Projekti

//Projekti
706, 2019

SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2019

By |petek, 7. junij 2019|Novice, Okolje, Projekti, Razpisi, Sporočila za javnost|

V besedilu javnega razpisa  za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2019, ki je bil objavljen den 15.5.2019 na spletni strani in oglasni deski Občine Ribnica, se v 6. točki doda 6. alinea, ki se glasi:

»veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu […]

910, 2015

Projekt ARtCEVIA izpeljan s pomočjo EU-sredstev

By |petek, 9. oktober 2015|Novice, Projekti, Sporočila za javnost|

Projekt Arcevia & Ribnica je financirala Evropska unija v okviru programa Evropa za državljane

Dogodek z dne 30/09/2015 je bil posvečen okrogli mizi. Umetniki in ostali kulturni delavci iz Italije in lokalnega okolja so razpravljali o izzivih sodobne likovne ustvarjalnosti. Primerjali so umetniško produkcijo Ribnice in Arcevie in iskali stične točke in razlike slovenske in italijanske […]

1905, 2015

Projektna naloga: Strategija in operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ribnica

By |torek, 19. maj 2015|Novice, Okolje, Projekti, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica in Javno komunalno podjetje komunala Ribnica d. o. o. sta izdelali projektno nalogo, ki je osnova za Strategijo in operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ribnica. Naloga ponuja podrobne smernice za izdelavo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje celotne občine Ribnica in s tem zmanjševanje onesnaževanja […]

711, 2014

Energetska sanacija zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

By |petek, 7. november 2014|Projekti|

ZD Ribnica

Občina Ribnica je kot ustanoviteljica zdravstvenega doma na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo zdravstvenih domov ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja prostorov v stavbi ZD dr. Janeza Oražma Ribnica je občina Ribnica izvedla investicijo, ki je v skladu s prijavljeno vlogo predvidevala sanacijo ogrevalnega sistema ter zunanjega ovoja objekta, in je s tem v skladu z energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Podrobneje v spodnjem dokumentu. […]

711, 2014

Vrtec Ribnica II. faza

By |petek, 7. november 2014|Projekti|

V mesecu avgustu 2014 je bila zaključena izgradnja II. faze novega vrtca v Ribnici, s čimer se je tudi funkcionalno zaključila izgradnja celotnega vrtca. Celoten objekt vrtca je bil namreč zasnovan tako, da je omogočal gradnjo v dveh fazah, pri čemer je I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke z 10 oddelki ter II. fazo, ki je zajemala izgradnjo 10 oddelkov. Z izvedbo II. faze se zagotavlja varstvo za 180 predšolskih otrok, ki so v nove prostore vrtca vstopili s prvim septembrom 2014. […]

2108, 2014

Lokalni energetski koncept Občine Ribnica

By |četrtek, 21. avgust 2014|Projekti|

Lokalni energetski koncept Občine Ribnica (35,2MB)

1403, 2014

Gradnja vrtca Ribnica I. faza

By |petek, 14. marec 2014|Projekti|

Pomanjkanje prostora in s tem neizpolnjevanje prostorskih normativov, dotrajanost montažnih objektov, nefunkcionalnost in utesnjenost, ter tehnološka zastarelost obstoječega vrtca Ribnica, ki predstavlja edini vrtec v celi občini, so bili glavni razlogi, ki so vplivali na odločitev Občine Ribnica, da pristopi k novogradnji vrtca. Ribnica predstavlja pomembno sub regijsko gospodarsko središče, v katerega se v večji meri vključujejo in gravitirajo zaposleni z občin: Kočevje, Loški Potok in Sodražica, v manjši meri pa tudi prebivalci iz ostalih bližnjih občin. Že sedaj so v obstoječi vrtec vključeni otroci tudi iz sosednjih občin, novi vrtec pa bo kapacitete vrtca še povečal. […]