Občina Rače-Fram
.: Prva stran : Vloge :.

Vloge

Vloge so na voljo kot Microsoft Wordovi obrazci. Uporabite jih lahko na dva načina:
1. Izbrano vlogo odprete, natisnete in ročno izpolnite. Podpisano vlogo oddate v času uradnih ur v prostorih občinske uprave.
2. Izbrano vlogo odprete, v Wordu izpolnite označena polja in izpolnjeno natisnete. Podpisano vlogo oddate v času uradnih ur v prostorih občinske uprave.
3. Kjer je plačilo upravne takse potrebno, vlagatelji plačajo takso na naslednji transakcijski račun občine:
IBAN: SI56 0129 8498 0309 152;
REFERENCA: SI11 75981-7111002-2019;
BIC BANKE PREJEMNIKA: BSLJSI2X


KOMUNALA
Vloga za izdajo soglasja za obnovo oziroma novo postavitev nagrobnega kamna na pokopališču v Framu
Priloge: /
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 Zakona o upravnih taksah-ZUT-UPB5 znaša 4,50 EUR
Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam
Priloge: - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
Taksa: /
Vloga za določitev projektnih pogojev o priključitvi na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje in cestni priključek
Priloge: - idejna zasnova; - lokacijska dokumentacija. 
Taksa: /
Soglasje za SEPA direktno obremeneitev - plačilo vode preko trajnika
Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku (gradnja objektov, vodovod in kanalizacija)
Priloge: - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
Taksa: upravna taksa po tarifi 1 (4,50 EUR) in po tarifi 3 (18,10 EUR) je skupaj 22,60 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste
Priloge: - prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste, z natančno vrisano lokacijo zapore ceste in obvoza na kopiji katastrskega načrta ter s shemo prometne signalizacije;
Taksa: za vlogo 4,50 EUR po tarifni št. 1, za dovoljenje za delno oz. popolno zaporo ceste zaradi izvajanja del 1,80 EUR po tarifni št 30-3, 30-4; skupaj: 6,30 EUR.
Vloga za izdajo soglasja za manjše posege na zemljišču
Priloge: /
Taksa: upravna taksa za vlogo 4,50 EUR po Tarifni št. 1
Izjava o dopustitvi izvedbe gradbenih del na zemljišču
Priloge: /
Taksa: /
OKOLJE IN PROSTOR
Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe FURS
Priloge: /
Taksa: /
Vloga za izdajo lokacijske informacije za projektiranje oziroma gradnjo objektov
Priloge: /
Taksa: upravna taksa v višini 22,70 EUR
Vloga za izdajo mnenja k pridobitvi gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt
Priloge: - kopija Priloge 6 - Dokumentacija za pridobitev gradb. dovoljenja za nezahtevne objekte; - kopija Priloge 11B - Zahteva za izdajo gradb. dovoljenja za nezahtevni objekt.
Taksa: /
Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice
Priloge: /
Taksa: /
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Priloge: /
Taksa: upravna taksa v višini 22,70 EUR
Vloga za spremembo namenske rabe zemljišča
Priloge: - kopija katastrskega načrta, ki prikazuje veljavno stanje parcel (pridobi se na geodetski upravi); - dokazilo o vrsti rabe in površini parcele (pridobi se na geodetski upravi); - grafični prikaz položaja predlaganih objektov (na dodatni kopiji katastrskega načrta ali na dodatni parcelni številki, katastrski občini, vrsti objekta;
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 Zakona o upravnih taksah-ZUT-UPB5 znaša 4,50 EUR
Vloga za prijavo podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Priloge: /
Taksa: /
Vloga za prijavo spremembe podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Priloge: /
Taksa: /
Vloga za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Priloge: - fotokopija dokazila o premoženjskem stanju; - fotokopija odločbe o dodelitvi varstvenega dodatka
Taksa: /
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po vselitvi
Priloge: - potrdilo o prijavi stalnega prebivališča; - kopija gradbenega dovoljenja oz. etažnih načrtov, iz katerega je razvidna stanovanjska površina na podlagi 60. člena ZSZ (Ur. l. SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, Ur.L.RS, št. 44/1997 s spremembami), ki določa, da je stanovanjska površina čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja (klet, stopnišče, kurilnica) ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Taksa: /
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
Priloge: /
Taksa: Po tar. št. 4 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur.l.RS št.106/10, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš) znaša upravna taksa 3,00 EUR.
PREMOŽENJSKE ZADEVE
Vloga za odkup zemljišča
Priloge: - mapna kopija z vrisanim zemljiščem
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 Zakona o upravnih taksah-ZUT-UPB5 znaša 4,50 EUR
Vloga za odstop zemljišča v javno dobro
Priloge: - mapna kopija z vrisanim zemljiščem
Taksa: /
GOSPODARSTVO, OBRT
Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije
Priloge: /
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 Zakona o upravnih taksah-ZUT znaša 4,50 EUR (za prijavo rednega obratovalnega časa), upravna taksa na podlagi tar. štev. 3 Zakona o upravnih taksah-ZUT znaša 18,10 EUR (za soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času), skupaj 22,60 EUR.
Vloga za izdajo soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije
Priloge: /
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah-ZUT v skupni višini 22,60 EUR.
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah

Priloge: - kopija izpisa iz poslovnega registra o registrirani dejavnosti.
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. št. 1 v višini 4,50 EUR in tar. št. 3 v višini 18,10 EUR Zakona o upravnih taksah – ZUT v skupni višini 22,60 EUR.

KMETIJSTVO
Vloga za izvedbo agromelioracij – sofinanciranje (v primeru objave javnega razpisa)
Priloge: - kopija uradnega katastrskega načrta; - zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list ali sklep sodišča, iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin zemljišč; - zakupne pogodbe, sklenjene za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep; - krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko
Taksa: /
STANOVANJSKE ZADEVE
Vloga za subvencionirano najemnino
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Najdete jo na spletni strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS ali Centra za socialno delo Maribor.
KULTURA
Vloga - pisno obvestilo o prireditvi oz. javnem shodu
Priloge: /
Taksa: /
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Priloge: - poročilo o emisiji hrupa v okolje; - potrdilo o plačilu takse ali ustrezno dokazilo o oprostitvi upravne takse; - načrt prireditvenega prostora in neposredne okolice v merilu 1:1000 s prikazom namestitve in usmerjenosti zvočnih naprav (oz. v skladu z 8. členom Uredbe).
Taksa: upravna taksa v višini 22,60 EUR (tarifna št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/2010 in 32/2016)
ŠPORT
Vprašalnik - investicije v športne objekte (v primeru objave javnega razpisa)
Priloge: - predložitev vsaj dveh predračunov;
Taksa: /
Vprašalnik - športni programi (v primeru objave javnega razpisa)
Priloge: - kopije trenerskih izkaznic in kopijo pridobljene licence za leto, na katerega se nanaša razpis; - poimenski seznami vadečih; - poimenski seznam posameznih ekip; kopija seznama pobrane članarine (z zneski) za leto;
Taksa: /
OTROŠKO VARSTVO
Vloga za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v javne ali zasebne programe predšolskega varstva
Priloge: - pisno obvestilo, s katerim sta bila odklonjena sprejem in vključitev otroka v javni/zasebni vrtec oziroma dokazilo o uvrstitvi otroka na centralni čakalni seznam ali evidenčni seznam vrtca; - sklenjeno pogodbo med vlagateljem (menoj) in izvajalcem varovanja otrok na domu o vključitvi otroka v varstvo; - v izogib napakam pri nakazilu subvencije je zaželena fotokopija bančne kartice z dobro vidno številko TRR;
Taksa: /
SOCIALA
Vloga za občinski denarni prispevek za novorojenca/-ko
Priloge: - rojstni list novorojenca-ke; - kopija kartice transakcijskega računa z dobro vidno številko računa.
Taksa: /
Vloga za dodelitev občinske enkratne denarne pomoči
Priloge: - fotokopije zadnjih 3 plačil. listov oz. odrezkov pokojnine, invalidnine; - fotokopija zadnje odločbe CSD o priznani denarni socialni pomoči; - fotokopija sklepa ali več sklepov o določeni preživnini za vaše otroke; - potrdilo o višini KD; - dokazila o drugih dohodkih; - odločba ZPIZ o priznanju invalidnine oz. aktualni medicinski izvidi (v primeru, da imate resnejše zdravstvene težave, pa nimate priznane invalidnosti).
Taksa: /
ZDRAVSTVO
Vloga za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Najdete jo na spletni strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS ali Centra za socialno delo Maribor.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Zahteva posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov
Taksa: /
Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
Taksa: /