Občina Ribnica je v letu 2019 prejela pobudo investitorja za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Kot II pri Ribnici (v nadaljevanju OPPN).

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 118. členu določa, da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na pobudi investitorja priprave OPPN. Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 108. člena ZUreP-2.

Kadar se OPPN pripravlja na podlagi pobude investitorja, se lahko pobuda investitorja šteje za izhodišča, če vsebuje vse elemente iz 108. člena ZUreP-2.

ZUreP-2 tudi določa, da se izhodišča oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. V ta namen občina pri oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ali delavnic, in se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora.

Skladno z navedenim določilom Občina Ribnica poziva zainteresirano javnost, nosilce urejanja prostora in druge udeležence urejanja prostora, da od 8.7.2019 do vključno 22.07.2019 do 12.00 ure na elektronski naslov obcina@ribnica.si podajo predloge in pripombe k izhodiščem oz. pobudi za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za  Kamnolom Kot II pri Ribnici.

Javni posvet na temo izhodišč oz. pobude za pripravo OPPN bo v sredo 17.7.2019, s pričetkom ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

1_Prikaz_NRP

2_Omejitve

3_Ureditvena

Naslovnice_prve_strani

Tekst