Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica objavlja:

PREKLIC JAVNE DRAŽBE

 za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ribnica na naslovu Kafljev trg 8, 1310 Ribnica.

I.

Prekliče se javna dražba pod točko (B), v delu ki se nanaša na  prodajo Stanovanja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Knafljev trg 8, 1310 Ribnica (k.o. 1625 Ribnica, štev. stavbe 449, številka dela stavbe 17, netto tlorisna površina po podatkih GURS 45,60 m2) po izklicni ceni 49.170,48 EUR (devetinštiredest tisoč sto sedmdest 48/100 evrov), razpisana na dan 2.7.2019 ob 9:30 uri v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

Javna dražba je bila dne 30.5.2019 objavljena na oglasni deski in spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si.

Besedilo preklica je objavljeno na oglasni deski in spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si.

II.

Ta preklic javne dražbe prične veljati takoj.

Občina Ribnica

Samo Pogorelc

župan