OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

docxseznam_veljavnih_predpisov_občine_na_dan_2.4.2015 

Zap.

št.

Občina

Naziv občinskega odloka

Objava

Nadzor inšpektorat

Nadzor redarstvo

 

1. OSKRBA S PITNO VODO 

1

Šentjernej

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju občine Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/2002)

X

 

2

 

Šentjernej

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2010)

X

 

3

Država

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

(Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011, 88/2012)

 

 

 

2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA 

4

Šentjernej

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne   vode na območju Občine Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2010)

X

 

5

Šentjernej

 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2010)

 

 

6

Država

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

(Uradni list RS, št. 88/2011 in 8/2012)

X

 

7

Država

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

(Uradni list RS, št. 64/2012)

X

 

8

Država

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav

(Uradni list RS, št. 98/2007, 30/2010)

X

 

 

3. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

4. ODLAGANJE OSTANKOV KOMUNALNIH ODPADKOV

9

Šentjernej

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2010)

X

 

10

Država

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

(Uradni list RS, št. 39/2010)

X

 

11

Država

Zakon o varstvu okolja

(Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1 in  70/2008, 108/2009, 48/2012 in 57/2012)

 

 

12

Država

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami

(Uradni list RS, št. 78/2008)

X

 

 

4. JAVNA SNAGA IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

5. UREJANJE JAVNIH POTI, POVRŠIN ZA PEŠCE IN ZELENIH POVRŠIN

6. IZGRADNJA, VZDRŽEVANJE IN UREJANJE LOKALNIH JAVNIH CEST IN JAVNIH POTI

7. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ULIC, TRGOV IN CEST V NASELJIH, KI NICO RAZVRŠČENE MED MAGISTRALNE, REGIONALNE IN LOKALNE CESTE

8. JAVNA RAZSVETLJAVA V NASELJIH

9. ZINSKA SLUŽBA

13

Šentjernej

Odlok o občinskih cestah

(Uradni list RS, št. 87/1998) in (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2005)

X

 

14

Šentjernej

Odlok o vzdrževanju občinskih cest v Občini Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2005)

X

 

15

Šentjernej

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/2009)

X

 

16

Šentjernej

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili in z vozili, ki so odpeljana, zaradi nedovoljenega parkiranja

(Uradni list RS, št. 15/1999)

 

 

17

Šentjernej

Odlok o urejanju javnih površin, zelenic in parkov v Občini Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/2005)

X

X

18

Šentjernej

Odlok o gozdnih cestah

(Uradni list RS, št. 48/1998)

 

 

19

Država

Zakon o cestah

(Uradni list RS, št. 109/2010 in 48/2012)

X

X

20

Država

Zakon o pravilih cestnega prometa

(Uradni list RS, št. 109/2010 in 58/2012)

 

X

21

Država

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

(Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.))

X

 

22

Država

Pravilnik o projektiranju cest

(Uradni list RS, št. 91/2005 in 26/2006)

X

 

23

Država

Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 116/2006 in 88/2008)

X

 

24

Država

Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste

(Uradni list RS, št. 86/2009)

X

 

 

9. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

10. POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST

25

Šentjernej

Odlok o pokopališkem redu za pokopališča V Občini Šentjernej

(Uradni list RS, št. 61/1995, 72/1999)

X

 

26

Šentjernej

Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti

(Uradni list RS, št. 15/1998)

X

 

 

11. UREJANJE, VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE JAVNIH TRŽNIC IN PLAKATNIH MEST

 

27

Šentjernej

Odlok o upravljanju tržnice – sejmišča v Občini Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2005)

X

 

28

Šentjernej

Odlok o plakatiranju v Občini Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2005)

X

X

29

Šentjernej

Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje in referenduma v Občini Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/2010)

X

X

30

Država

Zakon o volilni in referendumski kampanji

(Uradni list RS, št. 41/2007)

X

X

 

 

 

12. OBČINSKE TAKSE

31

Šentjernej

Odlok o občinskih taksah v Občini Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/2011-UPB1)

X

 

 

13. TURISTIČNA TAKSA

32

Šentjernej

Odlok o turistični taksi v Občini Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/2010)

X

 

33

Država

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

(Uradni list RS, št. 2/2004)

X

 

 

14. UPRABA ZASTAVE IN GRBA

34

Šentjernej

Odlok o grbu in zastavi Občine Šentjernej

(Uradni list RS, št. 40/1996)

X

 

 

15. OSTALO ODLOKI

35

Šentjernej

Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih bratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Šentjernej

(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2010-UPB1)

 

 

 

16. OSTALI ZAKONI IN PREDPISI

36

Država

Zakon o prekrških

(Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8)

X

X

37

Država

Zakon o splošnem upravnem postopku

(Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007,  65/2008 (48/2009 popr.) in 8/2010)

X

X

38

Država

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

(Uradni list RS, št. 43/2007-UPB1)

X

 

39

Država

Zakon o občinskem redarstvu

(Uradni list RS, št. 139/2006)

 

X

40

Država

Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih

(Uradni list RS, št. 33/2011)

X

X

41

Država

Zakon o upravnih taksah

(Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5)

X

 

42

Država

Zakon o sodnih taksah

(Uradni list RS, št. 37/2008 in 97/2010)

X

 


Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik

 

Statistika obiskov

6073276
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
751
1772
4500
6057707
52397
73352
6073276
Moj IP: 185.49.3.162
Osveženo: 08:58:34