OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

TAJNIŠTVO ŽUPANA

Mojca Kastelic je višja referentka na delovnem mestu poslovne sekretarke skrbi za sprejem strank, njihovih vlog in prošenj kot izvajanje celotnega dokumentarnega sistema občine. Njena skrb je organizacija in koordinacija poslovnih stikov župana in občinske uprave kot tudi vsakodnevna korespondenca. Vodi vložišče in klasifikacijo zadev ter sprejema pošto. Izdeluje naročilnice, skrbi za reprezentanco ter nabavo pisarniškega materiala. Skrbi za protokol ter sodeluje pri pripravi proslav in drugih prireditev, prav tako pri vodenju kadrovskih zadev za občinsko upravo ter pripravlja gradiva s predlogi sklepov s področja kadrovskih zadev ter druga strokovna in organizacijska opravila za župana.

OBČINSKI SVET, TAJNIŠTVO DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE, UREJANJE SPLETNE STRANI

Anita Petrič je višja svetovalka odgovorna za področje občinskega sveta, odborov in komisij ter opravlja vsa administrativna dela v zvezi z delovanjem  Nadzornega odbora Občine Šentjernej. Prav tako opravlja tajniška dela direktorja občinske uprave, skrbi za oddajo pošte ter pripravlja prispevke, ki so objavljeni na spletni strani občine. Prav tako ureja občinsko spletno stran. Opravlja administrativne ter organizacijsko-tehnične naloge za župana, občinski svet, nadzorni odbor, delovna telesa občinskega sveta. Skrbi za koordinacijo v zvezi z nalogami, ki jih občinski upravi naloži občinski svet, vključno s korespondenco in vodi evidenco za občinski svet, skrbi za tekoče objavljanje vseh sprejetih pravnih aktov v Uradnem vestniku Občine Šentjernej. Je upraviteljica Obrambnih dokumentov Občine Šentjernej, sodeluje z Razvojnim centrom Novo mesto pri različnih projektih ter je pomočnica odgovorne urednice Šentjernejskega glasila. Opravlja ostale administrativno tehnične naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

PRAVNA SLUŽBA

Rajko Grimšič je višji svetovalec, ki pokriva področja pravnih zadev. Pripravlja splošne in druge akte s področja dela občinske uprave, pripravlja mnenja in stališča, sestavlja predloge in sklepe, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi, ureja premoženjsko-pravne zadeve, sestavlja pogodbe, pregleduje prejete pogodbe in spremlja izvajanje pogodb, nudi pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,vodi upravne postopke za izdajanje odločb v zahtevnejših zadevah iz občinske pristojnosti ter vodi kadrovske zadeve. Opravlja tudi druga strokovna, organizacijska in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta, delovnih teles, nadzornega odbora, notranje revizije ter druge občinske organe.

PODROČJE FINANC

Andreja Topolovšek je višja svetovalka za finance in proračun. Njene naloge so naslednje: spremljanje porabe proračunskih sredstev, priprava gradiv za predloge proračuna, zaključnega računa, različnih finančnih poročil ter ostale dokumentacije za potrebe občinskega sveta in delovnih telesa s svojega delovnega področja. Skrbi za tekoče oziroma mesečno poročanje o realizaciji proračuna za potrebe občinskih organov ter za ministrstvo, pristojno za finance, pripravlja podatke za statistiko finančnih računov za poročanje na AJPES ter pripravlja register tveganj za občinsko upravo občine. Opravlja tudi druga strokovna, organizacijska in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta, delovnih teles, nadzornega odbora, notranje revizije ter druge občinske organe. Sodeluje tudi kot članica uredniškega odbora pri pripravi Šentjernejskega glasila.

RAČUNOVODSTVO

Suzana Kovačič Mihorič opravlja naslednje naloge: likvidacije poslovnih listin, kontroliranje in druge priprave za vknjižbo ter knjiženje, blagajniško poslovanje, obračun plač in ostalih prejemkov za občinsko upravo in druge občinske organe, vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev, pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjsko bilanco občine, izstavljanje računov in zahtevkov za refundacije, vodenje davčne knjige, vodenje poslovnih knjig, obdelava knjigovodskih podatkov, priprava statističnih in drugih poročil za potrebe ministrstev, statističnega urada, zavoda za zaposlovanje, obračunavanje davkov in prispevkov, vodenje plačilnega prometa, priprava in realizacija pogodb o najemu grobov, izstavljanje računov in vodenje evidence o plačilu le-teh. Opravlja tudi druga strokovna, organizacijska in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta, delovnih teles, nadzornega odbora, notranje revizije ter druge občinske organe.

Branka Pogorelc Jakse je višja svetovalka za javne finance in gospodarstvo. Njene naloge so naslednje: vsakodnevno oz. tekoče spremljanje solventnosti, likvidnosti občine, sprotno usklajevanje z dejanskimi prilivi in planiranimi finančnimi sredstev ter vzporedna primerjava s proračunom ter sklenjenimi pogodbami. Likvidacija, priprava, oprema faktur za plačilo, izvrševanje plačil, priprava zahtevkov, usklajevanje in vodenje pripadajočih taks ter priprava poročil ministrstvu o porabi sredstev le-teh (namenska poraba, prenos v naslednje leto). Prijava investicijskih in drugih (mehkih) projektov po 23. členu ZFO-1, razpisi MGRT-ja, EU. Aktivno sodelovanje, svetovanje in usklajevanje z oddelkom proračuna pri pripravi proračuna, polletnega poročila, finančnega poročila. Spremljanje, oblikovanje, planiranje, koordiniranje s sredstvi občine (»finančnih vrzeli in špice«). Usklajevanje finančnega stanja glede na potrebe in dolgoročne plane posameznega področja (investicije, družbene dejavnosti, okolje in prostor). 

OKOLJE IN PROSTOR

Tina Gazvoda  je višja svetovalka, ki vodi naloge občine na področju prostorskega načrtovanja. Izdaja odločbe za redni in podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov pred začetkom koledarskega leta ter odločbe za enkratno izjemno podaljšanje obratovalnega časa med koledarskim letom, naroča opremo po navodilih direktorja in župana, izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča, potrdila za davčno upravo glede spremembe namenske rabe zemljišč, glede datuma spremembe namembnosti zemljišča in ali je zemljišče predvideno za gradnjo stavb. Izdaja lokacijske informacije za zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte, lokacijske informacije glede vzdrževanja objekta, izdaja soglasja k projektnim pogojem, projektni dokumentaciji, soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste, izdajam odločbe za zaporo cest, odločbe za plačilo občinske takse za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje na javnih mestih, parkiranje na javnih površinah. Sodeluje pri vodenju postopka občinskega prostorskega načrta, pri vodenju postopkov občinskih podrobnih prostorskih načrtov, sklepa pogodbe oz. vodi postopke na podlagi zakona o javnem naročanju, izdaja dovoljenja oz. izjave o začasni čezmerni obremenitvi okolja s hrupom.

KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA, KMETIJSTVO

Janez Hrovat je višji referent, ki opravlja naloge s področja varstva okolja, komunalnih dejavnosti, urejanje prometa in ostale infrastrukture; naloge s področja delovanja javnih služb. Skrbi za izvedbo javnih naročil s področja gradenj in vzdrževanja komunalne in cestne infrastrukture, vodi projekte s področja gradenj in vzdrževanja komunalne in cestne infrastrukture, sodeluje v geodetskih postopkih, skrbi za izvedbo razpisov s področja kmetijstva in obračunava komunalni prispevek s področja gradenj. Opravlja tudi druga strokovna, organizacijska in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta, delovnih teles, nadzornega odbora, notranje revizije ter druge občinske organe.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Darja Bambič je višja svetovalka, ki opravlja naloge s področja varstva otrok, izobraževalne dejavnosti, naloge s področja socialnega skrbstva, gasilstva in ostalih družbenih dejavnosti (šport, kultura, turizem…), sestavlja predloge in sklepe, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi. Izdaja odločbe v zvezi s socialnimi transferi in sicer enkratna denarna pomoč za novorojenca, socialne pomoči ipd. Skrbi za društveno dejavnost v občini, opravlja strokovne naloge s področja civilne zaščite, obrambe in zaščite, reševanja v primeru elementarnih nesreč in požarne varnosti. Izvaja in koordinira naloge na področju investicij vzdrževanja, obnavljanja in nakupa osnovnih sredstev na področju družbenih dejavnosti. Objavlja javne razpise za sofinanciranje programov društev in njihovo delovanje. Opravlja tudi druga strokovna, organizacijska in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta, delovnih teles, nadzornega odbora, notranje revizije ter druge občinske organe.

   Delovni čas občinske uprave

 

   POSLOVNI ČAS : URADNE URE:

   ob pon. in tor. od 7.30 do 15.00

   ob sredah od 7.30. do 17.00

   ob čet. in pet. od 7.30 do 14.00

ob pon. od 7.30 do 14.30

ob sredah od 7.30 do 16.30

ob petkih od 7.30 do 13.30

                                                                                             

 

 

 

 

    Ob torkih in četrtkih ni uradnih ur.


Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik

 

Statistika obiskov

6073276
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
751
1772
4500
6057707
52397
73352
6073276
Moj IP: 185.49.3.162
Osveženo: 08:58:38