Upravna enota Maribor

 

Upravna enota Maribor je informatizirala dvanajst krajevnih uradov. Z namenom približevanja upravnih storitev občanom in prijaznejše uprave lahko v času uradnih ur v krajevnem uradu Rače ali krajevnem uradu Fram:

- vložite vlogo za izdajo osebne izkaznice, potne liste, spremembo naslova v potnem listu,
- naznanite pogrešitev osebne izkaznice in potne listine,
- pridobite potrdila o državljanstvu,
- pridobite izpiske in potrdila iz matičnih knjig,
- podate priznanje očetovstva,
- sestavite zapisnik o sklenitvi zakonske zveze,
- prijavite smrt in sestavite smrtovnico po pokojnem svojcu,
- prijavite in odjavite stalno ter začasno prebivališče,
- prijavite potovanje v tujino nad tri mesece in vrnitev iz tujine,
- potrdite dovoljenje zakonitim zastopnikom za potovanje v tujino mladoletnim osebam do 15. leta starosti,
- pridobite potrdila iz registra stalnega prebivalstva,
- potrdite podpore volilcev,
- podpišete pristopno izjavo k razpisanemu referendumu,
- pridobite potrdila iz evidence gospodinjstev,
- vpišete podatke ter spremembe in dopolnitve v delovno knjžico,
- pridobite potrdila o vpisu v register društev,
- potrdite knjigo gostov,
- pridobite potrdila iz uradnih evidenc o tujcih,
- uredite pravna dejanja za prodajo ali zakup kmetijskega zemljišča, kmetije oziroma gozda,
- opravite upravne overitve (overite fotokopije in kupoprodajne pogodbe za vozila) le v KU Rače in
- pridobite redni izpisek iz e-zemljiške knjige (NOVO).


23.5.16Obvestilo o poslovanju krajevnih uradov na območju upravne enote Maribor
Upravna enota Maribor