Številka: 9000-0001/2018

Datum:  20.3.2019

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

  1. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 28.03.2019,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3.redne seje

1.1 ZAPISNIK 3. redna seja OS – 21.2.2019

1.2 odgovori na pobude, vprašanja in predloge svetnikov 3.redne seje

1.2.1 priloga MOP

2. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2019-2. obravnava

2.0 Proračun 2019-2. obr

2.1 Sklep OF proračun

2.2 sklep – OOP proračun 2019

2.3 sklep ODD

2.4. sklep KMVVI

2.5 SKLEP OG

2.6 sklep OK proračun 2019

2.7 sklep SPK – proračun 2019

3. Odlok o zaključnem računu proračuna 2018 – hitri postopek

3.0 ZR 2018

3.1 Sklep OF -ZR 2018

3.2 sklep OOP zaključni 2018

3.3 sklep – ODD zaključni 2018

3.4 sklep KMVVI odlok zaključni 2018

3.5 sklep OG zaključni račun 2018

3.6 sklep OK zaključni račun 2018

3.7 sklep SPK – zaključni 2018

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica – spremembe št. 2 (SD OPN – 2)

4.0 Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica – spremembe št. 2

4.1 sklep OOP OPN 2

4.2 sklep SPK – odlok SD OPN 2

5. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Ribnica – 1. obravnava

5.0 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ribnica – prva obravnava

5.1 Sklep OF-lokacijska preveritev

5.2 sklep – OOP lokac.prev

5.3 sklep SPK – odlok o nadom. lokacijske prev

6.Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o Ustanovitvi javnega Zavoda ZD dr. Janeza Oražma Ribnica, skrajšan postopek

6.0 Odlok_ZD

6.1 SKLEP ODD 2 ZD Ribnica odlok

6.2 sklep SPK – ZD Ribnica odlok

7. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Ribnica

7.0 Pravilnik_pokroviteljstvo

7.1 Sklep OF-pokroviteljstvo

7.2 sklep SPK – pravilnik pokroviteljstvo

8. Pravilnik o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Občina Ribnica

8.0 Pravilnik o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Ribnice

8.1 sklep OG Pravilnik o spod.mes.jedra

8.2 sklep OOP staro mestno jedro

8.3 Sklep OF-staro mestno jedro

8.4 sklep SPK – pravilnik o spod.starega mestnega jedra

9. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ribnica

9.0 Sklep o financiranju političnih strank z obrazložitvijo

9.1 Sklep OF-fin.polit.strank

9.2 sklep KMVVI o fina strank

9.3 sklep SPK – sklep o fin.političnih strank

10. Pravilnik o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov OS Ribnica

10.0 Pravilnik o sredsvih za delo svetnikov z obrazložitvijo

10.1 Sklep OF – pravilnik Občinski svet

10.2 sklep SPK – pravilnik o zagot. sred. za člane OS

10.3 sklep KMVVI Pravilnik o zag.sred. OS

11. Imenovanje članov Programskega sveta javnega glasila Občina Ribnica

11.1 sklep KMVVI imenovanje Rešeto

12. Pobude in vprašanja

Gradivo k 2. in 3. točki dnevnega reda ste že prejeli z gradivom za sejo odbora ali komisije.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

 

Občinski svet Občine Ribnica

Samo Pogorelc l.r.

Vabljeni

–     člani OS

  • mediji
  • strokovne službe Občine Ribnica