Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Energetska sanacija OŠ Semič - 2013-2014

Investicijska operacija »ENERGETSKA SANACIJA OŠ SEMIČ«
 
Naziv operacije: Energetska sanacija OŠ Semič
Kratek opis operacije:
Namen operacije je izboljšanje energetske učinkovitosti objekta OŠ Semič, zaščita okolja,
pridobivanje energije iz obnovljivih virov ter realizacija možnih prihrankov pri izrabi energije.
Izvedena bodo naslednja dela:
- izvedba toplotne izolacije fasade;
- zamenjava oken na lupini stavbe.
- zamenjava vseh za zamenjavo predvidenih vrat
- izvedba toplotne izolacije stropa proti neogrevanem prostoru (podstrešja);
- izvedba toplotne izolacije kleti oz. tal, sanacija toplotnih mostov;
- izvedba tesarskih, krovsko kleparskih del (zamenjava kritine na delu objekta, ki obsega telovadnico ter ostala manjša dela na ostalem delu objekta)
- optimizacija ogrevalnih sistemov - vgradnja termostatskih ventilov
- izvedba energetskega monitoringa
- vgradnja toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode
- izvedba elektro instalacij.

Naziv upravičenca: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič

Vrednost investicije in viri financiranja:
Po izvedenem javnem razpisu je celotna vrednost investicijske operacije 565.132,95 EUR.

Viri financiranja so tako sledeči:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: 406.305,51 EUR (71,90 %)
- Kohezijski sklad EU (85%): 345.359,68 EUR
- Slovenska udeležba (15%): 60.945,83 EUR
Proračun Občine Semič: 158.827,44 EUR (28,10 %)

Sofinanciranje s strani ministrstva in Kohezijskega sklada je v višini 100% upravičenih stroškov in
znaša 406.305,51EUR. Glede na določila javnega razpisa do sofinanciranja niso upravičeni stroški
DDV, stroški dokumentacije ter stroški ostalih gradbeno-obrtniških del in elektroinštalacij. Občina
Semič bo tako iz lastnega proračuna za investicijo zagotovila 158.827,44 EUR.

Datum začetka del: 20. junij 2013
Datum zaključka del: 31. avgust 2014

Kontaktne osebe za informacije o izvajanju operacije:
- Polona Kambič, Županja Občine Semič: tel.: 07/356 53 60 ali 07/356 53 50,
- Tatjana Hutar, Svetovalec II za razvoj podeželja in malo gospodarstvo: tel: 07/356 53 55
- Boštjan Ogulin, Višji svetovalec II za komunalno, cestno in investicijsko dejavnost: 07/ 356 53
51 ali 031 313 651

Povezava na spletno stran Organa upravljanja
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
http://www.mzip.gov.si/

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.


Novice

Arhiv objav

Galerija

Več
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon