Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
18.3.2019 - Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2019
PREDMET RAZPISA:
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2019, katerih upravičeni stroški presegajo 1.500,00 EUR.

VIŠINA SREDSTEV:
Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Semič za leto 2019, pod predračunsko postavko 41000005/3167 Subvencioniranje gospodinjstvom - odpadna voda - subvencioniranje kanalizacijskih priključkov, v višini 3.000,00 EUR. 

ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Občina Semič
Štefanov trg 9
8333 Semič

Rok za oddajo vloge je do vključno 4. 10. 2019.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v vložišče Občine Semič najpozneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka.
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

INFORMACIJE:
Boštjan Ogulin, tel. 07/35-65-360, bostjan.ogulin@semic.si
Priloge:
18.3.2019 - - Javni razpis - priključki 2019.pdf
18.3.2019 - - Razpisna dokumentacija - priključki 2019.pdf
18.3.2019 - - Sklep o začetku postopka_1.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon