Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
6.3.2019 - Imenovanja delovnih teles v Občini Semič v mandatu 2018 - 2022
Občinski svet Občine Semič je na zadnji seji, dne 27. 2. 2019, imenoval še zadnja delovna telesa, ki so potrebna za nemoteno delo v mandatnem obdobju 2018 - 2022. Javnost obveščamo o prejetih in upoštevanih predlogih za njihovo zasedbo, tako na strani koalicije, kot na strani opozicije.
  
 1. IZID LOKALNIH VOLITEV 2018:
 
Liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
Glasov % glasov Mandati Ime liste
505 24,01 3 SDS – Slovenska demokratska stranka
410 19,50 3 SLS – Slovenska ljudska stranka
275 13,08 2 Ni nam vseeno
244 11,60 1 N.SI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
180 8,56 1 SMC – Stranka modernega centra
178 8,46 1 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
172 8,18 1 SNS – Slovenska nacionalna stranka
139 6,61 1 SD – Socialni demokrati
2103 100 13 SKUPAJ
    1 ROMSKA PREDSTAVNICA
    14 ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
 
Koalicijo sestavljajo: SLS, SMC, DeSUS, SNS, SD, Lista Ni nam vseeno (9 članov ali 64,39% glasov) in romska predstavnica, ki se ne všteva v odstotek koalicije, čeprav je njena članica; skupaj 10 članov.
 
Opozicijo sestavljata: SDS IN N.SI (4 člani ali 35,61% glasov).
 
 
 1. DELOVNA TELESA,  IMENOVANA S STRANI OBČINSKEGA SVETA
 
 
Določila za imenovanja delovnih teles:
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • Člani komisije so lahko le člani občinskega sveta.
 
Nadzorni odbor:
 • Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.
 • Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
Odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj, odbor za družbene dejavnosti, Statutarna komisija, Komisija za vloge in pritožbe:
 • Najmanj polovica članov mora biti članov občinskega sveta.
 
Komisija za vloge in pritožbe občanov
 • Člani komisije niso člani občinskega sveta.
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
 • Sestavljajo ga predstavniki organov lokalne skupnosti ter drugih organov, organizacij in institucij z območja lokalne skupnosti, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno-izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih).
 • **Dva člana sta predstavnika osnovne šole in medobčinskega redarstva (nista predlagana s strani političnih strank in liste).
 
Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Semič:
 • Najmanj polovica članov mora biti članov občinskega sveta.
 • Večina ostalih članov, ki niso člani občinskega sveta mora biti pripadnikov romske skupnosti (s strani romske skupnosti so bili predlagani in so tudi imenovani 3 člani).
 
 
    IMENOVANJE PREJETI PREDLOGI
DELOVNO TELO ŠTEVILO ČLANOV KOALICIJA OPOZICIJA KOALICIJA OPOZICIJA
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA (KMVI) 3 3 0 3 0
NADZORNI ODBOR (NO) 3 3 0 5 0
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN LOKALNI RAZVOJ 6 5 1 6 2
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 6 6 0 7 1
*STATUTARNA KOMISIJA 5 5 0 5 0
KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE 5 5 0 6 1
KOMISIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ 5 4 1 5 1
**SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 6 3 1 10 1
KOMISIJA ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI SEMIČ 6 6 0 6 0
SKUPAJ 45 40 3 53 6
 
 
*Statutarna komisija – s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sta bila povabljena dva člana opozicije, ki mesta nista bila pripravljena sprejeti, zato je bilo dodeljeno koaliciji.
 
 
3. DELOVNO TELO, IMENOVANO S STRANI ŽUPANJE
 
Občinski svet Občine Semič je na 3. redni seji, dne 24. 1. 2019, sprejel sklep, da Odbor za mlade imenuje županja, s čimer se omogoči čim večjo udeležbo zunanjih članov, ki niso člani občinskega sveta. Za predsednico odbora je določil Urško Banovec.
 
K podaji ostalih predlogov so bile povabljene politične stranke, lista in javnost. S strani članov občinskega sveta sta imenovani dve članici, ostalih šest je zunanjih.
 
    IMENOVANJE PREJETI PREDLOGI
DELOVNO TELO ŠTEVILO ČLANOV KOALICIJA OPOZICIJA JAVNOST KOALICIJA OPOZICIJA JAVNOST
ODBOR ZA MLADE 8 3 1 4 8 2 11
SKUPAJ 8 3 1 4 8 2 11
 
 
 
Polona Kambič, županja
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon