Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

15. 12. 2020 | obvestilo

Izhodišča za pripravo OPPN za del območja enote urejanja prostora JE11 Ptuj - gospodarska cona 5

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list št. 61/17 in 175/20-ZIUOPDVE) in v skladu s 23. členom Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) županja javno objavlja

 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA DEL OBMOČJA ENOTE UREJANJA PROSTORA

JE11 PTUJ - GOSPODARSKA CONA 5

 

Javno se objavijo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora JE11 Ptuj - gospodarska cona 5.

Občinski podrobni prostorski načrt se izdeluje zaradi namere investitorja, ki z aktom ureja  obravnavano območje za namen izvajanja dejavnosti betonarne skupaj z objekti za poslovne, storitvene in proizvodne dejavnosti. Območje obdelave obsega približno 2,18 ha in je del enote urejanja prostora EUP JE11 Ptuj – gospodarska cona 5, za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Z OPPN se bo načrtovalo dva poslovno storitvena in proizvodna objekta, poslovni objekt, skladiščno garažni objekt, umestilo se bo območje betonarne z boksi za frakcije gramoznih materialov, ter uredilo pripadajoče manipulativne površine in načrtovalo potrebno komunalno in cestno infrastrukturo.

Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo javno dostopna na spletni strani Mestne občine Ptuj od 22. decembra 2020 do 5. januarja 2021. Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve zaradi ukrepov preprečitve epidemije COVID-19 dostopno v elektronski obliki, in sicer na spletni strani Mestne občine Ptuj na naslovu:  http://www.ptuj.si/obcinski_ppn.

Zainteresirani lahko pripombe na izhodišča pošljejo na občino po pošti v pisni obliki na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj ali na elektronski naslov obcina.ptuj@ptuj.si.


Zadnji
rok
za podajo pripomb je torek, 5. 1. 2021.

 

Številka: 3505-18/2019

Datum: 10. 12. 2020                                Nuška Gajšek

                                                       županja Mestne občine Ptuj

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno