. razvojne osi – informacija o izvedenih postopkih;

Gradivo

Zapisnik 8. redne seje Odbora za razvoj

10. Vprašanja in pobude

11. Razno