PREDSTAVITEV OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Ribnica je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 19 članov, ki svoje delo opravljajo nepoklicno.

Občinski svet sestavljajo naslednji občinski funkcionarji:

 • Vojko Štanfelj
 • Petra Nosan
 • Nik Starc
 • Sabina Rajšel
 • Franc Janez Klun
 • Igor Jamnik
 • Rudolf Lovšin
 • Samo Pogorelc
 • Tina Peček
 • Simon Starc
 • Helena Mate
 • Jože Levstek
 • Damijana Belak Mrhar
 • Jože Tanko
 • Karmen Tomšič
 • Aleš Pucelj
 • Mateja Rovan
 • Aleš Mihelič
 • Branko Dejak

 

Delovna telesa

Odbor za finance: Odbor za gospodarstvo: Odbor za okolje in prostor
 • Branko DEJAK, predsednik
 • Helena MATE
 • Klavdija LOVŠN MIHAJLOVIĆ
 • Vinko LEVSTEK
 • Rudolf LOVŠIN
 • Franc Janez KLUN,  predsednik
 • Vesna ILC
 • Mitja ILC
 • Nik STARC
 • Igor JAMNIK
 • Damijana BELAK MRHAR, predsednica
 • Gašper PIRNAT
 • Aleš PUCELJ
 • Vojko ŠTANFELJ
 • Matej LESAR
Odbor za družbene dejavnosti Odbor za kmetijstvo Statutarno-pravna komisija
 • Mateja ROVAN, predsednica
 • Petra NOSAN
 • Aleksandra Petek
 • Jože LEVSTEK
 • Ajda KLJUN
 • Simon STARC, predsednik
 • Petra NOSAN
 • Iztok MIHELIČ
 • Jože LEVSTEK
 • Stanko OBLAK
 • Klavdija VIDERVOL SINANOVIČ, predsednica
 • Sabina RAJŠEL
 • Tina PEČEK
 •  Domen ČEŠAREK
 •  Irma GRBEC

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 1. Karmen Tomšič, predsednica
 2. Vojko Štanfelj
 3. Simon Starc
 4. Jože Tanko
 5. Branko Dejak

Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti

Aleš Hoge, Stanko Bajt, Branko Hudorovič, Muhamed Delič, Majda Vrh, Anica Debeljak, Irena Briški, Darja Miklič Mišmaš, Andrej Pucelj.

Občinski svet ima po Statutu Občine Ribnica naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte občine ter sprejema svoj poslovnik
 • sprejema strateški razvojni program občine, prostorske in druge plane razvoja
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • na predlog župana ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum v skladu s statutom in zakonom,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge praven osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • daje mnenja in soglasja k imenovanju direktorjev javnih zavodov in javnih podjetij,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa veljavna zakonodaja in občinski statut.

 

Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan. Občinski svet dela in odloča na sejah. Župan lahko za vodenje sej pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Odločitve sprejema z javnim glasovanjem z večino opredeljenih glasov, razen če zakon ne določa drugačno večino. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet. Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.