Promocijsko - degustacijski prostor – VTC 17
28.6.2018Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020
NAZIV AKTIVNOSTI
OPERACIJA: Promocijsko - degustacijski prostor – VTC 17 iz naslova podukrepa M19.2K Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

POVZETEK
Občina Rače - Fram je skupaj s partnerji zasnovala in pripravila predlog operacije z naslovom "Promocijsko - degustacijski prostor – VTC 17", ga prijavila na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2016 in bila tudi izbrana za sofinanciranje, kar je potrdilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja skupnost z odločbo o pravici do sredstev opr. št. 33152-127/2017/6 z dne 17.4.2018 v višini 55.505,35 EUR v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Operacija predstavlja velik premik v povezovanju, promociji in vključevanju novih vsebin v lokalno turistično ponudbo območij občin Rače-Fram in Slovenska Bistrica ter celotnega območja LAS. Predstavlja inovativen pristop pri trženju kmetijskih proizvodov z novimi vsebinami, ki so pomembne za nadaljnje razvijanje proizvodov, skupno promocijo, razvoj blagovne znamke in predvsem turistično prepoznavnost območja.
V operaciji sodeluje 6 projektnih partnerjev iz dveh občin – Slovenska Bistrica in Rače-Fram. Občina Rače – Fram je vodilni partner operacije, ostali partnerji so naslednji:
Partner 1: Društvo vinogradnikov Rače - Fram ;
Partner 2: Kmetijska zadruga Rače z.o.o.;
Partner 3: Pozejdon turizem, turistična agencija d.o.o.;
Partner 4: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica ;
Partner 5: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Maribor.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Operacija bo zajemala naslednje aktivnosti:
1. Ureditev prostora - VTC 17 v gradu Rače z vinoteko in razstavno galerijo v skupni površni 187 m2 in nakup opreme;
2. Oblikovanje ter tisk skupne promocijske zloženke;
3. Priprava predstavitvenega filma občine Rače - Fram z obstoječo doživljajsko igro o Ivanu Erazmu Tattenbachu;
4. Ponatis prvega zgodovinskega romana Josipa Jurčiča z naslovom Ivan Erazem Tattenbach, ki bo prestavljal tudi turistično destinacijo;
5. Izobraževalno promocijske aktivnosti (prireditve, ocenjevanja in predstavitve vin, izobraževanja povezana s pridelavo in promocijo lokalnih produktov);
6. Postavitev usmerjevalnih tabel na VTC 17 – znakov za obveščanje o smeri kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti na območju občine Slovenska Bistrica in občine Rače-Fram.

CILJI
Splošni cilj projekta je zagotavljanje vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za skupno promocijo in trženje lokalno tipičnih produktov podeželja (kmetijskih, turističnih in drugih) s povečanjem možnosti trženja lokalnih kmetijskih produktov ter možnostjo povezovanja lokalnih ponudnikov ter turističnih kmetij.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
- urejenih 178 m2 površine prostora, namenjenega promociji Lokalne samooskrbe VTC 17;
- predstavitev ponudbe vsaj 7 ponudnikov občine, vključenih v promocijo v prostoru VTC 17 ;
- oprema promocijsko – degustacijskega prostora – VTC 17: 1degustacijska miza, točilni pult, 6 vinskih sodov, vitrina za vino, razstavni zabojčki idr.;
- 1.000 izvodov promocijske zloženke;
- 1 predstavitveni film občine Rače - Fram;
- 1.000 izvodov ponatisa prvega slovenskega zgodovinskega romana;
- Promocijske table dim. 1600/350 mm 16 kosov
- Promocijske table dim. 1600/300 mm 31 kosov
- Promocijske table dim. 1600/250 mm 52 kosov
- Priprava prireditev, ki bodo namenjene povezovanju občine in ostalih deležnikov v lokalnem okolju ter promociji turistične destinacije Rače-Fram:
  • 1 Organizacija tradicionalne prireditve - Romantični božič na grajskem dvorišču;
  • 1 Organizacija ocenjevanja vin Društva vinogradnikov Rače - Fram;
  • Sodelovanje na prerezu vinskega letnika vinorodne dežele Podravje na KGZ –Maribor;
  • 4 predstavitvene delavnice o pridelavi mesa, peki kruha in drugi ponudbi v občinah Rače – Fram, Poljčane, Makole in Slovenska Bistrica;
  • 3 Strokovne delavnice za vinogradnike, vinarje, kmetije in turistične kmetije.

Povezava na spletno stran Evropske komisije namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm in na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si
Skrbnik operacije: Tanja KOSI, Mateja FREŠER


Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket