Občinska uprava je organizirana z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10) kot enovit organ. Kot predstojnik jo vodi župan Samo Pogorelc. Občina Ribnica ima enotno občinsko upravo, ki ima delo razdeljeno po posameznih področjih.

Področje splošnih, normativno pravnih,
upravnih in inšpekcijskih zadev
Glavna pisarna
Premoženjsko pravno področje Področje financ
Področje okolja in prostora Področje družbenih dejavnosti
Področje gospodarstva in kmetijstva Športni center

 

Področje splošnih, normativno pravnih, upravnih in inšpekcijskih zadev
opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za nadzorni odbor ter druge občinske organe, naloge civilne obrambe in civilne zaščite in reševanja, pripravljanje splošnih in drugih aktov, opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvrševanjem občinskih predpisov, strokovna pomoč pri izvajanju volilnih opravil, vodenje upravnega postopka in izdajanje odločb na I. stopnji, vodenje evidenc o upravnih stvareh in sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi, protokolarne zadeve in opravlja ostale naloge s področja.

Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Samo Pogorelc župan 837 20 00 zupan@ribnica.si
Andraž Caserman direktor občinske uprave 837 20 03 direktor@ribnica.si

 

Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Metka Tomšič referentka za splošne zadeve 837 20 02 metka.tomsic@ribnica.si
Lado Mate svetovalec za zaščito in reševanje 837 20 26 ladislav.mate@ribnica.si

 

Glavna pisarna
vodi evidenco o upravnih stvareh, opravlja druge naloge s področja upravnih zadev, posredovanje informacij javnega značaja, dokumentacijski sistem občine, vhodna in izhodna pošta in opravlja ostale naloge s področja.

Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Mateja Rus svetovalka za splošne zadeve 837 20 04 mateja.rus@ribnica.si
Polona Klajič svetovalka za splošne zadeve 837 20 09 polona.klajic@ribnica.si

 

Premoženjsko pravno področje
daje pravno pomoč županu, občinskemu svetu, drugim občinskim organom in občinski upravi, občinske pogodbe, strokovna pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil, vodenje premoženjsko pravnih nalog in opravlja ostale naloge s področja.

Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Mateja Drobnič svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 837 20 27 mateja.drobnic@ribnica.si
Ana Lesar Oražem svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 837 20 10 ana.lesar@ribnica.si

 

 

Področje financ
je priprava proračuna in skrb za izvrševanje le-tega v skladu z veljavnimi predpisi. Pripravlja finančna poročila, zaključni račun proračuna, spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine, pripravlja premoženjsko bilanco občine in opravlja ostale naloge s področja.

Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Darko Lavrič višji svetovalec za finance 837 20 21 darko.lavric@ribnica.si
Nina Polovič knjigovodkinja 837 20 29 nina.polovic@ribnica.si
Brigita Ambrožič knjigovodkinja 837 20 22 brigita.ambrozic@ribnica.si

 

Področje okolja in prostora
pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja, vodi evidenco posegov v prostor, pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb, sodeluje pri pripravi programov razvoja gospodarskih javnih služb, nadzira investicije in vzdrževanje občinskih cest, zimsko službo, urejanje in vzdrževanje parkirišč, zelenih površin, komunalne dejavnosti, pokopališč in opravlja ostale naloge s področja.

Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Lea Divjak Radivojević višja svetovalka za okolje in prostor 837 20 24 lea.divjak-radivojevic@ribnica.si
Danilo Hočevar višji referent za komunalne zadeve 1 837 20 06 danilo.hocevar@ribnica.si
Emil Adamič svetovalec za okolje in prostor 837 20 11 emil.adamic@ribnica.si

 

Področje družbenih dejavnosti
pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe, izvajanje proračuna na različnih področjih družbenih dejavnosti: vzgoja in izobraževanje, šport, kultura, zdravstvo, skrbi za koordinacijo programov v skladu s proračunom, opravlja nadzor nad izvajanjem programov in opravlja ostale naloge s področja.

Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Metka Tramte svetovalka za družbene dejavnosti 837 20 23 metka.tramte@ribnica.si

 

Področje gospodarstva in kmetijstva
pripravlja predloge, izvaja programske usmeritve, opravlja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb, spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini, skrbi za razvoj turizma, pravočasno in gospodarno oddajo poslovnih prostorov in stanovanj in opravlja ostale naloge s področja.

Ime in priimek Delovno mesto Telefon E-pošta
Irena Marn višja svetovalka za kmetijstvo in gospodarstvo 837 20 25 irena.marn@ribnica.si
Zalka Gorše referentka za kmetijstvo in gospodarstvo 837 20 28 zalka.gorse@ribnica.si

 

Športni center
in tehnično vzdrževalno področje upravlja s športnimi dvoranami in bazenom v športnem centru (nadzor nad hišnim redom, priprava prostorov za prireditve, urniki ipd). Vzdržuje športni center, zunanja športna igrišča in izvaja hišniška opravila za občinsko stavbo, Upravno enoto, Miklovo hišo, Rokodelski center in druge občinske prostore.

Ime in priimek Delovno mesto Telefon GSM E-pošta
Miloš Petelin svetovalec za šport 031 616 402 scr@ribnica.eu
Jože Klun hišnik 051 641 022
Janez Turk hišnik 051 641 022