Številka: 900-14/2014

Datum:   31/7-2018

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

11. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 2. avgusta 2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

 

 Predlog dnevnega reda:

 1. Volitve in imenovanja 

pdf-priponka Mnenje ustanovitelja

pdf-priponka Predlog sklepa

 

Obrazložitev sklica izredne seje:

Javni zavod je ustanovitelja v skladu s 3. odstavkom 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Uradni list RS, št. 88/01, 119/077 in 105/08) zaprosil k podaji mnenja na postopek imenovanja oz. razrešitve ravnateljice. Glede na to da zakonsko določen 20-dnevni rok za podajo mnenja poteče 6. avgusta, je sklic izredne seje občinskega sveta utemeljen.

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek L.r.

Župan

Vabljeni:

  • člani OS

V vednost:

  •  – arts@arts.si- SLS Ribnica, Goriča vas 48, Ribnica- Lista za jutri, Hrovača 62, 1310 Ribnica- Janez Šilc, Breže 45, 1310 Ribnica (SMC)
  • – Dejan Hoge, Kolodvorska 23, 1310 Ribnica (Združena levica)
  • – SD, p. p. 28, 1310 Ribnica
  • – NSi, Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica
  • – SDS, Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica
  • SLS Ribnica, Goriča vas 48, Ribnica
  • Lista za jutri, Hrovača 62, Ribnica
  • Janez Šilc, Breže 45, Ribnica – SMC