Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
17.5.2019 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Vzdrževanje gozdnih cest v Občini Semič v letih 2019 in 2020
9.5.2019 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Prenova kuhinje v vrtcu Sonček v Semiču
7.5.2019 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja
17.4.2019 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – Izgradnja mrliške vežice v Črmošnjicah
15.4.2019 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – Izgradnja opornih zidov ob javnih poteh v Občini Semič
12.4.2019 - Poziv javnosti k posredovanju morebitnih predlogov in pripomb k predlogu Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič
12.4.2019 - Poziv javnosti k posredovanju morebitnih predlogov in pripomb k predlogu Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič
21.3.2019 - Javna dražba za prodajo nepremičnin v Proizvodno servisni coni Vrtača - PSC Vrtača
15.3.2019 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – Preplastitev cest v Občini Semič v letu 2019
13.3.2019 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – Izgradnja mrliške vežice v Črmošnjicah
12.3.2019 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine parc. št. 25, k.o. 1525 – Črešnjevec
5.3.2019 - Javni natečaj za izbiro spominkov Doživetje skrivnosti voda
1.3.2019 - JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO - Direktor JZ Kulturni center Semič
26.2.2019 - Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih in dodatnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
18.2.2019 - 18.02.2019 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
18.2.2019 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Vzdrževanje lokalnih cest v obdobju april 2019 – marec 2020
29.1.2019 - Digitalna akademija v turizmu – Nadaljevalni nivo
28.1.2019 - Poziv javnosti za predlaganje kandidatov za imenovanje Odbora za mlade v Občini Semič v mandatnem obdobju 2018 -2022
25.1.2019 - Javna obravnava predloga Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Semič
25.1.2019 - Javna obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2019
25.1.2019 - Javna obravnava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Semič
8.11.2018 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
5.11.2018 - Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019
5.11.2018 - 11. Javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina
5.11.2018 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem
21.9.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izvajanje zavarovalnih storitev v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2021
19.9.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izgradnja viseše brvi čez reko Krupo
13.9.2018 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev odplačne stavbne pravice
3.9.2018 - Naj podjetniška ideja Bele krajine in Pokolpja 2018
23.8.2018 - Namera o oddaji stvarnega premoženje v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
17.8.2018 - Javna dražba za prodajo nepremičnine v PSC Vrtača
13.8.2018 - Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 2018 - ZAKLJUČEN
24.7.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Preplastitev ceste Potoki - 2. faza
20.7.2018 - Javna dražba za prodajo nepremičnin v PSC Vrtača
17.7.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Vzdrževanje javnih poti v letu 2018
16.7.2018 - Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2018«
9.7.2018 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
2.7.2018 - 10. javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina
2.7.2018 - Javni razpis za izbor ŠPORTNIKA – ŠPORTNICE – ŠPORTNE EKIPE leta 2018
2.7.2018 - Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj Občine Semič v letu 2018
13.6.2018 - Poziv za dostavo predlogov kandidatov za imenovanje Posebne občinske volilne komisije
13.6.2018 - Poziv za dostavo predlogov kandidatov za imenovanje Komisije romske skupnosti
8.6.2018 - JAVNO NAROČILO - Prevozi učencev OŠ Semič v šolskih letih 2018/2019 - 2020/2021
7.6.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Vzdrževanje javnih poti v letu 2018
23.5.2018 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
23.5.2018 - Namera o oddaji nepremičnine v najem - parc. št. 1711/1 k.o. Črmošnjice
23.5.2018 - Namera o oddaji nepremičnine v najem - parc. št. 2602 k.o. Črmošnjice
11.5.2018 - Namera o ustanovitvi služnosti
3.5.2018 - Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2018 - ZAKLJUČEN
20.4.2018 - Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina
18.4.2018 - Javna obravnava predloga Odloka o turistični taksi v občini Semič
17.4.2018 - Obvestilo organizatorjem volilne kampanje
17.4.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Preplastitev cest v Občini Semič v letu 2018
11.4.2018 - Obvestilo organizatorjem referendumske kampanje
3.4.2018 - Javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2018
3.4.2018 - Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2018 - ZAKLJUČEN
3.4.2018 - Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v letu 2018 - ZAKLJUČEN
3.4.2018 - Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Semič v letu 2018 - ZAKLJUČEN
3.4.2018 - Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2018 - ZAKLJUČEN
3.4.2018 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2018 - ZAKLJUČEN
3.4.2018 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2018 - ZAKLJUČEN
30.3.2018 - Poročilo o dodeljenih sredstvih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič za leto 2017
30.3.2018 - Poročilo o dodeljenih sredstvih za kulturne, športne, humanitarne, programe drugih društev ter programe na področju turizma v Občini Semič v letu 2017
29.3.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izgradnja pločnika in JR v Stranski vasi
29.3.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izgradnja pločnika in javne razsvetljave na Štrekljevcu - 1. faza
28.3.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izgradnja mrliške vežice v Črmošnjicah
22.3.2018 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za parc. št. 4532/18 k.o. Štale
21.3.2018 - Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Topli Vrh
8.3.2018 - JAVNO NAROČILO - Stalna razstava Narava Bele krajine
5.3.2018 - Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor v enotah Podjetniškega inkubatorja Bela krajina
1.3.2018 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v Občini Semič v letu 2018 - ZAKLJUČEN
1.3.2018 - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič v letu 2018 - ZAKLJUČEN
1.3.2018 - Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2018 - ZAKLJUČEN
28.2.2018 - RIC Bela krajina vabi: Predstavitev podjetniške poti in umetniških del dveh belokranjskih kamnosekov
23.2.2018 - Poročilo o dodeljenih pomočeh za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Semič za leto 2017
12.2.2018 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
12.2.2018 - Poročilo o prejemnikih sredstev iz proračuna Občine Semič v letu 2017 na osnovi sklepov občinskega sveta in županje
6.2.2018 - JAVNA OBRAVNAVA - predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič
5.2.2018 - Informativni dan za 7. javni razpis Pokolpje
5.2.2018 - Predstavitev ustvarjanja z laserskim gravirnim strojem
26.1.2018 - 7. javni razpis Pokolpje
25.1.2018 - Stališče do pripomb k javno razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za proizvodno servisno cono Vrtača
18.1.2018 - Povabilo za odkup fotografij Bele krajine
16.1.2018 - Register dejanskih lastnikov - rok za vpis je 19. 1. 2018
12.1.2018 - Namera o ustanovitvi služnosti
20.12.2017 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
20.12.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
20.12.2017 - Natečaj za izdelavo CGP turistične destinacije Bela krajina
18.12.2017 - JAVNA OBRAVNAVA - Predlog Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič
18.12.2017 - JAVNA OBRAVNAVA - Predlog Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2018
15.12.2017 - Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Višji svetovalec za pravne in premoženjske zadeve«
11.12.2017 - Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 - 2022
11.12.2017 - Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Proizvodno servisno cono Vrtača
28.11.2017 - JAVNA PREDSTAVITEV - Predlog načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči
24.11.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
23.11.2017 - JAVNI NATEČAJ za uradniško delovno mesto
23.11.2017 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
27.10.2017 - Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 2017
27.10.2017 - Namera o oddaji nepremičnine v najem - popravek
27.10.2017 - Namere o oddaji nepremičnine v najem
24.10.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
16.10.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
16.10.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
9.10.2017 - Javno naznanilo o javni objavi predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič
5.10.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
4.10.2017 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
4.10.2017 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
4.10.2017 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
15.9.2017 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
15.9.2017 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
15.9.2017 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
15.9.2017 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
15.9.2017 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
15.9.2017 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
6.9.2017 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izgradnja mrliške vežice v Črmošnjicah
30.8.2017 - Obvestilo organizatorjem referendumske kampanje
28.8.2017 - Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor v enotah Podjetniškega inkubatorja Bela krajina
21.8.2017 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
17.8.2017 - OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC SUŠE V KMETIJSTVU V LETU 2017
16.8.2017 - Obvestilo organizatorjem volilne kampanje - volitve predsednika republike
1.8.2017 - JAVNO NAROČILO - Obnova muzejske hiše v Semiču
13.7.2017 - Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj Občine Semič v letu 2017
13.7.2017 - Javni razpis za izbor športnika - športnice leta 2017
5.7.2017 - Stališča do pripomb in predlogov javne razgrnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Črmošnjice (enota CRM-4)
20.6.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
20.6.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti - k.o. Semič
14.6.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
8.6.2017 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Vzdrževanje gozdnih cest v Občini Semič v letih 2017 in 2018
7.6.2017 - Objava rezultatov Javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v letu 2017
26.5.2017 - Javna dražba za prodajo nepremičnine
23.5.2017 - Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za proizvodno servisno cono Vrtača
22.5.2017 - Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2017« - podaljšan rok do 13.10.2017
22.5.2017 - Objava rezultatov javnih razpisov za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev ter programov na področju turizma v Občini Semič v letu 2017
22.5.2017 - Objava rezultatov Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa programa športa v Občini Semič v letu 2017
19.5.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti - vodovodni priključek
19.5.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti - dostopna pot
19.5.2017 - Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017
19.5.2017 - Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017
10.5.2017 - Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator v enoti Podjetniškega inkubatorja Bela krajina PH Stratus Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj in v enoti Podjetniškega inkubatorja TRIS Kanižarica (pisarniški prostori)
9.5.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
3.5.2017 - Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2017
21.4.2017 - Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Črmošnjice (enota CRM-4)
19.4.2017 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
18.4.2017 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Sanacija javnih poti v letu 2017
13.4.2017 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Komunalna infrastruktura PSC Vrtača - 3. faza
11.4.2017 - Odprte prijave za SolidWorks izobraževanja do 15. aprila!
4.4.2017 - Predavanje: 3D v resničnem svetu
1.4.2017 - Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2017
30.3.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
29.3.2017 - Namera o ustanovitvi služnosti
13.3.2017 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
1.3.2017 - Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2017
1.3.2017 - Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2017
1.3.2017 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v letu 2017
1.3.2017 - Javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2017
1.3.2017 - Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Semič v let 2017
1.3.2017 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič v letu 2017
1.3.2017 - Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v letu 2017
1.3.2017 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2017
1.3.2017 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2017
1.3.2017 - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Semič v letu 2017
23.2.2017 - JAVNO NAROČILO - Vzdrževanje lokalnih cest v Občini Semič v obdobju april 2017 - marec 2019
22.2.2017 - Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor v enoti Podjetniškega inkubatorja Bela krajina TRIS Kanižarica Črnomelj – proizvodni in pisarniški prostori
15.2.2017 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo
14.2.2017 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
13.2.2017 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Gradnja povezovalne ceste pri OŠ v Semiču
9.2.2017 - Informativni dan: 6 JR Pokolpje in JR SRRS Ribnica
3.2.2017 - Šesti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2017 in 2018 - POKOLPJE
16.1.2017 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
27.12.2016 - Poziv za dostavo predlogov kandidatov za imenovanje občinske volilne komisije
12.12.2016 - Namera o ustanovitvi služnosti
2.12.2016 - Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje zagona smučišča Gače v letu 2016
28.11.2016 - Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta "Višji svetovalec za razvoj podeželja in malo gospodarstvo"
25.11.2016 - Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za počitniško naselje Gričice - Rog
16.11.2016 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo
16.11.2016 - Javna dražba za prodajo nepremičnine v PSC Vrtača
11.11.2016 - JAVNI POZIV ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU IZ PRVE POMOČI ZA BOLNIČARJE
26.10.2016 - Namera o ustanovitvi služnosti
