Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Lokalne volitve 2018
 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je za  18. november 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 48/18).

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za izvedbo volitev, se šteje 3. september 2018. 

Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev (t.j. v nedeljo, 2. 12. 2018).
 


POROČILO O IZIDU LOKALNIH VOLITEV 2018 V OBČINI SEMIČ

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 za župana v Občini Semič
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 za občinski svet v Občini Semič
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 člana Občinskega sveta Občine Semič - predstavnika romske skupnosti

Spletna stran Lokalne volitve 2018 - izid v Občini Semič 
 


OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE SEMIČ

Naslov: Štefanov trg 9, 8333 Semič

Telefon: 07/35 65 361

El.naslov: obvk.semic@semic.si, obcina@semic.si

Lokalne volitve 2018  - redne volitve župana in redne volitve v občinski svet vodi Občinska volilna komisija. Občinsko volilno komisijo je imenoval občinski svet Občine Semič na 17. redni seji dne 26.1.2017. Sestavljajo jo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Mandat komisije traja štiri leta.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo:

predsednik

 • Marko ZUPANIČ

namestnica predsednika

 • Ivana SOKOLIĆ PAŠIČ

člani

 • Robert KAMBIČ

 • Marija MOVERN

 • Janez ŽELJKO

namestniki članov

 • Špela KAPŠ

 • Karel POŽEK

 • Mirjana BUKOVEC

tajnica

 • Beti PINTARIČ


POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE SEMIČ

Naslov: Štefanov trg 9, 8333 Semič

Telefon: 07/35 65 361

El.naslov: obvk.semic@semic.siobcina@semic.si


Lokalne volitve 2018 – redne volitve predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu Občine Semič vodi Posebna občinska volilna komisija. Posebno občinsko volilno komisijo je imenoval občinski svet Občine Semič na 27. redni seji dne 12.7.2018. Sestavljajo jo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Mandat komisije traja štiri leta.

Posebno občinsko volilno komisijo sestavljajo:

predsednik

 • Marko ZUPANIČ

namestnica predsednika

 • Ivana SOKOLIĆ PAŠIČ

člani

 • Alenka KOFALT

 • Marija STARIHA

 • Zmago ARLE

namestniki članov

 • Anton PAŠIČ

 • Denis JAKŠA

 • Robi BARIŠIČ

tajnica

 • Beti PINTARIČ


Komisija romske skupnosti Občine Semič

Javno naznanilo volivcem o možnosti pridobitve volilne pravice državljana Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti
Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice pripadnika romske skupnosti
Merila za vpis v evidenco volilne pravice državljana Republike Slovenije - pripadnika romske skupnosti
 


Imenovanje članov volilnih odborov

V zvezi z izvrševanjem 37. člena ZLV Občinska volilna komisija Semič poziva vse občane Občine Semič, politične stranke, neodvisne liste in druge zainteresirane osebe, da nam do 13.9.2018 pošljejo svoje predloge za imenovanje predsednika, članov in njihovih namestnikov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev za izvolitev članov občinskega sveta Občine Semič ter župana Občine Semič.

V občini Semič kot eni volilni enoti je 10 rednih volišč z 1 volilnim odborom, in sicer v Črmošnjicah, Cerovcu pri Črešnjevcu, Gradniku, Semiču – Spodnje Gorenjce, Nestoplji vasi, Semiču – Kulturni center, Osojniku, Rožnem Dolu, Stranski vasi pri Semiču ter na Štrekljevcu in eno dodatno volišče z 1 volilnim odborom za predčasne volitve. Volilni odbori za redne volitve po posameznih voliščih in volilni odbor za predčasne volitve bodo opravili redne volitve za člane občinskega sveta, župana in predstavnika romske skupnosti. 

Občinska volilna komisija bo pri imenovanju volilnih odborov smiselno uporabljala tudi določbe 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor  (ZVDZ), še zlasti določbe tretjega odstavka, ki določa, da se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank in t.i. neodvisnih list, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v občinski svet izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov, pri čemer v primeru enakega števila določi žreb, nato pa predloge drugih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Obrazca iz 7. odstavka 37. člena ZLV sta objavljena v priponki, lahko pa ju dobite tudi v tajništvu Občine Semič.

Poziv k imenovanju članov volilnih odborov
Predlog za imenovanje člana volilnega odbora
Izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

Kandidiranje

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Listo kandidatov lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število volivcev je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. (68.člen ZLV).

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 3. 9. 2018 na svoji spletni strani objavilo število volivcev v posamezni lokalni skupnosti.

Ugotovitveni sklep o določitvi števila potrebnih podpor za izvolitev v občinski svet Občine Semič

Obrazci - vlaganje liste kanddiatov za člane občinskega sveta (proporcionalni volilni sistem)
OBRAZEC LV-7, lista kandidatov
OBRAZEC LV-8, soglasje kandidata za člana os
OBRAZEC LV-11, zapisnik o delu organa pol. stranke
OBRAZEC LV-12,Seznam udeležencev v delu organa pol. stranke
OBRAZEC LV-16-Volilna kampanja-obrazec za podatke iz 17.cl.ZVRK

Pojasnilo glede "spolnih kvot"
Spolne kvote 70.a člen ZLV


VLOŽENE KANDIDATURE - do 18.10.2018 do 19. ure
Seznam vloženih list kandidatov za volitve članov občinskega sveta
1. Predlagatelj liste: Lokalni odbor SMC Bela krajina - zbor članic in članov SMC Stranka modernega centra
    Ime liste: SMC - Stranka modernega centra
2. Predlagatelj liste: Predsedstvo občinskega odbora SNS Semič
    Ime liste: Slovenska nacionalna stranka - SNS
3. Predlagatelj liste: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
    Ime liste: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
4. Predlagatelj liste: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije OO Semič
    Ime liste: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
5. Predlagatelj liste: Volilni zbor članstva OO SLS Semič
    Ime liste: SLS - Slovenska ljudska stranka
6. Predlagatelj liste: Miha Mihelčič in skupina volivcev
    Ime liste: NI NAM VSEENO
7. Predlagatelj liste: Slovenska demokratska stranka - SDS, konferenca občinskega odbora Semič
    Ime liste: Slovenska demokratska stranka - SDS
8. Predlagatelj liste: Občinski odbor SD Semič
    Ime liste: Socialni demokrati


V zvezi z izvrševanjem 60.člena Zakona o volitvah v državni zbor je Občinska volilna komisija Semič na svoji 2. seji dne 24.9.2018 sprejela Pravilnik o postopku izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur in list kandidatov, na podlagi katerega se določi vrstni red potrjenih list kandidatov in vrstni red potrjenih kandidatov za župana. 

POTRJENE KANDIDATURE - 22.10.2018
Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov občinskega sveta
1. Predlagatelj liste: Lokalni odbor SMC Bela krajina - zbor članic in članov SMC Stranka modernega centra
    Ime liste: SMC - Stranka modernega centra
2. Predlagatelj liste: Predsedstvo občinskega odbora SNS Semič
    Ime liste: Slovenska nacionalna stranka - SNS
3. Predlagatelj liste: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
    Ime liste: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
4. Predlagatelj liste: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije OO Semič
    Ime liste: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
5. Predlagatelj liste: Volilni zbor članstva OO SLS Semič
    Ime liste: SLS - Slovenska ljudska stranka
6. Predlagatelj liste: Miha Mihelčič in skupina volivcev
    Ime liste: NI NAM VSEENO
7. Predlagatelj liste: Slovenska demokratska stranka - SDS, konferenca občinskega odbora Semič
    Ime liste: Slovenska demokratska stranka - SDS
8. Predlagatelj liste: Občinski odbor SD Semič
    Ime liste: Socialni demokrati

SEZNAM POTRJENIH LIST KANDIDATOV za voltve članov občinskega sveta Občine Semič 18.11.2018

 

VOLITVE ŽUPANA
Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.


Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. (106.člen ZLV)

Poročilo o izidu volitev župana Občine Semič - prvi krog 2014:
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 za župana v Občini Semič
Ugotovitveni sklep o določitvi števila potrebnih podpor za izvolitev župana Občine Semič

Obrazci - vlaganje kandidature za volitve župana
OBRAZEC LV-4- kandidatura za župana
OBRAZEC LV-5 - soglasje kandidata za župana
OBR_LV-9-zapisnik politična stranka_zupan
OBRAZEC LV-11,Seznam udeležencev v delu organa pol. stranke
OBRAZEC LV-16-Volilna kampanja-obrazec za podatke iz 17.cl.ZVRK


VLOŽENE KANDIDATURE - do 18.10.2018 do 19. ure
Seznam vloženih kandidatur za volitve župana
1. Predlagatelj  kandidature: Volilni zbor članstva OO SLS Semič
    Kandidat: Polona Kambič
2. Predlagatelj kandidature: Slovenska demokratska stranka - SDS, konferenca občinskega odbora Semič
    KandidatSonja Klemenc Križan

V zvezi z izvrševanjem 60.člena Zakona o volitvah v državni zbor je Občinska volilna komisija Semič na svoji 2. seji dne 24.9.2018 sprejela Pravilnik o postopku izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur in list kandidatov, na podlagi katerega se določi vrstni red potrjenih list kandidatov in vrstni red potrjenih kandidatov za župana. 

POTRJENE KANDIDATURE - 22.10.2018
Seznam potrjenih kandidatur za volitve župana
1. Predlagatelj  kandidature: Volilni zbor članstva OO SLS Semič
    Kandidat: Polona Kambič
2. Predlagatelj kandidature: Slovenska demokratska stranka - SDS, konferenca občinskega odbora Semič
    KandidatSonja Klemenc Križan

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATOV za volitve župana Občine Semič 18.11.2018VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI
Informacija v zvezi s kandidaturo za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti
Obrazec LV-13 - Kandidatura za volitve članov občinskega sveta – predstavnika madžarske / italijanske narodne skupnosti / romske skupnosti
OBRAZEC LV-16-Volilna kampanja-obrazec za podatke iz 17.cl.ZVRK

VLOŽENE KANDIDATURE - do 17.10.2018 do 19. ure
Seznam vloženih kandidatur za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnsoti
1. Predlagatelj kandidature: Valerija Hudorovac in skupina volivcev
    Kandidat: Valerija Hudorovac

POTRJENE KANDIDATURE - 19.10.2018 
Seznam potrjenih kandidatur za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnsoti
1. Predlagatelj kandidature: Valerija Hudorovac in skupina volivcev
    Kandidat: Valerija Hudorovac

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATOV za volitve člana občinskega sveta Občine Semič - predstavnika romske skupnosti 18.11.2018

 

Predstavniki kandidatov in list kandidatov (46.-47. člen ZLV)

Predstavniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije. Predsednika volilnega organa lahko opozorijo na nepravilnosti.

Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.

Predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.Zaupniki kandidatov in list kandidatov (46.-47. člen ZLV)

Zaupniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti.

Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja (najkasneje 12. 11. 2018).

Zaupnik kandidata oziroma liste kanddiatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

 

Volilna kampanja

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

Plakatiranje
Skladno z 8. členom ZVRK ima Občina Semič sprejet Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič, v katerem so objavljeni pogoji za pridobitev plakatnih mest. Občina zagotavlja brezplačna plakatna mesta na treh panojih, nameščenih v Semiču: pri Vrtcu Sonček, pri Hotelu Smuk in pri Gasilskem domu. 
Občina Semič organizatorjem volilne kampanje nudi tudi plačljiva plakatna mesta v skladu z Odlokom o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič.
Dovoljenje za plakatiranje bo Občina Semič izdala na podlagi zahteve organizatorja volilne kampanje.

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič
Obrazec: Zahtevek za plakatiranje na plakatnih mestih Občine SemičPredvolilni shodi
Zakon o volilni in referendumski kampanji v 4. členu za izvedbo predvolilnih shodov dovoljuje uporabo tistih prostorov, ki so namenjeni predvsem javnim prireditvam. Občina Semič bo najpozneje 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah objavila pogoje najema teh prostorov. 

Pogoji za pridobitev dovoljenja za predvolilni shod na javni površini - redne lokalne volitve 2018

Financiranje volilne kampanje
Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 4. 10. 2018) oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja (najkasneje 18. 3. 2019).

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti (občinskemu svetu) in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Semič

Izvrševanje Zakona o obveznem izvodu publikacij
Skladno z Zakonom o obveznem izvodu publikacij (Ur.l.RS, št. 69/2006)
so organizatorji volilne kampanje (politične stranke, liste, neodvisni / ne kandidati / kandidatke) dolžni v roku petnajst dni po izdaji / plakatiranju ali objavi oziroma do konca volilne kampanje gradivo oddati Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK).

Obvestilo NUK v zvezi obveznih izvodov predvolilnega gradiva
Dobavni list NUK

Glasovanje na voliščih


PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje bo potekalo v avli Kulturnega centra Semič, prosvetna ulica 4, v sredo 14. 11. 2018 med 7. in 19. uro ter v četrtek, 15. 11. 2018 med 7. in 19. uro. V primeru drugega kroga volitev (2. 12. 2018) bo predčasno glasovanje potekalo v sredo, 28. 11. 2018 med 7. in 19. uro ter v četrtek, 29. 11. 2018 med 7. in 19. uro. Volišče je dostopno invalidom.

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

Obrazec glasovanje na domu

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).

Obrazec za glasovanje po poštiZakonodaja

Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o volitvah v državni zbor
Zakon o volilni in referendumski kampanji
Zakon o evidenci volilne pravice
Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS 47/18)
Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub)?


Povezave

Državna volilna komisija
Ministrstvo za javno upravo, Lokalne volitve 2018
Evidenca volilne pravice MNZ
Register političnih strank MNZ


Različna pojasnila, mnenja, priporočila

Spolne kvote 70.a člen ZLV
ROKOVNIK dvk.pdf

OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon