Občinska uprava je organizirana z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 95/99). Kot predstojnik jo vodi župan Samo Pogorelc, inženir gradbeništva, neposredno pa direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Občinska uprava je organizirana tako, da zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog, za katere je občina ustanovljena
 • zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • smotrno organizacijo dela in vodenje ter nadzorstva nad opravljanjem del in nalog,
 • polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in njihovo razporejanje glede na potrebe dela.

Z organizacijo občinske uprave pa se določa:

 • način organizacije in delovno področje občinske uprave,
 • način vodenja občinske uprave,
 • način sodelovanja z občinskim svetom, občinskimi upravami drugih občin in z državnimi organi,
 • način zagotavljanja javnosti dela ter pooblastila in odgovornosti delavcev.

Občinska uprava Občine Ribnica je organizirana kot enovit organ. Sedež občinske uprave je na Gorenjski cesti 3 v Ribnici. V okviru tega organa so za posamezna področja in naloge organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

 • Urad župana,
 • Oddelek za okolje in prostor,
 • Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo,
 • Oddelek za finance in
 • Oddelek za družbene dejavnosti.

V Uradu župana, ki ga vodi  direktor Andraž Caserman, se opravljajo strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za nadzorni odbor ter druge občinske organe, naloge civilne obrambe in civilne zaščite in reševanja, urejanje prometa, pripravljanje splošnih in drugih aktov, opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvrševanjem občinskih predpisov, strokovna pomoč pri izvajanju volilnih opravil, vodenje upravnega postopka in izdajanje odločb na I. stopnji, vodenje evidenc o upravnih stvareh in sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi, protokolarne zadeve.

Oddelek za okolje in prostor, ki ga vodi Lea Radivojević pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja, vodi evidenco posegov v prostor, pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb, sodeluje pri pripravi programov razvoja gospodarskih javnih služb, nadzira investicije in vzdrževanje občinskih cest, zimsko službo, urejanje in vzdrževanje parkirišč, zelenih površin, pokopališč, mest za plakatiranje in oglaševanje..

Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo, ki ga vodi Irena Marn pripravlja predloge, izvaja programske usmeritve, opravlja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb, spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini, skrbi za razvoj turizma, pravočasno in gospodarno oddajo poslovnih prostorov in stanovanj …

Javne finance, ki jih vodi Darko Lavrič, so področje, ki ga občinska uprava opravlja v Oddelku za finance. Ključna naloga tega oddelka je priprava proračuna in skrb za izvrševanje le-tega v skladu z veljavnimi predpisi. Oddelek za finance pripravlja finančna poročila, zaključni račun proračuna, spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine, pripravlja premoženjsko bilanco občine.

Delovni čas občinske uprave se prične vsakodnevno ob 7. uri in traja v ponedelje, torek in četrtek do 15. ure, v sredo do 17. in v petek do 13. ure, občinska uprava pa ima uradne ure vsak ponedeljek, sredo in petek.

Telefonske številke občinske uprave:
01/837-20-00 hišna centrala
01/837-20-03 Andraž Caserman, direktor občinske uprave
01/837-20-02 Metka Tomšič, tajnica
01/837-20-24 Lea Radivojević, vodja oddelka za okolje in prostor
01/837-20-25 Irena Marn, vodja oddelka za gospodarstvo in kmetijstvo
01/837-20-21 Darko Lavrič, višji svetovalec za finance III