Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
7.4.2014 - Podpis pogodbe pri projektu »UREDITEV TRŠKEGA SREDIŠČA V NASELJU SEMIČ«
Občina Semič je 7. 4. 2014 v okviru projekta »Ureditev trškega središča v naselju Semič« podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem. V postopku javnega naročila je bil kot edini in hkrati najugodnejši ponudnik v mesecu marcu 2014 izbran ponudnik Begrad, d. d. v skupni ponudbi s podjetjem Malkom Novo mesto, d. o. o..
 
Operacija vključuje ureditev trškega središča v naselju Semič, v katerem je vključeno:
-           parkirišče med stavbo občine, blokom in hotelom,
-           plato med cerkvijo, župniščem in lokalno cesto,
-           del trga na severni strani cerkve.
 
V okviru operacije se izvede tlakovanje in asfaltno preplastitev trškega središča, ureditev prometnega režima, rekonstrukcijo komunalnih vodov ter ureditev okolice trga.
 
Namen investicije je izboljšati trenutno stanje trškega središča naselja Semič in s tem pozitivno vplivati na prometno varnost, varnost otrok, požarno varnost, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, celovit izgled, dostopnost, razvoj trškega središča in posledično izboljšati kakovost življenja v naselju.
 
Glavni cilj investicijske operacije je ureditev trškega središča v Semiču v skupni izmeri 3.046 m2.
 
Vrednost investicije in viri financiranja:
Vrednost operacije je bila prvotno ocenjena na 599.751,76 EUR z DDV. Po izvedenem javnem razpisu je celotna vrednost investicijske operacije višja glede na ocenjeno vrednost. Ponudbena cena izbranega ponudnika znaša 626.040,87 EUR z DDV. Gradbeni nadzor bo izveden v vrednosti 6.260,41 EUR s strani podjetja Napro biro d. o. o.. Celotna vrednost investicije tako znaša 632.301,28 EUR.
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračunskih sredstev RS sofinanciralo 57,89 % vseh upravičenih stroškov, oziroma 45,51 % vrednosti celotne investicije, kar skupaj znaša 287.786,40 EUR. Preostali del upravičenih stroškov in neopravičene stroške financira Občina Semič. Delež financiranja celotne investicije Občine Semič je 54,49 %, kar znaša 344.514,88 EUR. Za pokrivanje deleža Občine Semič pri projektu bo Občina koristila tudi sredstva za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin.
 
Z deli bo izvajalec začel v aprilu 2014 in zaključil v avgustu 2014.
  
 
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje.
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon