Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/18) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2019, ki ga je na svoji 3. redni seji dne 21.2.2019 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

 

 1. Predmet prodaje:
 2. A) Stanovanje v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Vrtnarska cesta 3, 1310 Ribnica (k.o. 1625 – Ribnica, štev. stavbe 432, številka dela stavbe 1, netto tlorisna površina po podatkih GURS je 83,60 m2). Stanovanje je nezasedeno.

Stanovanju pripada še solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini v deležu do 49/200.

Nepremičnina je zemljiškoknjižno urejena. Lastnica nepremičnine je Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do 1/1. Na nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

Stanovanje je locirano  na severozahodno stran.

Stanovanje je dvosobno. Ima naslednje prostore: predsoba, kuhinja z jedilnico, dnevni prostor, spalnica, kopalnico z WC-jem in loggia. Stanovanju pripada tudi shrambni prostor v kleti.

Stanovanje je prazno, zaradi dotrajanosti je potrebno obnove.

Energetska izkaznica je v izdelavi.

 1. B) Stanovanje v nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Knafljev trg 8, 1310 Ribnica (k.o. 1625 Ribnica, štev. stavbe 449, številka dela stavbe 17, netto tlorisna površina po podatkih GURS 45,60 m2). Stanovanje je zasedeno.

Stanovanju pripada še solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini v deležu do 215/10000 in na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini, štev. dela stavbe 19, v deležu do 431/10000.

Nepremičnina je zemljiškoknjižno urejena. Lastnica nepremičnine je Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do 1/1. Na nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

Stanovanje je locirano na jugovzhodno stran.

Stanovanje je enosobno. Ima naslednje prostore: predsoba, kuhinja z jedilnim kotom, soba, kopalnica in loggia. Stanovanju pripada tudi shrambni prostor v kleti.

Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Najemna pogodba poteče 10.11.2019.

Oprema, ki se nahaja v stanovanju, ni predmet javne dražbe, razen opreme kopalnice, ki obsega tuš kabino, keramični umivalnik, keramično školjko in električni bojler za pripravo tople vode.

Energetska izkaznica je v izdelavi.

 

 1. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena za stanovanje pod točko 2. A) je 58.276,72 EUR,                                           najnižji znesek višanja: 500 EUR.

Izklicna cena za stanovanje pod točko 2. B) je 49.170,48 EUR,                                         najnižji znesek višanja: 500 EUR.

Na izklicano ceno najugodnejši dražitelj plača še 2 % davek na promet nepremičnin.

 

 1. Način in rok plačila kupnine:

Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za oba predmeta prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne.

 

 1. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v torek, 2. julija 2019, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer za nepremičnino:

– pod 2.A) ob 9.00 uri,

– pod 2.B) ob 9.30 uri.

 

 1. Višina varščine:

Dražitelji morajo najpozneje tri dni pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

 

 1. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe:

Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.

Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.

Interesenti se lahko na Občini Ribnica seznanijo z dodatnimi informacijami o obeh predmetih prodaje, kontaktna oseba Irena Marn, tel. 01/837 20 25.  Ogled predmeta je možen najkasneje do 28. junija 2019 do 12. ure izključno po predhodni najavi.

 

 1. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s  pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

 • izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe),
 • pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
 • dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,
 • davčno, matično in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

 

 1. Izjava skladno s 7. točko 50. čl ZSPDSLS-1:

Na javni dražbi ne morejo sodelovati cenilci predmetnih nepremičnin, člani dražbene komisije in z njimi povezane osebe (krvno sorodstvo v ravni vrsti, v stranski do tretjega kolena, zakonec oz. zunajzakonski partner, svaštvo do drugega kolena, skrbništvo ali posvojiteljstvo, pravna oseba, v kateri ima cenilec ali član komisije več kot 50 % delež).

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po prejšnjem odstavku.

 

 1. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe:

Prodaja nepremičnin. Z najugodnejšim dražiteljem se po pozivu organizatorja sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj  ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

 1. Pravila javne dražbe:

Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine,

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin, nosi kupec,

Javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom predstojnika v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

 1. Opozorilo:

Organizator lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in  izkazani stroški.

 

 1. Objava javne dražbe:

Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

 

OBČINA RIBNICA

 

pdf-priponka Javna dražba – stanovanje Vrtnarska, knafljev trg