Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj - 2016


Investicijska operacija

»GOZDNA CESTA VAVPČKE TRAVE - ŠKRILJ«
 
 
NAZIV AKTIVNOSTI
Občina Semič je za investicijsko operacijo gradnja gozdne ceste Vavpčke Trave - Škrilj prejela sredstva iz  naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«,  podukrepa 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.
 
POVZETEK
Občina Semič je v letu 2016 uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za operacijo »Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016«, podukrep 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.
 
V okviru naložbe je bila zgrajena gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj v dolžini 1.437 m, širine 3,5 m. Pred samo izvedbo gozdne ceste je Občina Semič pridobila tudi soglasja 18 lastnikov gozdov ob tej gozdni prometnici. S soglasjem so lastniki pritrdili, da soglašajo z javnim značajem predmetne gozdne ceste in dovoljujejo njeno uporabo skladno z Zakonom o gozdovih ter njeno nadaljnje vzdrževanje.
 
S podprto investicijo se je povečala odprtost gozdov na 8,1 m/ha, v katerih se je omogočilo gospodarjenje z gozdom. Spravilne razdalje iz gozdov na tem območju so se občutno skrajšale, s tem tudi spravilni stroški, izboljšala se je kvaliteta transporta ter omogočil lažji dostop tudi ostalim uporabnikom gozdnih cest in lepega gozdnega prostora v okolici Smuka in Semeniča nad Semičem.
 
GLAVNE DEJAVNOSTI
Nova gozdna cesta ter kasnejša izgradnja sistema vlak omogoča varno sečnjo in spravilo lesa ter s tem tudi trajnostno gospodarjenje z gozdom na tem območju.
 
CILJI
S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, so doseženi naslednji cilji:
  • zgrajena nova gozdna cesta v dolžini 1.437 m in širini 3,5 m,
  • povečanje odprtosti gozdov,
  • trajnostno gospodarjenje z gozdovi,
  • skrajšanje spravilnih razdalj in s tem spravilnih stroškov,
  • večja varnost pri delu v gozdu.
 
PRIČAKOVANI REZULTATI
  • Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.
  • Bolj varno delo v gozdu.
  • skrajšanje spravilnih razdalj in s tem spravilnih stroškov
  • Višji prihodek in dohodek na kmetijah, katere gozdne parcele je odprla gozdna cesta.
  
SKUPNA VREDNOST INVESTICIJSKE OPERACIJE Z VIRI FINANCIRANJA
 
Celotna investicijska operacija je v višini 33.841,81 EUR in zajema gradbena dela, nadzor gradnje ter izdelavo varnostnega načrta z nadzorom varnosti.
 
Investicija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).
 
Sofinanciranje s strani ministrstva in EU je v višini 50% upravičenih stroškov in znaša 16.586,63 EUR. Občina Semič je iz lastnega proračuna za investicijo zagotovila 17.255,18 EUR. 
 
Viri financiranja so tako sledeči:
 
MKGP* (EU sredstva)  12.439,97 EUR (36,76 %)
MKGP* (proračun RS)     4.146,66 EUR (12,25 %)
Občina Semič     17.255,18 EUR (50,99 %)
Skupaj     33.841,81 EUR


         
       
                 
* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Gradnja gozdne ceste je potekala v obdobju julij – oktober 2016. Dela so bila zaključena v prvi polovici oktobra 2016.
 
Pripravila:
Mateja Kambič
                                                                                                                            Polona Kambič
                                                                                                                        županja Občine Semič

 


Objave

28.9.2017 - Galerija slik
Arhiv objav
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon