Številka: 900-14/2014

Datum:   26.9.2018

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

12.  izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek, 2. oktobra 2018,

ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija – Ortnek – za kulturni spomenik lokalnega pomena, skrajšani postopek

pdf-priponka Obrazložitev

pdf-priponka Odlok

pdf-priponka Predlog

2. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ribnica v obdobju januar – junij 2018

pdf-priponka Polletno poročilo 2018

pdf-priponka Splošni del proračuna

pdf-priponka Posebni del proračuna

pdf-priponka Prerazporeditve do 30 06 2018

3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Ribnica

pdf-priponka Obrazložitev

pdf-priponka Sklep

4. Imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

5. Občinske nagrade in priznanja  

 

Obrazložitev sklica izredne seje:

K 1. točki: Sprejem odloka o razglasitvi cerkve sv. Jurija – Ortnek za kulturni spomenik lokalnega pomena bo omogočil lastniku kandidaturo na predvideni javni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

K 3. točki: Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US) mora lokalna skupnost pred izvedbo lokalnih volitev določiti višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje, zato je sprejem sklepa nujen.

K 4. točki: Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica je po odstopu predstavnice Občine Ribnica v svetu zavoda v mesecu avgustu in ponovno v mesecu septembru pozval k imenovanju novega predstavnika v svet zavoda. Zaradi trenutne situacije v Glasbeni šoli je imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Ribnica nujno.

K 5. točki: Slavnostna seja s podelitvijo občinskih nagrad in priznanje bo v ponedeljek, 22.10.2018. Zaradi priprav in izvedbe slavnostne seje je sprejem sklepa o podelitvi priznanj in nagrad za leto 2018 nujen.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

 

Vabljeni:

  • člani OS