Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Energetska sanacija Vrtca Sonček - 2013

Investicijska operacija »ENERGETSKA SANACIJA VRTCA SONČEK«

Naziv operacije: Energetska sanacija Vrtca Sonček

Kratek opis operacije:
Namen operacije je izboljšanje energetske učinkovitosti objekta vrtca Sonček, zaščita okolja,
pridobivanje energije iz obnovljivih virov ter realizacija možnih prihrankov pri izrabi energije.

V sklopu energetske sanacije vrtca Sonček se bodo izvedla naslednja dela:
- izvedba toplotne izolacije fasade;
- menjava ali vgradnja oken/vrat;
- izvedba toplotne izolacije stropa proti neogrevanem prostoru (podstrešja);
- optimizacija ogrevalnih sistemov;
- vgradnja prenosnikov za vračanje toplote;
- izboljšave na ogrevalnih sistemih;
- meritev porabe energije;
- vgradnja toplotnih črpalk;
- druga izvedbena dela in nadzor.

Naziv upravičenca: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič

Vrednost investicije in viri financiranja:
Celotna investicijska operacija zajema dela, povezana z gradnjo in nadzorom gradnje.

Po izvedenem javnem razpisu je celotna vrednost investicijske operacije nižja glede na
ocenjeno vrednost. Ponudbena cena izbranega ponudnika znaša 197.134,92 EUR z DDV.
Gradbeni nadzor je v vrednosti 2.964,00 EUR, kar pomeni, da je celotna vrednost investicije
200.098,92 EUR.

VIRI FINANCIRANJA

Viri financiranja so sledeči:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: 164.533,02 EUR (82,22 %)
- Kohezijski sklad EU (85%): 139.853,07 EUR
- Slovenska udeležba (15%): 24.679,95 EUR
Proračun Občine Semič: 35.565,90 EUR (17,78 %)

Sofinanciranje s strani ministrstva in Kohezijskega sklada je v višini 100% upravičenih
stroškov in znaša 164.533,02 EUR. Glede na določila javnega razpisa do sofinanciranja niso
upravičeni stroški DDV, stroški dokumentacije ter stroški ostalih gradbeno-obrtniških del in
elektroinštalacij. Občina Semič bo tako iz lastnega proračuna za investicijo zagotovila
35.565,90 EUR.

Datum začetka del: 20. junij 2013

Datum zaključka del: 10. september 2013

Kontaktne osebe za informacije o izvajanju operacije:
- Polona Kambič, Županja Občine Semič: tel.: 07/356 53 60 ali 07/356 53 50,
- Tatjana Hutar, Svetovalec II za razvoj podeželja in malo gospodarstvo: tel: 07/356 53
55
- Boštjan Ogulin, Višji svetovalec II za komunalno, cestno in investicijsko dejavnost: 07/
356 53 51 ali 031 313 651

Povezava na spletno stran Organa upravljanja
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
http://www.mzip.gov.si/

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Novice

Arhiv objav

Galerija

Več
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon