Mestna občina Ptuj
Domov > Splošno o Ptuju > Mestni svet

Mestni svet

Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine in tako predstavlja zakonodajno telo mestne občine.

Sestavlja ga 29 predstavnikov političnih strank. Člani mestnega sveta se volijo za štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti.

Sestava Mestnega sveta v mandatu 2018-2022

Socialni demokrati - SD (6 mandatov)

Andrej Lazar
  mag. Mirjana Nenad
  dr. Bojan Pahor
  Boštjan Šeruga
 

   
mag. Sonja Purgaj
  Luka Žižek
     

 

Lista Andreja Čuša (6 mandatov)

     
Andrej Čuš
  Matej Siebenreich
  Aleksander Voda
  Sergeja Puppis Freebairn

     
Miha Požgai
  Dijana Alibabić
   

 

Lista župana dr. Štefana Čelana (6 mandatov)

     
dr. Štefan Čelan
  Metka Petek Uhan
  Marjan Bezjak
  Tatjana Vaupotič Zemljič

     
Vladimir Koritnik
  mag. Darja Harb
   

 

Slovenska demokratska stranka - SDS (5 mandatov)

     
Rajko Fajt
  Helena Neudauer
  Marjan Kolarič
  Nuša Ferenčič

     
Andrej Vindiš
     

 

Lista ZA Ptuj (1 mandat)

     
Gorazd Orešek
     

 

Lista Ptuj je naš (1 mandat)

     
Alen Iljevec
     

 

NSi - Nova Slovenija – krščanski demokrati (1 mandat)

     
Janez Rožmarin
     

 

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije (2 mandata)

     
Marta Tušek
  Milan Klemenc
   

 

Levica (1 mandat)

     
Mario Hlušička
     

 

Ključne naloge mestnega sveta so, da:

  • sprejme statut mestne občine, poslovnik za svoje delo, občinski proračun, plan razvoja mestne občine idr.,
  • odloča o odtujitvi nepremičnin, o povezovanju v interesne zveze, o finančnem zadolževanju idr.,
  • določa višine najemnin in zakupnin za objekte, ki so v občinski lasti, ter odloči o načinih in pogojih opravljanja občinskih javnih služb in določi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča idr.,
  • daje pobude za sklic zborov občanov, soglasja k cenam komunalnih in drugih storitev in soglasje k namenski porabi sredstev idr.,
  • voli in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane delovnih teles mestnega sveta, občinsko volilno komisijo, predstavnika mestne občine v sosvetu načelnika upravne enote idr.,
  • nadzoruje delo župana, podžupanov, občinske uprave in delovnih teles mestnega sveta glede izvrševanja odločitev mestnega sveta, razpisuje referendume idr.