20.10.2016 - JAVNI NATEČAJ za uradniško delovno mesto
4.10.2016 - Javni natečaj za izbor najboljšega turističnega spominka za območje občine Semič v letu 2016
20.9.2016 - Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bele krajine – enota PH Stratus
15.9.2016 - Namera o ustanovitvi služnosti
6.9.2016 - JAVNO NAROČILO - Izvajanje zimske službe na javnih poteh v sezonah 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019
23.8.2016 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
23.8.2016 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
22.8.2016 - Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Črmošnjice (enota CRM-4)
17.8.2016 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
16.8.2016 - Javna dražba za prodajo nepremičnin v PSC Vrtača
12.8.2016 - SOFINANCIRANJE RAČUNALNIŠKIH IN STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ MIKRO IN MALIH PODJETIJ/PODJETNIKOV
8.8.2016 - Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih
26.7.2016 - Namera o ustanovitvi služnosti
22.7.2016 - 2. javni poziv k oddaji vlog za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor
22.7.2016 - Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2016«
21.7.2016 - OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG - posledice mraza in snega 2016
19.7.2016 - Namera o ustanovitvi služnosti
19.7.2016 - Namera o ustanovitvi stavbne pravice
18.7.2016 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Ureditev ceste in pločnika v poslovni coni Vrtača
18.7.2016 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
8.7.2016 - Namera o ustanovitvi služnosti
1.7.2016 - Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj Občine Semič v letu 2016
1.7.2016 - Javni razpis za izbor športnika - športnice leta 2016
29.6.2016 - Poletna šola podjetništva za mlade
14.6.2016 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
9.6.2016 - JAVNA OBRAVNAVA - Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline
9.6.2016 - JAVNI POZIV glede interesa za najem prostorov v Podjetniškem inkubatorju Bele krajine
1.6.2016 - Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2016
31.5.2016 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izgradnja gozdne ceste Vavpčke Trave - Škrilj
26.5.2016 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izgradnja sekundarnega voda kanalizacije v ulici Pod Primožem
19.5.2016 - Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Kamnoloma Vrčice
18.5.2016 - Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Semič – kratek postopek
10.5.2016 - Javni poziv za vstop v Podjetniški inkubator in coworking prostor v Podjetniškem inkubatorju Bele krajine - enota Kolodvorska 23a, Črnomelj (stara lekarna)
25.4.2016 - Nov razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016
21.4.2016 - Namera o ustanovitvi stavbne pravice
21.4.2016 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Komunalna infrastruktura ulica Pot k Lebici - II. faza
18.4.2016 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
15.4.2016 - Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 2016
4.4.2016 - Objava prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
1.4.2016 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2016
1.4.2016 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2016
1.4.2016 - Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v letu 2016
1.4.2016 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič v letu 2016
1.4.2016 - Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Semič v let 2016
1.4.2016 - Javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2016
1.4.2016 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v letu 2016
1.4.2016 - Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2016
1.4.2016 - Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2016
1.4.2016 - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Semič v letu 2016
1.4.2016 - Javni poziv za vstop v Podjetniški inkubator Bele krajine
3.3.2016 - Obvestilo za delodajalce
3.3.2016 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
29.2.2016 - Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
22.2.2016 - 5. Javni razpis za Pokolpje
17.2.2016 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
16.2.2016 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
10.2.2016 - JAVNA OBRAVNAVA - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Semič
29.1.2016 - Osnutek Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič
26.1.2016 - Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta »Vodja medobčinske inšpekcije in redarstva«
19.1.2016 - Obvestilo o javni razgrnitvi OPPN Maline
8.1.2016 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Nakup gasilskega vozila GVV-1 za PGD Črešnjevec
9.12.2015 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
7.12.2015 - Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2 z dovozno cesto do kamnoloma MST-3, MST-4, MST-5 in MST-6
30.11.2015 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
30.11.2015 - SPREMEMBA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE SEMIČ – kratek postopek
26.11.2015 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
16.11.2015 - Obvestilo organizatorjem referendumske kampanje
11.11.2015 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
20.10.2015 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izvajanje zavarovalnih storitev v obdobju 2016 - 2018
9.10.2015 - Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
9.10.2015 - Namera o ustanovitvi stavbne pravice
2.10.2015 - Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta »Vodja medobčinske inšpekcije in redarstva«
21.9.2015 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
16.9.2015 - Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju
5.8.2015 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Sanacija makadamskih cest v letu 2015
30.7.2015 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
23.7.2015 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo_k.o. Semič_1
23.7.2015 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo_k.o. Semič_2
23.7.2015 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo_k.o. Semič_3
23.7.2015 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo_k.o. Semič_4
23.7.2015 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo_k.o. Semič_5
9.7.2015 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Postavitev varovalne ograje na pobočju semiške gore
9.7.2015 - Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2015
8.7.2015 - Sofinanciranje podjetniških inovacij 2015 - podaljšan rok do 30.9.2015
6.7.2015 - Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 2015
3.7.2015 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
2.7.2015 - Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj Občine Semič v letu 2015
1.7.2015 - Javni poziv za vzpostavitev partnerstva in članstva v Lokalni akcijski skupini Dolenjska in Bela krajina 2014 -2020
29.6.2015 - Namera o ustanovitvi služnosti
23.6.2015 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
23.6.2015 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
23.6.2015 - JAVNO NAROČILO - Prevozi učencev OŠ Belokranjskega odreda Semič v šolskih letih 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018
22.6.2015 - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Semič v letu 2015
18.6.2015 - Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta "Višji svetovalec za razvoj podeželja in malo gospodarstvo"
12.6.2015 - Namera o ustanovitvi služnosti
1.6.2015 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
1.6.2015 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
29.5.2015 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Preplastitev cest v Občini Semič v letu 2015
28.5.2015 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
26.5.2015 - Namera o ustanovitvi služnosti
21.5.2015 - Javni natečaj za uradniško delovno mesto "Višji svetovalec za razvoj podeželja in malo gospodarstvo"
21.5.2015 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
15.5.2015 - Javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2015
8.5.2015 - Namera o ustanovitvi služnosti
4.5.2015 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
4.5.2015 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
15.4.2015 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Vzdrževanje gozdnih cest v Občini Semič v letih 2015 in 2016
15.4.2015 - Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2015
15.4.2015 - Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2015
13.4.2015 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2015
13.4.2015 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2015
9.4.2015 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
3.4.2015 - RAZPIS DOLGOROČNIH NAMENSKIH KREDITOV IN GARANCIJ GSD ZA LETO 2015
3.4.2015 - RAZPIS KREDITOV ZA NOVA DELOVNA MESTA IN OBRATNA SREDSTVA (MIKROKREDITI) ZA LETO 2015
17.3.2015 - Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2
6.3.2015 - Sklep o popravi ugotovitvene odločbe št. 478-36/2010-9
4.3.2015 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
2.3.2015 - Namera o ustanovitvi služnosti
27.2.2015 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v letu 2015
27.2.2015 - Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v letu 2015
27.2.2015 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič v letu 2015
27.2.2015 - Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2015
11.2.2015 - JAVNO NAROČILO - Redno vzdrževanje lokalnih cest v Občini Semič v obdobju april 2015 - marec 2017
4.2.2015 - Namera o ustanovitvi služnosti
21.1.2015 - Uvodne delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja
21.1.2015 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
8.1.2015 - Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za počitniško naselje Gričice
6.1.2015 - Mladinska folklorna skupina v Semiču - povabilo novim članom
5.1.2015 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo
8.12.2014 - Namera o oddaji nepremičnin v najem
21.11.2014 - Podjetniške priložnosti, ki jih ponuja sirarstvo - 29. 11. 2014
21.11.2014 - Peticija zoper določene lokacije baznih postaj digitalnega železniškega radijskega omrežja GSM-R
18.11.2014 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
18.11.2014 - Namera o ustanovitvi služnosti - k.o. Črmošnjice
24.10.2014 - Podjetno v svet podjetništva 2014
23.10.2014 - JAVNO NAROČILO - Izvajanje zimske službe na javnih poteh v Občini Semič v sezonah 2014/2015 in 2015/2016
17.10.2014 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Sanacija makadamskih cest v letu 2014
9.10.2014 - Javni razpis za imenovanje direktorja Belokranjskega muzeja Metlika
3.10.2014 - Javna dražba za prodajo nepremičnine
17.9.2014 - Namera o ustanovitvi služnosti
10.9.2014 - Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 2014
27.8.2014 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Črmošnjice
20.8.2014 - Ponovitev javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič v letu 2014
18.8.2014 - Sklep o popravi ugotovitvene odločbe št. 478-42/2010-26
8.8.2014 - Razglas o razgrnitvi volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, za izvedbo lokalnih volitev 2014
23.7.2014 - Sofinanciranje podjetniških inovacij 2014
16.7.2014 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
15.7.2014 - Namera o ustanovitvi stavbne pravice z neposredno pogodbo
11.7.2014 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Kot
3.7.2014 - Namera o ustanovitvi služnosti
18.6.2014 - Razveljavitev tehničnega popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič
17.6.2014 - Namera o ustanovitvi služnosti
11.6.2014 - JAVNO NAROČILO - Prevozi učencev OŠ Belokranjskega odreda Semič v šolskem letu 2014/2015
5.6.2014 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja nadstreška pokrite terase
5.6.2014 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja kovinske ograje
4.6.2014 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgranjo malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2014
28.5.2014 - Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dogra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
22.5.2014 - Poziv k oddaji predlogov za sestavo Posebne občinske volilne komisije Občine Semič
22.5.2014 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Brezje pri Vinjem Vrhu
19.5.2014 - Javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2014
15.5.2014 - Namera o ustanovitvi služnosti - k.o. Brezje pri Vinjem Vrhu
9.5.2014 - Javni razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj občine Semič v letu 2014
30.4.2014 - JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO INVESTICIJE »KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ULICA POT K LEBICI, I. FAZA«
22.4.2014 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
22.4.2014 - Namera o oddaji nepremičnin v najem
1.4.2014 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v letu 2014
1.4.2014 - Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v letu 2014
1.4.2014 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič v letu 2014
1.4.2014 - Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2014
1.4.2014 - Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2014
1.4.2014 - Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2014
27.3.2014 - JAVNO NAROČILO - Nakup minibusa z nizkimi emisijami za prevoz šolskih otrok
19.3.2014 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
18.3.2014 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2014
12.3.2014 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo - Zavod za gozdove RS
12.3.2014 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo - EFT metode
12.3.2014 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo - Društvo invalidov Črnomelj
27.2.2014 - Javni razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda »Kulturni center Semič«
24.2.2014 - Javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič za leto 2014
24.2.2014 - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Semič v letu 2014
24.2.2014 - Namera o ustanovitvi služnosti
17.2.2014 - JAVNO NAROČILO - Redno vzdrževanje lokalnih cest v Občini Semič v obdobju april 2014 - marec 2015
12.2.2014 - Ugotovitvena odloča o ukinitvi statusa javnega dobra
7.2.2014 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
7.2.2014 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
7.2.2014 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
28.1.2014 - Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
10.1.2014 - Javni poziv delodajalcem za štipendiranje kadrov iz Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko
13.12.2013 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
2.12.2013 - Namera o ustanovitvi služnosti
22.11.2013 - JAVNO NAROČILO - Ureditev trškega središča v naselju Semič
22.11.2013 - Javno zbiranje ponudb za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč v Črmošnjicah
15.11.2013 - JAVNO NAROČILO - Rekon. dela LC 255103(odcep KC-odcep Sp. Gorenjce)
15.11.2013 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
6.11.2013 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
