Okolje

//Okolje
807, 2019

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA KAMNOLOM KOT II PRI RIBNICI

By |ponedeljek, 8. julij 2019|Novice, Okolje, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica je v letu 2019 prejela pobudo investitorja za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Kot II pri Ribnici (v nadaljevanju OPPN).

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 118. členu določa, da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane […]

706, 2019

SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2019

By |petek, 7. junij 2019|Novice, Okolje, Projekti, Razpisi, Sporočila za javnost|

V besedilu javnega razpisa  za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2019, ki je bil objavljen den 15.5.2019 na spletni strani in oglasni deski Občine Ribnica, se v 6. točki doda 6. alinea, ki se glasi:

»veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu […]

3005, 2019

Razpis za izvajalca gradbenih del na investiciji izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture v naselju Gornje Lepovče

By |četrtek, 30. maj 2019|Dogodki, Novice, Okolje, Razpisi, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, in sicer pod zaporedno št. JN003563/2019-B01 za investicijo  IZGRADNJA KANALIZACIJE IN DRUGE INFRASTRUKTURE V NASELJU GORNJE LEPOVČE.

Javno naročilo vključuje:
– izgradnjo gravitacijske kanalizacije komunalnih odpadnih vod,
– izgradnjo črpališča in tlačnega voda komunalnih odpadnih vod,
– zajem in odvod padavinske odpadne vode,
– dograditev cestne razsvetljave,
– […]

3011, 2018

Podaljšanje roka za zbiranje pobud in predlogov za pripravo SD OPN Občine Ribnica

By |petek, 30. november 2018|Novice, Okolje, Sporočila za javnost|

Podaljšanje roka za zbiranje pobud in predlogov za pripravo SD OPN Občine Ribnica

1603, 2017

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribniške promenade

By |četrtek, 16. marec 2017|Novice, Okolje|

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Ri_2 Ribniška promenada

Seznam NUP

Smernice

 Mnenja

Smernice_MO

Smernice_MK

Smernice_ZRSVN

Smernice_ARSO_odstop vloge

Smernice_ARSO

Smernice_seznam NUP

Smernice_TELEKOM

Smernice_OBČINA RIBNICA

Smernice_ELEKTRO LJ

Smernice_KOMUNALA RIBNICA

Smernice_HYDROVOD

Odločba o obveznosti CPVO

Mnenje_TELEKOM

Mnenje_OBČINA RIBNICA

Mnenje_ELEKTRO LJ

Mnenje_KOMUNALA RIBNICA

Mnenje_HYDROVOD

Mnenje_DRSV

Mnenje_MO

Mnenje_MK

 Grafične priloge

 Hidrološke hidravlične analize

Priloga 01

Priloga 02

Priloga 03

Priloga 04.1

Priloga 04.2

Priloga 04.3

Priloga 05.1

Priloga 05.2

Priloga 06

Priloga 07

RI-2_nevarnost_stanje

RI-2_razredi_nevarnosti_stanje

RI-2_nevarnost_ukrep

RI-2_razredi_nevarnosti_ukrep

Tehnično poročilo OPPN RI-2

308, 2016

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

By |sreda, 3. avgust 2016|Novice, Okolje, Sporočila za javnost|

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

na parc. št. 1435/8 in 1435/9, obe k.o. 1625-Ribnica za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje.

 Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 […]

909, 2015

Odlok o občinskem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

By |sreda, 9. september 2015|Okolje, Sporočila za javnost|

Obrazložitev

Odlok OPPN Severna servisna cesta – druga etapa

Sklep Občinskega sveta Občine Ribnica

Odločba CPVO

104-4b-10_PREDLOG_280515-3_KATASTER

104-4b-10_PREDLOG_280515-7_SITUACIJA (1)

104-4b-10_PREDLOG_280515-7_SITUACIJA

Stališča do pripomb in predlogov javnosti – javna razgrnitev

MNENJA:

Hydrovod

ARSO

Elektro Ljubljana

JKP Komunala Ribnica

Ministrstvo za infrastrukturo

Ministrstvo za izobraževanje

Ministrstvo za obrambo

Obcina Ribnica

Telekom

Zavod RS za varstvo narave

SMERNICE:

[…]