Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi javne infrastrukture v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 39/13) Občina Ribnica objavlja naslednji

 

Javni poziv

za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in Stadiona na Ugarju

 

 1. PREDMET POZIVA:

Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v Športnem centru Ribnica in v TVD Partizan ter oddaja Stadiona obrtna cona Ugar Ribnica za redno tedensko uporabo v sezoni 2018/19.

Športni center Ribnica (v nadaljevanju: površine ŠCR) je namenjen vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športnim aktivnostim ter športnim in drugim prireditvam. Za uporabo je na voljo:

 • cela površina dvorane s talno oblogo parket oz. površina po tretjinah,
 • galerije s talno oblogo parket in
 • cela površina bazena oz. posamezne proge bazena ter
 • Stadion obrtna cona Ugar Ribnica.

Prostori v TVD Partizan so vsakodnevno namenjeni uporabi društvom s področja ljubiteljske kulture.

Predvideni termini uporabe prostorov::

 • od ponedeljka do petka: od 13,30 do 22. ure, od tega za rekreacijo od 20. do 22. ure.

 

 1. POGOJI ZA UPORABO:

Pravico do uporabe površin ŠCR pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati urnik vadbe in hišni red. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo. Občina Ribica si pridržuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe.

 

 1. DOLOČITEV RAZPOREDA UPORABE

Pri oddaji površin v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

 • vzgojno-izobraževalni zavoda za izvedbo obveznega programa šolske športne vzgoje,
 • izvajalci letnega programa športa Občine Ribnica,
 • drugi izvajalci športnih dejavnosti in
 • izvajalci športnih in drugih prireditev.

Pri dodeljevanju terminov se kot dodatni kriterij upošteva število mesecev uporabe v sezoni 2017/18. Prednost imajo prijavitelji, ki so v pretekli sezoni uporabljali prostore v skladu s pogodbo o uporabi celotno obdobje in redno izpolnjevali finančne obveznosti z naslova uporabe. Uporabnikom, ki svojih finančnih obveznosti z naslova uporabe prostorov niso redno izpolnjevali, občina prostora ne bodo dodelila.

 

 1. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo prijavo – vlogo na pripravljenem obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke:

 • podatki o prijavitelju
 • namen uporabe
 • termin oz. površina uporabe.

Obravnavane bodo vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do vključno 31. julija 2018. Vlagateljem, ki bodo vlogo oddali po navedenem roku, bodo lahko dodeljeni le preostali prosti termini.

 

 1. INFORMACIJE

Besedilo razpisa, vlogo in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.ribnica.si, kjer je objavljen tudi cenik za oddajo prostorov ŠCR v uporabo.

Kontaktna oseba: Miloš Petelin, 031-616-402, scr@ribnica.eu

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Z vsemi uporabniki dvorane površin ŠCR bo sklenjena pogodba za uporabo v tekoči sezoni.

 

Datum:   18. 5. 2018

Številka: 671-0002/2018

 

Jože Levstek, župan

 

Prijavni obrazec za prostor v letu 2018-2019