Številka: 9000-0001/2018

Datum:  16.01.2019

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 24.01.2019,  

ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1.redne seje

pdf-priponka Zapisnik 1. redne seje

2. Imenovanje članov in predsednikov delovnih teles občinskega sveta

pdf-priponka Predlog sklepa KMVVI

3. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Ribnica

pdf-priponka Predlog sklepa KMVVI

4. Izdaja predhodnega mnenja k imenovanju pomočnika direktorja Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, Enota Ribnica

pdf-priponka Predlog sklepa KMVVI

5. Pobude in vprašanja

 

Prosimo, da z gradivom pod 4. točko dnevnega reda ravnate v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Vljudno vabljeni!

 

Občinski svet Občine Ribnica

Samo Pogorelc l.r.

 

Vabljeni

–     člani OS

  • mediji