Zaključene investicije

Leto izvedbe: 2020

Občina Ljutomer se je prijavila na pobudo Evropske komisije WiFi4EU, katere cilj je opremiti lokalne skupnosti z javnimi brezžičnimi povezavami. Pridobili smo si bon v vrednosti 15.000 evrov, s katerim smo pokrili stroške namestitve brezžične dostopne točke v naši občini. Z uspešno prijavo na razpisu bo občina gostila brezžične točke WiFi4EU naslednja tri leta. Odslej lahko vsi lokalni prebivalci in obiskovalci popolnoma brezplačno dostopajo do interneta na naslednjih lokacijah:

1. Glavni trg in Mestna hiša Ljutomer

2. Dom kulture Ljutomer

3. Športni park Ljutomer (stadion)

4. Zunanje igrišče za dvorano ŠIC Ljutomer

5. Telovadnica OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

6. TIC Jeruzalem

7. Kulturni dom Mala Nedelja

8. Vaško-gasilski dom Babinci

9. Zadružni dom Cven

10. Gasilski dom Pristava

11. Gasilski dom Stročja vas

Povezava na omrežje WiFi4EU je zelo enostavna. Evropska komisija je odločila, da bo ime omrežja (njen SSID) »WiFi4EU«. To ime je povsod enako, kar pomeni, da so točke dostopa WiFi4EU prepoznavne po vsej Evropi. Pri prvi povezavi na brezplačno omrežje WiFi4EU boste preusmerjeni na varno spletno stran (prestrezni portal).

Ko potrdite prijavo (ne potrebujete nobenega gesla ali uporabniškega imena), lahko pričnete brezplačno brskali po internetu. Poleg tega se boste lahko v 12-urnem obdobju odjavili in ponovno povezali, ne da bi se morali ponovno prijaviti.

Leto izvedbe: 2020

V mesecu juniju 2020 se končuje realizacija enega največjih projektov na območju Občine Ljutomer v zadnjih letih, to je Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ljutomer.

V projekt je bilo vključenih pet objektov: Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer.

Projekt je potekal v obliki javno-zasebnega partnerstva, koncesijska pogodba je bila s Petrolom d.d. Ljubljana sklenjena 24. 5. 2019 in sicer za dobo 15 let.

Projekt je bil v letu 2018 prijavljen na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev nepovratnih sofinancerskih sredstev, sofinancerska pogodba je bila podpisana dne 23. 4. 2019.

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti na vseh petih objektih v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo v skupni vrednosti 1.918.011 EUR se v skladu z aneksem št. 1 h koncesijski pogodbi financirajo iz:

 • lastnih sredstev koncesionarja (Petrol d.d. Ljubljana) v višini 960.923 EUR oz. 50,1 %,
 • lastnih sredstev koncedenta (Občina Ljutomer) v višini 222.586 EUR oz. 11,5 % in
 • nepovratnih sredstev v višini največ 734.502 EUR oz. 38,4 % (od tega 85 % iz Kohezijskega sklada in 15 % iz slovenske udeležbe).

V sklopu projekta energetske sanacije objektov so nastali še drugi spremljajoči stroški: izdelava investicijske in projektne dokumentacije, stroški tehničnega svetovanja in nadzora, stroški priprave razne dokumentacije in vloge na javni razpis ter stroški obveščanja javnosti.

Za del teh stroškov in sicer do 40 % od neto vrednosti, bodo pridobljena sofinancerska sredstva preko prej navedenega javnega razpisa.

V celoti med neupravičene stroške je spadal odkup solastniškega deleža na objektu Glasbene šole Ljutomer v višini 107.100 EUR.

Energetska sanacija objektov se je pričela izvajati junija 2019. Štirje objekti so bili končani v septembru 2019, energetska sanacija objekta Glasbene šole Ljutomer je bila zaključena sredi meseca junija letos.

V mesecu juniju je bila na Glasbeni šoli Ljutomer zaključena tudi rekonstrukcija objekta, stroški bodo znašali 1.152.157 EUR. Za rekonstrukcijo objekta si je Občina Ljutomer v letu 2019 pridobila nepovratna sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občini v višini 256.641 EUR.

V objektu Glasbene šole Ljutomer je bila v letu 2019 izvedena še sanacija kapilarne vlage v kleti objekta v vrednosti 116.595 EUR, za ta del stroškov se pričakujejo nepovratna sredstva ministrstva v višini 40 % od upravičenih stroškov del.

V mesecu maju in juniju 2020 se je na objektu OŠ Janka Ribiča Cezanjevci izvedla zamenjava strešne kritine (naročnik Petrol d.d. Ljubljana) in sanirala se je fasada na šoli. Stroške sanacije fasade krije Občina Ljutomer iz lastnih proračunskih sredstev.

Vrednost celotnega projekta bo znašala okrog 3.400.000 EUR. 

 

Leto izvedbe: 2019

Dom kulture v Ljutomeru ima urejeno novo ogrevanje. Doslej se je objekt ogreval na kurilno olje, odslej pa se bo na plin. V avgustu letos je bila izdelana projektna dokumentacija za zamenjavo peči, ki jo je izdelal GiBS, Simon Balažič s.p., Ormoška cesta 21, 9240 Ljutomer, stroški pa so znašali 3.355 evrov. Sledilo je zbiranje ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Izbran je bil ponudnik Instalacije Sedmak d.o.o., Soboška cesta 1a, 9240 Ljutomer. Pogodba je bila sklenjena 11. septembra 2019. Vrednost del je znašala 43.832 evrov. Strokovni in finančni nadzor je izvajal izdelovalec projektne dokumentacije, stroški nadzora pa so znašali 488 evrov. V okviru investicije je bila izvedena rekonstrukcija obstoječe kotlovnice in vgrajen nov toplovodni plinski kondenzacijski kotel na zemeljski plin, z vsemi gradbenimi in elektro deli. Nameščene so bile črpalke na obstoječe ogrevalne veje. Ustrezno je bilo urejeno tudi prezračevanje kotlovnice in dimnik. V skladu s soglasjem družbe Adriaplin d.o.o. Ljubljana je bil že tudi urejen priključek objekta na distribucijsko plinovodno omrežje.

Leto izvedbe: 2019

NASLOV OPERACIJE: Art kino center in Odprti kino Prlekije

 

CILJI OPERACIJE

Projekt se bo soočal z izzivi z območja LAS Prlekija predvsem na področju izboljšanja kvalitete življenja in lokalne ekonomije, saj bo omogočil stalno kulturno ponudbo, ki bo zanimiva tako za lokalno prebivalstvo kot dodatno turistično ponudbo. S stalno delujočim Art kino centrom in Odprtim kinom bo lažje in primerneje izpostavljati našo regijo kot zibelko slovenskega filma, s čimer bodo pridobili vsi turistični ponudniki regije. Obenem bo projekt stalno in dolgoročno dvigoval tudi kvaliteto življenja lokalnih prebivalcev. Z Art kino centrom bo Ljutomer končno spet podoživel kulturni filmski utrip, Odprti kino pa bo pripeljal filmsko kulturo tudi v vsa ostala manjša mesta oz. vaška jedra. Ker si bomo prizadevali oblikovati program tudi z etnografskimi in starejšimi turističnimi filmi, oz. filmi nastalimi v Prlekiji, bo to vsekakor prispevalo svoj pomemben delež tudi k ohranjanju prleškega narečja in dvigovanju samopodobe naših prebivalcev.

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI

Glavni partner Splošna knjižnica Ljutomer bo zagotavila organizacijsko podporo pri izvedbi projekcij v Art kinu centru (pobiranje vstopnine ipd.) in nudila promocijo kino programa med svojimi člani in širše. Izobraževalne ustanove (Osnovna šola Ivana Cankarja, Gimnazija Frana Miklošiča...) so partnerji v posvetovalnem smislu pri sestavi filmskega programa za različne starostne skupine njihovih učencev, prav tako pa pri predlogih in sofinanciranju filmskih delavnic, ki smo jih v Art kinu centru izvajali za njihove potrebe. Občine bodo naš pomemben partner pri organizaciji in promociji Odprtega kina Prlekije, in sicer podpirajo projekt z manjšim finančnim vložkom ter z administracijo in tehnično podporo pri organizaciji projekcij na prostem. Z vsemi partnerji nameravamo sodelovati tudi po izteku projekta, njihovo število nemara tudi povečati, saj je projekt zastavljen dolgoročno.

Rezultati:

 • V sklopu Odprti kino Prlekije izvedenih skupno 20 projekcij v štirih občinah (Ljutomer, Veržej, Križevci in Razkrižje).
 • V okviru Art kino Center prikazanih skupno 80 projekcij v desetih mesecih.
 • V vzgojno izobraževalnih zavodih izvedenih 15 projekcij v Vrtcu Ljutomer, Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer ter Gimnaziji Frana Miklošiča Ljutomer.

 

POVEZAVE:

 

Leto izvedbe: 2018

Na območju ljutomerske občine so bili postavljeni številni kažipoti za kolesarje. Postavitev kažipotov je del aktivnosti razvoja pomurske območne kolesarske mreže, ki se bo priključila in postala del mednarodne mreže kolesarskih poti EuroVelo13. Z vzpostavitvijo kažipotov za kolesarje na trasi od Jeruzalema do Mote se je vzpostavila pomembna povezava Dravske in Murske kolesarske poti. Obenem je bilo na Jeruzalemu urejeno počivališče za kolesarje, kjer je nameščena tudi naprava za servisiranje koles.

Leto izvedbe: 2018

Med stanovanjskimi bloki na Fulneški in Užiški ulici v Ljutomeru je na novo urejeno otroško igrišče z igrali. Občina Ljutomer je avgusta lansko leto organizirala javno delavnico, na podlagi tam pridobljenih mnenj pa se je pripravila idejna zasnova za postavitev igral. Odstranila so se dotrajana igrala, pripravil se je teren in namestila nova igrala, celotna vrednost investicije pa je znašala 10.343,15 evra.

Leto izvedbe: 2018

Občina Ljutomer je pristopila k rekonstrukciji in modernizaciji javnega stranišča v Mestni hiši Ljutomer. Obstoječe stranišče, z vhodom z ulice Joška Berdena, se je razširilo, tako da je zdaj ločeno moško in žensko stranišče, dostopno pa je tudi invalidom. Dela je izvajalo podjetje Sedmak d.o.o. iz Ljutomera, vrednost investicije pa znaša 20.735,02 evra.

Leto izvedbe: 2017

V četrtek, 30. novembra 2017, je bila v Stročji vasi, v tamkajšnji osnovni šoli, svojemu namenu predana dolgo pričakovana dvižna ploščad, ki bo predvsem v pomoč učenki Kaji Novak Pongračič. Kaja, ki je na invalidskem vozičku, trenutno obiskuje 6. razred in za prehod v višje nadstropje šole potrebuje dvigalo. Z zbiranjem sredstev za novo dvigalo so pričeli leta 2015. Občina Ljutomer je v sodelovanju z OŠ Stročja vas junija 2017 pristopila k zbiranju ponudb za ureditev dvižne ploščadi oz. dvigala na šoli. Kot najugodnejši ponudnik je bil sredi julija 2017 izbran CASTER dvigala d.o.o. iz Maribora. Skupna vrednost dvižne ploščadi in aluminijastega jaška, ki je zaprt z varnostnim steklom ter drugih spremljajočih stroškov, je znašala blizu 30.000 evrov. Investicija je sofinancirana iz proračuna Občina Ljutomer in zbranih sredstev donacij na posebej odprtem računu v skupni višini dobrih 16.000 evrov. Pred samo otvoritvijo dvižne ploščadi so učenci in kolektiv OŠ Stročja vas v telovadnici predstavili delo v okviru projekta Erasmus+, kjer so učenci obiskali druge države. Ob tem je ravnateljica OŠ Stročja vas Mateja Leskovar Polanič, skupaj s Kajo in županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karba, podelila zahvale vsem, ki so donirali sredstva za ploščad, županja pa je v imenu občine ravnateljici in OŠ podelila zahvalo za uspešno organizacijo in izvedbo humanitarne akcije.

Leto izvedbe: 2017

Občina Ljutomer je v sodelovanju z OŠ Stročja vas junija 2017 pristopila k zbiranju ponudb za ureditev dvižne ploščadi oz. dvigala v objektu OŠ v Stročji vasi. Kot najugodnejši ponudnik je bil sredi julija 2017 izbran CASTER dvigala d.o.o. iz Maribora. Skupna vrednost dvižne ploščadi in aluminijastega jaška, ki je zaprt z varnostnim steklom ter drugih spremljajočih stroškov, je znašala 29.499,60 evra.

Investicija se sofinancira iz proračuna Občina Ljutomer in zbranih sredstev donacij na  posebej odprtem računu do konca novembra 2017 v skupni višini dobrih 16.000 evrov. Otvoritev dvižne ploščadi bo v četrtek, 30. novembra 2017.

Leto izvedbe: 2017

Občinski svet Občine Ljutomer je v letošnjem letu sprejel sklep, da leta 1989 ustanovljeni Sklad Viktorja in Julijane Kukovec, preneha delovati, ker zaradi spremenjenih okoliščin ni več možno izpolnjevati namena sklada. K sklepu so podale soglasje tudi občine Križevci, Razkrižje in Veržej. Sklad je bil na podlagi sklepa izbrisan iz poslovnega registra. Na pokopališču v Ljutomeru se je z delom sredstev iz tega sklada obnovila grobnica Kukovec, za kar se je namenilo 2.430 evrov. Dela je izvedel izvajalec NEMEC E&V marmor – granit, d. o. o. iz Ljutomera. Preostanek sredstev sklada pripada občinam naslednicam glede na kriterij števila prebivalcev. Sredstva bodo namenjena za štipendiranje in nagrade študentom, prednostno s področja medicine.

Leto izvedbe: 2017

Občina Ljutomer je zaključila z večjimi vzdrževalnimi deli na občinski javni poti št. JP723912 v naselju Drakovci. Gre za 160 metrov dolg odsek ceste, ki se ga je asfaltiralo in na njem uredilo odvodnjavanje. Vrednost del je znašala 18.724,90 EUR z DDV. Dela je izvedlo podjetje Nagrad Lotmerk d.o.o. v okviru koncesijske pogodbe za redno letno vzdrževanje občinskih cest.

Leto izvedbe: 2017

Občina Ljutomer je pred zimsko kurilno sezono poskrbela za ureditev novega razvoda ogrevanja v Vrtcu Ljutomer. V sklopu investicije, ki jo je izvajala izbrana družba Montaža Vrbnjak d.o.o. iz Stare Nove vasi, so bili zamenjani dotrajani radiatorji, namestili so se termostatski ventili in termostatske glave, izvedel se je priklop novega razvoda v obstoječi kotlovnici, uredila pa se je tudi potrebna predelava mešalnega ventila. Skupna vrednost opravljenih del znaša okoli 35.000 evrov.

Fotografije: Arhiv Vrtca Ljutomer

Leto izvedbe: 2017

V minulih dneh se je izvajala sanacija cest na območju Krajevne skupnosti Železne Dveri. Tako je podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. že asfaltiralo odsek ceste na relaciji od avtobusne postaje v Radomerju do družine Štabuc v Radomerju v dolžini 47 metrov. Vrednost izvedenih del znaša 8.000 evrov.

Opravljena je bila tudi sanacija lokalne ceste Železne dveri – Jeruzalem. Gre za 1.300 kvadratnih metrov lokalnih sanacij spodnjega in zgornjega ustroja lokalne ceste, ki je najbolj poškodovan. Dela je izvajalo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Vrednost izvedenih del znaša 39.987,21 evra.

Leto izvedbe: 2017

Občina Ljutomer v letošnjem letu izvaja številne rekonstrukcije lokalnih cest. V teh dneh se je zaključila rekonstrukcija dela lokalne ceste Mekotnjak – Lahonci, skozi naselje Desnjak. Gre za 1.315 metrov dolg odsek lokalne ceste, na katerem so se izvedle lokalne sanacije spodnjega ustroja, izvedena pa je bila tudi preplastitev celotnega odseka ceste. V sklopu rekonstrukcije je bilo urejeno tudi odvodnjavanje ceste. Dela je izvajalo podjetje Nigrad iz Maribora, pogodbena vrednost del pa je znašala okoli 115.000 evrov.

Leto izvedbe: 2017

Občina Ljutomer je izvedla zbiranje ponudb za izvedbo sanacije Razlagove ulice v Ljutomeru, ki je bila poškodovana ob izgradnji komunalne infrastrukture. Gre za odsek ceste v skupni dolžini 215 m in širini 3 m. Dela, ki so bila zaključena v mesecu aprilu 2017, je izvedlo podjetje Nograd Lotmerk, d. o. o., iz Ljutomera. Pogodbena vrednost del je znašala 29.951,22 EUR z DDV.

Leto izvedbe: 2015

Objava, 1. 8. 2016:

Lansko leto se je na delu soseske Juršovka obnovilo kanalizacijsko in vodovodno omrežje, ki je bilo dotrajano, kar je povzročalo oteženo vzdrževanje. V sklopu prenove se je tudi na novo uredilo prečkanje železniške proge. Dela je izvajalo lendavsko podjetje Legartis d.o.o., končna vrednost investicije pa je znašala 936.998,19 EUR (brez DDV).

V letošnjem letu so se zaključila še dela v sklopu prometne ureditev stanovanjske soseske Juršovka, kot območja stanovalcem prijaznega prometa.  V času priprave projektne dokumentacije so bili s tamkajšnjimi prebivalci izvedene delavnice, na podlagi katerih so se iskale optimalne rešitve za samo prometno ureditev. To predstavlja povsem novi pristop k prometnemu načrtovanju, ki v Sloveniji še nima prakse. Prav tako sama prometna ureditev vsebuje številne ukrepe umirjanje prometa, ki v številnih evropskih mestih predstavljajo primer dobre prakse in bodo preneseni v slovensko okolje. Na podlagi izvedenega javnega naročila je bil kot izvajalec del izbran ponudnik Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je dela opravilo skupaj s partnerjem v skupni ponudbi Asfalti Ptuj d.o.o. Vrednost izvedenih gradbenih del znaša 965.536,27 EUR (z DDV).

V okviru projekta se je uredila cesta v Kidričevi ulici, Aškerčevi ulici, Ulici 9. maja,  Jurčičevi ulici ter delno na Mestnem bregu v skupni dolžini 2.092 metrov. Uredil se je nov pločnik v delu Kidričeve in Jurčičeve ulice, v preostalih ulicah se pločnik ni gradil, saj so tista območja s prometno signalizacijo določena kot območja umirjenega prometa. Zgradila so se štiri nova krožišča, ki služijo umiritvam hitrosti. V celoti so se obnovile obstoječe pešpoti, ko so sedaj ustrezno osvetljene in omogočajo neovirano uporabo tudi v času slabše vidljivosti. Sočasno s ureditvijo prometne infrastrukture sta podjetji Elektro Maribor in Teleing d.o.o. izvedli tudi rekonstrukcijo elektro in optičnega omrežja, ki je prej potekalo na drogovih, sedaj pa je le to položeno v zemljo. Na celotnem območju so se izvedli številni ukrepi za umirjanje hitrosti, obnovile in osvetlile pa so se tudi poteka na samem igrišču, kjer se je na novo postavilo nadstrešek, ki bo služil uporabnikom igrišča in prebivalcem. Na novo so bila zgrajena številna parkirišča, ki bodo omogočila ustrezen kratkotrajnega in dolgotrajnega sistem parkiranja. Po celotnem naselju so razporejene nove klopi, ob nekaterih klopeh pa so postavljena tudi otroška igrala.

Odprtje novo urejene soseske Jurševka je potekalo 31. 7. 2016, v sklopu praznovanja 60. praznika Občine Ljutomer.

 

 

Objava, 11. 3. 2015

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev Juršovke kot območje prijaznega prometa pridobila v letu 2014. Izdelovalec idejne zasnove je bilo podjetje Biro skiro d.o.o. iz Ljubljane, izdelovalec projektne dokumentacije pa je bil BNG, Bojan Safran s.p. iz Kapelskega Vrha 14. Stroški izdelave projektne dokumentacijo so znašali 19.855,80 EUR. V času priprave projektne dokumentacije so bili s tamkajšnjimi prebivalci izvedene delavnice na podlagi katerih so se iskale optimalne rešitve za samo prometno ureditev. To predstavlja povsem novi pristop k prometnemu načrtovanju, ki v Sloveniji še nima prakse. Prav tako bo sama prometna ureditev vsebovala številne ukrepe umirjanje prometa, ki v številnih evropskih mestih predstavljajo primer dobre prakse in bodo preneseni v slovensko okolje.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na Portalu javnih naročil  5. junija 2015. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 29. junija letos. Svoje ponudbe so oddali štirje ponudniki. Sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan dne 8. julija 2015.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož, skupaj s partnerjem v skupni ponudbi Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj. Pogodbena vrednost del znaša 839.693,00 EUR z DDV. Rok končanja del znaša 105 koledarskih dni od uvedbe v delo. Glede na zahtevnost, slabe vremenske razmere in dodatna dela bo Občina Ljutomer z izvajalcem sklenila aneks za podaljšanje roka. Tako se predvideva zaključek investicije v juniju 2016.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor. Stroški nadzora bodo znašali 10.772,60 EUR z DDV.

Stroški izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacija varstva pri delu na gradbišču bodo znašali skupaj 1.200,00 EUR, izvajalec bo DAING d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci.

Predmetno investicijo je Občina Ljutomer v začetku julija 2015 prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer za sredstva na podlagi določil 23. člena Zakona o financiranju občin – ZFO-1. Iz tega naslova bomo pridobili 77. 089,00 EUR nepovratnih sredstev.

V okviru projekta se bo uredila cesta v dolžini 2.092 m. Uredil se bo nov pločnik, izvedla rekonstrukcija javne razsvetljave, zgradili oporni zidovi in izvedle zasaditve ter uredilo odvodnjavanje.

 

Leto izvedbe: 2015

Občina Ljutomer je soustanovitelj Pomurskega tehnološkega parka. Za podporo razvoja podjetništva v občini je bila že leta 2002 namenjena zgradba na Prešernovi 2 v Ljutomeru. Zgradba je bila obnovljena tudi s pomočjo evropskih sredstev, tako, da so se prvi uporabniki – podjetniki, vselili že v letu 2003.

Zgradba se nahaja v samem centru mesta in je po dvanajstih letih uporabe bila potrebna nekoliko večjih vzdrževalnih del.

Dela se izvajajo predvsem na dvoriščni, torej severni strani zgradbe, ki je bolj izpostavljena neugodnim vremenskim vplivom, pa tudi sicer je na omenjeni strani slabše stanje starih zidov. V zidovih se je pojavljala vlaga, kar je povzročalo luščenje barve, visoko vlažnost prostorov, slabče pogoje dela in večje stroške ogrevanja.

Investicijsko vzdrževalna dela se že izvajajo. Izvajalec del je na severni steni  in vmesnih stenah ki niso nad kletjo izvedel izolacijska dela s hidrofobno bariero. Odstranil je spodnjo polovico fasadnega ometa na severni steni ter podzidal del severne stene. Na delu severne stene je že izvedel grobi omet. Prav tako je bil odstranjen omet s sten v pisarni št. 4 v pritličju, delno s sten na hodniku spodaj. Odstranjen je tudi omet manjših površin še na hodniku zgoraj, v pisarni št. 11 ter v garderobi. Potrebo bo odstraniti še del ometa ob oknu v pisarni št. 3.

Dela spremljajo tudi strokovnjaki iz Keme Puconci, zato, da bi z ustreznimi posegi in materiali čim bolj zmanjšali vlažnost zidov v objektu. Zgradba na Prešernovi 2 v Ljutomeru je del zaščitenega starega mestnega jedra in sodi k ohranjanju arhitekturne dediščine mesta.

Leto izvedbe: 2015

V Ljutomeru se je zaključila 1. faza komunalne ureditve Puchove poslovne cone, v kateri se je s pomočjo visokega deleža evropskih sredstev opremilo 6,5 hektarjev stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo. Skupna vrednost projekta znaša 561.324,46 EUR, z DDV. Sofinancerska sredstva od tega znašajo skupaj 398.403,38 EUR.
Namen ureditve nove poslovne cone je ustvarjanje dodatnih možnosti za gospodarski razvoj in nove zaposlitve, saj se na ta način omogoča hitrejša izgradnja poslovnih objektov. Za vse investitorje je na voljo tudi dodatna spodbuda v obliki 70 odstotkov nižjega komunalnega prispevka.

S prvo fazo ureditve Puchove poslovne cone je bila, ob ureditvi 6,5 ha stavbnih zemljišč, izgrajena cesta v dolžini 550 m in pločnik v dolžini 587,80 m, nova fekalna kanalizacija v dolžini 784,95 m, nova meteorna kanalizacija v dolžini 323,90 m, meteorni zadrževalni jarek v dolžini 435 m in javna razsvetljava v dolžini 560 m. Izvedena je bila še rekonstrukcija fekalne kanalizacije v dolžini 411,30 m.

Sofinancerska sredstva v višini 85 % vrednosti upravičenih stroškov so bila pridobljena s pomočjo uspešne prijave ob koncu decembra 2012, ko je Občina Ljutomer projekt prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014. Sofinancerska sredstva so bila pridobljena v najvišji možni višini.

Javno naročilo za izbiro izvajalca del je bilo objavljeno dne 4. 4. 2014, sledilo je javno odpiranje ponudb dne 25. 4. 2014. Ponudbe je oddalo sedem ponudnikov, izbrana je bila družba NOGRAD d.o.o., s katero je bila podpisana izvajalska pogodba dne 4. junija 2014.

Pred pričetkom gradbenih del je bilo potrebno na nekaterih delih območja Puchove poslovne cone v avgustu 2014 izvesti še arheološke raziskave, kot to nalagajo določila kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Zaradi izvajanja arheoloških raziskav je bil prvotno dogovorjeni rok za končanje gradbenih del podaljšan do konca novembra 2014, vendar se je zaradi neugodnih vremenskih razmer in obilnega dežja dokončno premaknil na konec junija 2015.

Puchova poslovna cona je danes urejen prostor, ki je že privabil prve investitorje in s tem začel uresničevati svoj namen ustvarjanja novih možnosti za razvoj in krepitev lokalnega gospodarstva.

Leto izvedbe: 2015

Ob dobrem sodelovanju z ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar, direktorjem Javnega sklada za kulturne dejavnosti mag. Igorjem Teršarjem, v.d. generalne sekretarke generalnega sekretariata na Ministrstvu za kulturo Darjo Hrga, ravnateljem Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer Stanislavom Lašičem in županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karba ter ob pomoči naše občanke gospe Darinke Štuhec iz Babinec je občina Ljutomer bogatejša za nov kulturni objekt. Občina Ljutomer je bila zadolžena za pripravo potrebne dokumentacije in ureditev lokacije kjer je postavljen montažni objekt, ki ga je zagotovilo Ministrstvo za kulturo. Objekt je postavljen ob Domu kulture. V mesecu aprilu se je pričelo s pripravo prostora za montažni objekt, v mesecu maju pa se nadaljevalo s postavitvijo montažnega objekta. V ponedeljek 22. junija 2015 pa je potekala otvoritev novega objekta za izvajanje kulturne dejavnosti oz. KUL-KIŠTE.

Leto izvedbe: 2015

Objava, 6. 9. 2016:

Občina Ljutomer je bogatejša za novo, pomembno investicijo. Po številnih letih prizadevanj je vrata odprl nov vrtec v Cezanjevcih, ki je v začetku tega meseca sprejel 57 otrok. Vrednost celotnega projekta skupaj znaša okrog 2,2 milijona evrov, za razliko od gradnje številnih podobnih vzgojno-izobraževalnih ustanov v Sloveniji v preteklih letih, pa pristojno ministrstvo pri omenjenem projektu ni prispevalo sredstev. Občina Ljutomer je v letu 2015 pridobila kredit v višini 1.000.000 evrov, razlika sredstev se je zagotovila v proračunu Občine Ljutomer.

»Pred šestimi leti smo imeli javno razpravo, nedaleč od tukaj. Polna dvorana ljudi, mnogi ste tudi danes tukaj. Bilo je veliko sumničavih pogledov, celo nekaj jeze in razočaranja. V ozadju se je projiciral napis Osnovna šola in vrtec Cezanjevci. Takrat le črke na platnu. Za nami so bile ravnokar volitve. Pred nami obljuba sprememb. Vmes pa veliko negotovosti. Izhodišča niso bila najboljša. Prvotno predvideno zemljišče je bilo povezano s številnimi zapleti. Čeprav so bili Cezanjevci na državni listi prioritet daleč pred drugimi kraji v okolici, je občina v preteklosti dala prednost šoli v Stročji vasi in prenovi ljutomerske šole. V občinskem proračunu je bila luknja. Zato nikakor ne zamerim, ker ste bili polni dvomov. Če bi takrat sedela v občinstvu, ne bi verjela, da bo kadarkoli v Cezanjevcih prišlo do novega vrtca. Lepe želje so eno. Realnost pa je bila mnogo drugačna. Izkušnje so nas naučile, da je vedno bilo preveč ovir in premalo volje. Potem smo štiri leta dobro skupaj delali. Našli smo novo lokacijo,« je ob otvoritvi pet oddelčnega vrtca v Cezanjevcih v četrtek, 6. oktobra 2016, med drugim dejala ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki se je zahvalila vsem, ki so pripomogli pod streho spraviti to nujno potrebno investicijo. »Cezanjevci, majhen kraj, v katerem živijo dobri in delovni ljudje, je danes postal mnogo večji, kajti zrastel je eden najlepših in najmodernejših vrtcev v tem okolišu Slovenije. Dobili smo svetel, prostoren in kreativni objekt, ki omogoča stike med otroci in odraslimi ter predstavlja dobro počutje vseh vpletenih,« je na otvoritveni slovesnosti povedala Brigita Hojnik, ravnateljica OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, v okviru katere spada tudi enota vrtca.

Novi pet oddelčni vrtec v Cezanjevcih je projektirala družba Biro Biro d.o.o. iz Maribora. Na razpisu za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo izbrano Gradbeništvo Milan Pintarič s.p. iz Spodnje Ščavnice, dobavitelj opreme za kuhinjo je bil GO-ST d.o.o. iz Grosuplja, notranjo opremo vrtca je dobavil Eurodesign Apače d.o.o. iz Apačev, podjetje Nograd d.o.o. iz Hotize pa je uredilo zunanjo okolico.

Sočasno z gradnjo vrtca je bilo potrebno zgraditi še manjkajočo komunalno infrastrukturo do novega objekta, kar je opravilo podjetje Legartis d.o.o. iz Lendave. Zgrajen je bil nov vodovod in delno javna razsvetljava. Izvedba manjkajoče komunalne infrastrukture se predvideva v letu 2017.

