Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
18.3.2019 - Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Semič v letu 2019
Upravičenci:
- športna društva in športni klubi
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
- lokalne skupnosti,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
- zasebni športni delavci

Višina razpisanih sredstev:
- športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) - 8.500,00 €
- športna vzgoja otrok in mladine v športnih društvih (ŠVOM usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport) - 7.000,00 €
- kakovostni šport - 700,00 €
- šport invalidov - 300,00 €
- športno rekreativna dejavnost odraslih (rekreacija) - 1.500,00 €
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu - 550,00 €
- delovanje športnih društev - 3.500,00 €
- športne prireditve - 2.700,00 €

Rok za oddajo programov:
Rok je do vključno 19. 4. 2019

Informacije:
Beti Pintarič: 07/35 65 361, 07/35 65 360 ali obcina.racunovodstvo@semic.si
Priloge:
18.3.2019 - - JR ŠPORT 2019.pdf
18.3.2019 - - Obrazci 2019.xlsx
18.3.2019 - - Sklep o začetku postopka JR šport 2019.pdf
18.3.2019 - Letni program športa 2019 - LPŠ 2019.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon