Občina Ribnica obvešča, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdalo sklep št. 844-20/2019-55-DGZR z dne, 18.7.2019 o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019.

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na stvareh Občini Ribnica na naslednjih obrazcih:

  • Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (obrazec 1),
  • Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3)
  • Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4),
  • Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (obrazec 5)

K obrazcu priložite dokazilo o nastali škodi kot so fotografije ipd.

Škodo v gozdovih in na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.

Izpolnjene obrazce lahko oddate v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica do vključno petka, 16. 8. 2019.

Obrazci so na voljo v glavni pisarni Občine Ribnica in na spletni strani: https://www.ribnica.si

Občina Ribnica

 

Obrazci:

Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (obrazec 1)

Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3)

Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4)

Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (obrazec 5)

Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah (priloga 3)

več na spletni strani URSZR