6.11.2013 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
6.11.2013 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
5.11.2013 - Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka DPN za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug ter okoljskega poročila
30.10.2013 - Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
23.10.2013 - JAVNO NAROČILO - Izvajanje zimske službe na javnih poteh v Občini Semič v sezoni 2013/2014
17.10.2013 - JAVNO NAROČILO - Izvajanje zavarovalnih storitev v letih 2014 in 2015
15.10.2013 - Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 2013
15.10.2013 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
15.10.2013 - Namera o ustanovitvi služnosti
9.10.2013 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
9.10.2013 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
9.10.2013 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
9.10.2013 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
4.10.2013 - Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju
24.9.2013 - Namera o ustanovitvi služnosti
24.9.2013 - Namera o ustanovitvi stavben pravice
11.9.2013 - Sklep o začetku postopka priprave OPPN za kamnolom Maline
16.8.2013 - Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj občine Semič v letu 2013
13.8.2013 - JAVNO NAROČILO - Prevozi učencev OŠ Belokranjskega odreda Semič v šolskem letu 2013/2014
24.7.2013 - JAVNO NAROČILO - Preplastitev cest v Občini Semič v letu 2013
17.7.2013 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Asfaltiranje ceste v naselju Sovinek
9.7.2013 - Javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič za leto 2013
9.7.2013 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2013
9.7.2013 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Semič za leto 2013
3.7.2013 - JAVNO NAROČILO - Prevozi učencev OŠ Belokranjskega odreda Semič v šolskem letu 2013/2014
26.6.2013 - Namera o ustanovitvi služnosti
26.6.2013 - Namera o ustanovitvi služnosti
13.6.2013 - Objava prednostne liste upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
13.6.2013 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
24.5.2013 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
24.5.2013 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
24.5.2013 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
21.5.2013 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
21.5.2013 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
17.5.2013 - JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013
17.5.2013 - Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
29.4.2013 - Obvestilo o končanem natečajnem postopku
29.4.2013 - JAVNO NAROČILO - Izgradnja pločnika in cestne razsvetljave s sanacijo vozišča
24.4.2013 - Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
22.4.2013 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
19.4.2013 - Javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2013
19.4.2013 - JAVNO NAROČILO - Redno vzdrževanje gozdnih cest za leti 2013 in 2014
12.4.2013 - JAVNO NAROČILO - Energetska sanacija OŠ Semič
11.4.2013 - JAVNO NAROČILO - Energetska sanacija vrtca Sonček
8.4.2013 - Javni natečaj: nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke
8.4.2013 - Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2013
5.4.2013 - Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema
29.3.2013 - Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v letu 2013
29.3.2013 - Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2013
29.3.2013 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2013
29.3.2013 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v letu 2013
29.3.2013 - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2013
28.3.2013 - Pojasnila investitorjem v zvezi z izvajanjem Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje
25.3.2013 - Razpisi posojil za podjetnike v letu 2013
25.3.2013 - Namera o ustanovitvi služnosti
13.3.2013 - Namera o oddaji nepremičnine v najem
11.3.2013 - Namera o ustanovitvi služnosti
11.3.2013 - Poziv k vpisu v Register turističnih vodnikov turističnega območja Bela krajina
20.2.2013 - Ugotovitvena odločba
20.2.2013 - Ugotovitvena odločba
20.2.2013 - Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra
7.2.2013 - Objava namere o ustanovitvi služnosti
1.2.2013 - Proračun Občine Semič za leto 2013 - osnutek
30.1.2013 - Stališča do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN Kamnoloma Brezovica
23.1.2013 - Razpis za izbor poročnega para na prireditvi "19. Semiška ohcet v Beli krajini"
19.1.2013 - Elaborat: Pregledna ocena stanja obremenitev okolja s PCB v Beli krajini
17.1.2013 - Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
4.1.2013 - Obvestilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN kamnoloma Brezovica
22.11.2012 - Poziv za legalizacijo objektov in obvestilo o vračilu odškodnine za spremembo namembnosti
4.10.2012 - Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav - 3. razvojna OS
25.3.2012 - Testn objaava
<- Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon