Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
31.1.2014 - Podpis pogodbe za "Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste od odcepa za Kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce"
Občina Semič je z izbranim izvajalcem, podjetjem CGP d.d., danes podpisala pogodbo »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-osek Sem. Vrtec-Roška c.-Gaber, od odcepa za Kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce". 
Pogodbo sta podpisala županja Občine Semič, ga. Polona Kambič in predsednik uprave podjetja CGP d.d., gospod Martin Gosenca.
Namen investicijske operacije je izboljšati trenutno stanje prometne infrastrukture v naselju Semič ter s tem pozitivno vplivati na dostopnost do bivališč in poslovnih objektov, na pogoje za razvoj turizma, prometno varnost, uporabo javnega prometa, splošne življenjske pogoje ter posledično na ohranitev poseljenosti območja ob meji s Hrvaško.

Operacija zajema:
-    kompletno rekonstrukcijo dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber od odcepa za Kulturni center do odcepa Stara cesta skupaj z obnovo dvostranskih pločnikov, obnovo meteorne kanalizacije ter obnovo javne razsvetljave v območju rekonstrukcije lokalne ceste;
-    preplastitev dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber od odcepa Stara cesta do odcepa Spodnje Gorenjce z izgradnjo enostranskega pločnika z opornimi zidovi, izgradnjo meteorne kanalizacije ter izgradnjo javne razsvetljave.

Celotna ureditev je v skupni dolžini 1.285 m.

Vrednost celotne investicije, ki zajema dela, povezana z gradnjo, nadzorom gradnje ter nadzorom varnosti pri delu in izdelavo varnostnega načrta je 836.892,67 EUR.
Sofinanciranje s strani ministrstva in EU je v višini 100 % upravičenih stroškov in znaša 669.323,53 EUR, preostali del bo občina zagotovila iz lastnega proračuna.

Predvideni začetek del je takoj po podpisu pogodbe z izvajalcem gradbenih del, v februarju 2014, oz. kakor hitro bodo vremenske razmere to dopuščale. Zaključek vseh del (prevzem izvedenih del) pa mora biti izveden do 1. 9. 2014. Skladno s pogodbo o sofinanciranju je rok za predložitev zahtevkov za izplačilo 30. 9. 2014.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško ter Petega javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj Regij«.

Občina Semič
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon