Številka: 9000-3/2018

Datum: 17.6.2019

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

  1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 20.6.2019,                   ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 h Predlog dnevnega reda:

  1. Mnenje k imenovanju ravnatelja Vrtca Ribnica

1.1. Poziv Sveta zavoda Vrtca Ribnica

1.2.Obrazložitev

1.3.sklep KMVVI – mnenje k imenovanju ravnatelja Vrtca Ribnica

Obrazložitev sklica:

Svet zavoda Vrtec Ribnica je 12.6.2019 s pisnim pozivom pozval Občino Ribnica, da v skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe), ki med drugim določa, da si mora Svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec sedež. V kolikor lokalna skupnost ne poda mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko Svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.

Glede na 20 dnevni rok za podajo obrazloženega mnenja k imenovanju ravnatelja Vrtca Ribnica sklicujem izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica.

Vljudno vabljeni!

Župan: Samo Pogorelc, l.r.

Vabljeni:
– župan
– kandidati za ravnatelja (3 x)
– strokovna služba