Kako do nas?

Vizitka

Občinska uprava
Gorenjska cesta 3
1310 Ribnica

  01/837-20-00
  01/836-10-91
 obcina@ribnica.si
 www.ribnica.si

Župan: g. Samo Pogorelc
Davčna številka: 61623059
Matična številka: 5883865
TRR: 01304-0100005476

Uradne ure v občinski upravi:

  • ponedeljek od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure
  • sreda od 8. do 11. ure in od 12. do 17. ure
  • petek od 8. do 11. ure in od 12. do 13. ure

 

 

Splošna predstavitev občine

Ribnica - Občine v Sloveniji 2006

Površina: 153,6 km2
Število naselij: 64
Število prebivalcev: 9424  (Vir: SURS, julij 2018)
Število gospodinjstev: 3397 (Vir: SURS, 1.1. 2018)
Gostota prebivalcev na km2: 65
Ozemeljska celovitost: ozemlje in premoženje občine se je po letu 1995 kar dvakrat delilo, leta 1995 se je od nje odcepila nova občina Loški Potok, leta 1999 pa še občina Sodražica.
Na osnovi delitve se je število prebivalcev zmanjšalo iz 11.300, kot jih je bilo pred obema delitvama, na 9.266, (Vir: SURS, popis 2002). Površina občine se je zmanjšala iz 203 km2 na 153,6 km2, oziroma iz 1% površine v Republiki Sloveniji na 0,8%, oziroma 4,34% površine v regiji Jugovzhodna Slovenija.

 

Teritorialna uvrstitev

Druga sprememba se nanaša na teritorialno umestitev občine. V vsem povojnem obdobju je bila občina uvrščena v ljubljansko oz. osrednje-slovensko statistično regijo. Z Ljubljano, kot središčem te statistične regije, jo je povezovala in jo tudi še danes zlasti močna vsakodnevna ekonomska migracija. Na osnovi določil Zakona o spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in Uredbe o standardni klasifikaciji teritorialnih enot pa spada občina Ribnica od leta 2000 v regijo Jugovzhodna Slovenija. To je nekdanja Dolenjska regija, razširjena z občinami iz upravnih enot Kočevje in Ribnica. To je z 2.675 km² največja slovenska regija, po številu prebivalstva pa šele na petem mestu. Več kot polovica območja regije ima status demografsko ogroženega območja, na njem živi več kot 30% prebivalcev. Gospodarski pokazatelji kot so gospodarnost, donosnost, dohodkovnost, investiranje, financiranje so v regiji ugodni.  Prednost regije je velika izvozna usmerjenost, saj se na tujih trgih ustvari več kot polovica prihodkov. Dodana vrednost na zaposlenega je v gospodarskih družbah 5,5% in je nad državnim povprečjem.Območje regije je zelo raznoliko, tako po gospodarski kot tudi po splošni razvitosti, to je po poseljenosti, brezposelnosti, splošnem izobrazbenem nivoju, demografski ogroženosti, prevladujočih dejavnostih, kulturno-zgodovinskih elementih, geografskih značilnostih in drugem.

V območju regije sta samo dve občini, ki nista opredeljeni kot področji s posebnimi razvojnimi problemi, to sta: Novo mesto in Ribnica. Kriterijev, na osnovi katerih se je ugotavljal status je bilo pet. To so bili naslednji:

  • bruto osnova za dohodnino manj kot 80% in indeks rasti prebivalstva pod 96,
  • registrirana brezposelnost v prvem polletju 1999 presega za 20% državno povprečje,
  • delež aktivnega prebivalstva v kmetijstvu presega za 20% državno povprečje,
  • delež površine območij z omejenimi dejavniki presega 50% površine občine,
  • več kot polovica območja občine leži v 10 km obmejnem pasu.

Občina Ribnica ne presega mejnih vrednosti niti po enem kriteriju, zato ji je bil tudi dodeljen takšen status. Za primerjavo: Občina Loški potok izpolnjuje vseh pet kriterijev, občina Sodražica pa le enega, prvega. Navedeni status občine je odraz različnih usmeritev in aktivnosti v preteklih letih, ki so se izkazale kot pravilne. Na drugi strani pa ima navedeni status tudi negativno plat. Občina ne more kandidirati na vse državne razpise, saj so nekatera državna sredstva namenjena samo spodbujanju razvoja slabše razvitih območij.