Družbene dejavnosti

Metka Tramte

01-8372-023

word-priponka Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca

word-priponka Vloga za prekop posmtrnih ostankov

word-priponka Zahtevek za izplačilo iz proračuna po razpisu za ljubiteljsko kulturo

Miloš Petelin

031 -616-402

word-priponka Obrazec za poročanje o izvajanju redne športne vadbe – treningov

Nevenka Turk Kraljič

01- 83-72-008

word-priponka Zahtevek za izplačilo – šport

word-priponka Zahtevek za izplačilo – humanitarna dejavnost

 

Gospodarstvo in kmetijstvo

Zalka Gorše

01-8372-028

word-priponka Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (Obrazec A)

word-priponka Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (Obrazec B)

word-priponka Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (Obrazec C)

word-priponka Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

word-priponka Vloga za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa

word-priponka Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi

word-priponka Navodila za organizatorje prireditev

word-priponka Vloga za posebno in podrejeno rabo javnih površin

word-priponka Vloga za podrejeno rabo javnih površin – javne prireditve javni shodi prirejnje razstav

 

Okolje in prostor

Emil Adamič

01-8372-011

word-priponka Vloga za izdajo lokacijske informacije

word-priponka Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

word-priponka Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

Danilo Hočevar

01-8372-006

word-priponka Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Mateja Drobnič

01-8372-027

word-priponka Soglasje mejaša

Lea Divjak Radivojevič

01-8372-024

word-priponka Vloga za izračun in odmero komunalnega prispevka

word-priponka Vloga za spremembo OPN

word-priponka Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

word-priponka Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

word-priponka Zahteva za izdajo mnenja

Lado Mate

01-8372-026

word-priponkaVloga za izdajo dovoljenja za zaporo obcinske ceste

pdf-priponka Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo obcinske ceste