Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
18.3.2019 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2019
Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN) za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Semič za leto 2019.

Višina sredstev:
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Semič za leto 2019, pod proračunsko postavko 41000004/3167 Subvencioniranje gospodinjstvom – odpadna voda – subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav, v višini 2.500,00 EUR.

Rok in način prijave:
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Občina Semič
Štefanov trg 9
8333 Semič

Rok za oddajo vloge je do vključno 4. 10. 2019.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v vložišče Občine Semič najpozneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka.
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

Informacije:
Boštjan Ogulin, tel. 07/35-65-360, bostjan.ogulin@semic.si 
Priloge:
18.3.2019 - - Javni razpis - MKČN 2019.pdf
18.3.2019 - - Razpisna dokumentacija - MKČN 2019.pdf
18.3.2019 - - Sklep o začetku postopka_2.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon