Vprašanja in odgovori

Vprašanje nam lahko pošljete na obcina.ljutomer@ljutomer.si Odgovor vam bomo posredovali v najkrajšem možnem času.
Pogosta vprašanja bomo objavili tudi na spletni strani občine.

Občina Ljutomer je naročila izdelavo strokovnega poročila glede statične stabilnosti in mehanske odpornosti nosilnih konstrukcijskih elementov za novo OŠ Stročja vas.

Izbrani izvajalec bo proučil obstoječo dokumentacijo (PGD, PZI, PID, gradbeni dnevniki, izjave o vgrajenih materialih,…) in izdelal poročilo z globalno statično analizo stabilnosti objekta z ozirom na vidne poškodbe objekta.

Poročilo še ni izdelano. O ugotovitvah poročila  bomo OŠ Stročja vas seznanili po njegovem prejetju. Zaključki in ugotovitve poročila bodo osnova za pristop k nadaljnjim aktivnostim v zvezi s sanacijo poškodb na objektu.

Projekt sanacije nove OŠ Stročja vas je v Načrtu razvojnih programov Občine Ljutomer za obdobje 2016 – 2019  predviden v letu 2018.

 

Komunalni prispevek se zaračunava na podlagi 79. in 80. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012 in 109/2012) ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2010, 5/2011, 6/2011 in 8/2011).

Višina odmerjenega komunalnega prispevka je odvisna od velikosti parcele, neto tlorisne površine objekta in namembnosti objekta.

V skladu s 52. členom OPN je na gozdnem zemljišču dopustno prepletanje primarnih dejavnosti kmetijstva in gozdarstva z dejavnostmi razpršene poselitve in spremljajočimi dejavnostmi ter dejavnostmi gospodarske javne infrastrukture. Nove dejavnosti, ki jih zaradi posebnosti ni mogoče umestiti v območje poselitve, so sprejemljive po predhodni oceni okoljske in prostorske sprejemljivosti.

Nezahtevne in enostavne objekte je na gozdnem zemljišču možno graditi v skladu s prilogo 2 OPN-ja (objavljen na spletni strani občine), kjer so ti objekti navedeni.

K asfaltiranju cestišč, v katere se je posegalo v sklopu gradnje vodovodnega omrežja, se bo pristopilo po zaključku gradnje vodovodnega omrežja, izvedenih vseh potrebnih prevezavah na javno vodovodno omrežje, hišnih priključkih ter uspešno izvedenem tlačnem preizkusu vodovodnega omrežja. Navedeno je proces, h kateremu se pristopa ločeno pri vsakem vodovodu posebej in bo trajalo od meseca julija do oktobra 2014. V postopek so vključeni izvajalec del, izvajalec storitev svetovanja in nadzora v sklopu projekta, upravljavec ceste ter odgovorna oseba za ceste v občini.

Dokončanje vseh izven nivojskih križanj cest z železniško progo v občini Ljutomer je predvideno v prvi polovici leta 2015.

Občina Ljutomer skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije trenutno izvaja pilotni projekt prometne zasnove celotnega naselja Juršovka po zgledu dobrih praks iz EU. Tako so bili v mesecu maju izvedeni intervjuji z naključno izbranimi gospodinjstvi, na temo prometa v samem naselju, v prvi polovici meseca junija bodo sledile delavnice z vsemi tamkaj živečimi občani, ki bodo izkazali interes za sodelovanje. Na podlagi teh delavnic bodo pripravljene strokovne variante možnih prometnih ureditev, za katere so bodo tamkaj živeči občani opredelili kot primerne. Končna rešitev v obliki idejne zasnove bo predstavljena v času Evropskega tedna mobilnosti. V mesecu oktobru se bo izdelala PZI projektna dokumentacija. Pričetek del na prometni infrastrukturi je odvisen od terminske izvedbe izgradnje vodovoda in kanalizacije.