Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

  1. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek, 11.6.2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

Dnevni red:

  1. Zapisnik 4. redne seje in 1. izredne seje Občinskega sveta

1.1. zapisnik 4. redne seje OS – 28.3.2019

1.2. zapisnik 1. izredne seje OS -29.4.2019

1.3. odgovori na pobude, vprašanja in predloge svetnikov 4.redne seje

1.4. tabela-sklepi_odborov_in_komisij_5.redna

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 3 (SD OPN-3)

2.1. Obrazložitev – SD OPN 3

2.2. Odlok_sdOPN3_(p2)

3. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Ribnica, 2. obravnava

3.1. Obrazložitev – Lokacijska preveritev

3.2. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve

3.3. Priloga 1

4. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha – Maršiči za kulturni spomenik lokalnega pomena,skrajšani postopek

4.1. Obrazložitev – Odlok av. Urh

4.2. Odlok o razgl. cerkve sv. Urha

4.3 Predlog ZVKD sv. Urh

5. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža- Velike Poljane za kulturni spomenik lokalnega pomena, skrajšani postopek

5.1. Obrazložitev Odloka sv. Tomaž

5.2. Odlok o razgl. cerkve sv. Tomaža

5.3. Predlog ZVKD sv. Tomaž

6. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Ribnica

6.1. Obrazložitev – najemnine za grobove

6.2. Sklep najemnine za grobove

7. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Ribnica

7.1. Obrazložitev – čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode

7.2. Sklep čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode

7.3. Elaborat – čiščenje in odvajanje

8. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

8.1. Obrazložitev-zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

8.2. Sklep – zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

8.3. Elaborat – komunalni odpadki

9. Soglasje k spremembi Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

9.1. Obrazložitev – soglasje Statut ZD Ribnica

9.2. Obrazložitev spremembe Statuta ZD Ribnica

9.3. Odlok o spremem. in dopol. Odloka JZ ZD Ribnica

10. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole dr. Franceta Prešerna  Ribnica

11. Imenovanje članov sveta Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – Zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost

12. Seznanitev s situacijo v Glasbeni šoli Ribnica

13. Pobude in vprašanja

 

Celotno gradivo k 2. točki je dostopno na povezavi https://www.ribnica.si/obcina/prostorski-akti/obcinski-prostorski-nacrt/gradivo-za-obravnavo-na-seji-os/.

Gradivo k 10. in 11. točki dnevnega reda boste prejeli na seji občinskega sveta.

 

Vljudno vabljeni!

Občinski svet Občine Ribnica

Samo Pogorelc l.r.

 

Vabljeni

–     člani OS

–     Bojan Trdan, JKP Komunala Ribnica d.o.o.

–     Peter Lovšin, Urbania d.o.o.

–     strokovne službe

  • mediji