Številka: 9000-0001/2018

Datum:  5.12.2018

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

 

s k l i c u j e m

  1. sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 13.12.2018, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

Dnevni red:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
  3. Imenovanje  komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve  mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
  4. Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta
  5. Poročilo komisije in potrditev mandata župana
  6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

Opozorilo:

Novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom.

 

 

Priloga:

– Poročilo Občinske volilne komisije

– Statut Občine Ribnica

– Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ribnica

– MJU – Opozorilo

– obrazec – kontaktni podatki

– obrazec – Izjava zavarovanca

 

 

 

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

 

 

 

Vabljeni

  • Občinski svetniki
  • Predsednica Občinske volilne komisije
  • mediji