Številka: 9000-0001/2018

Datum:  14.2.2019

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 21.02.2019,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje

pdf-priponka Zapisnik 2. redne seje OS

2. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2019, 1. obravnava

pdf-priponka Uvodna stran-proračun 2019

pdf-priponka Predlog sklepa

pdf-priponka Odlok o proračunu 2019

pdf-priponka Splošni del proračuna

pdf-priponka Posebni del proračuna

pdf-priponka Načrt razvojnih programov

pdf-priponka Obrazložitve proračuna 2019

pdf-priponka Načrt nabav in gradenj 2019

pdf-priponka Predlog kadrovskega načrta

3. Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2019

pdf-priponka Načrt ravnanja

4. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

pdf-priponka Sklep o določitvi cen

pdf-priponka Predlog cen dnevnega programa

pdf-priponka Cene programov

5. Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2019

pdf-priponka Obrazložitev LPŠ 2019

pdf-priponka Letni program športa

6. Imenovanje člana Sveta zavoda Knjižnica Miklova hiša

pdf-priponka Imenovanje člana sveta zavoda Knjižnica MH – sklep KMVVI

7. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija – zahod

pdf-priponka Imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti CSD – sklep KMVVI

8. Imenovanje predstavnika Občine Ribnica v Svet zavoda Lekarna Ribnica

pdf-priponka Imenovanje člana sveta Zavoda Lekarna Ribnica – sklep KMVVI

9. Imenovanje članov v Svet zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

pdf-priponka Imenovanje članov v Svet JZ ZD Ribnica – sklep KMVVI

10. Imenovanje članov Občinske volilne komisije

pdf-priponka Imenovanje Občinske volilne komisije – sklep KMVVI

11. Soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica

 

Gradivo oz. sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k 11. točki boste prejeli na seji občinskega sveta.

 

Vljudno vabljeni!

 

Občinski svet Občine Ribnica

Samo Pogorelc l.r.

 

Vabljeni

–     člani OS

–     strokovne službe

  • mediji