 

Objava, 19. 1. 2016:

Z deli na objektu se nadaljuje v skladu s terminskim načrtom.

V mesecu novembru in decembru 2015 je bila dokončana ravna streha na objektu ter talno gretje. Izbran je bil dobavitelj plina in montiran plinohram, tako da se objekt že minimalno ogreva. Izveden je bil  tehnični strop v kuhinji, ožičenje elektroinštalacij, podkonstrukcija puščenih stropov in betonska talna plošča zunanje terase.

Urejajo se tudi služnostne pogodbe z Agencijo RS za okolje in prostor za izgradnjo komunalnih vodov do lokacije novega vrtca (vodovod, elektrika, javna razsvetljava), stavbna pravica z ARSO in služnostne pogodbe z drugimi lastniki zemljišč, po katerih bodo potekali različni komunalni vodi.

Izdelana je bila projektna dokumentacija notranje opreme vrtca.

 

Objava, 3. 11. 2015:

Pogodba z izvajalcem del Gradbeništvo, Milan Pintarič s.p., Spodnja Ščavnica 32, 9250 Gornja je bila podpisana oktobra 2014. Pogodbena vrednost del znaša 1.597.549,05 EUR z DDV.

Dela so se pričela izvajati marca letos, do konca oktobra so bila izvedena naslednja dela:

 • temeljenje objekta na pilotih in izvedba armirano betonske talne plošče

 • zidanje nosilnih in predelnih zidov

 • armirano betonska plošča nad pritličjem objekta z atiko na strehi

 • notranji stenski ometi

 • estrihi v vseh prostorih vključno s toplotno izolacijo

 • horizontalna hidroizolacija talne plošče

 • vgradila so se vsa okna in steklene stene na objektu

 • grobe instalacije vodovoda in kanalizacije

 • dela na prezračevanju in klimatizaciji ter ogrevanju

 • grobe elektroinstalacije (delno)

Trenutno se izvajajo dela na prezračevanju in klimatizaciji ter ogrevanju, grobe elektroinstalacije, spuščeni strop v objektu in streha objekta.

Po pogodbi je potrebno izvesti še stensko in talno keramiko, pode iz gume in parketa, slikopleskarska dela, fasado in zunanje terase.

Občina Ljutomer in izvajalec sta  27. 10. 2015 sklenila aneks glede podaljšanje roka končanje objekta, in sicer do konca maja 2016. Ugotovljeno je namreč bilo, da je zaradi vpliva prihajajočega letnega časa – zime in zagotovitve kvalitetne izgradnje objekta smotrno nadaljevati s finalizacijo objekta v pomladnih mesecih, kateri so primerni za izvedbo del kot so slikopleskarska, tlakarska, mizarska in fasaderska dela.

 

Objava, 16. 6. 2015:

Skupaj z krajani, starši in učenci se veselimo, da smo po več kot 10-letnih prizadevanjih pričeli z izgradnjo vrtca. V zadnjih letih se je ideja uspešno premaknila proti izvedbi. Sprejet je bil Občinski prostorski načrt, izdelana idejna zasnova in spremljajoče projektna dokumentacija, izvedel se je odkup potrebnih zemljišč in sklenile so se pogodbe z izvajalcem. Pred pričetkom del je bil urejen tudi precej zamuden postopek pridobitve služnosti s strani Agencije RS za okolje, ki je bila pogoj za izgradnjo gradbenega dovoljenja. Glede na to, da občina financira izgradnjo brez pomoči države, je bila sprejeta odločitev o faznosti gradnje, ki omogoča, da tako lažje izpeljemo investicijo, ki bo do zaključka gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del zahtevala cca 1,7 mio EUR sredstev. Uvod v delo je bil z izvajalcem del izveden dne 5. 1. 2015. Januarja in februarja je bila izvedena sečnja dreves na območju gradnje vrtca in postavljena ograja. Prav tako so bili odstranjeni panji porušenih dreves. Konec februarja je izvajalec del izvedel štiri poskusne pilote. Namen izvedbe poskusnih pilotov je bila določitev nosilnosti temeljnih tal. Na osnovi rezultatov testiranja je dne 9. 3. 2015 geomehanik določil končni način temeljenja pilotov. Spremenjena je bila izvedba gramozne blazine nad piloti oziroma pod temeljno AB ploščo. Namesto gramoza je bil določen zasip glav pilotov in temeljne blazine iz skalnatega materiala iz kamnoloma. Temeljenje objekta je izvajalec del končan konec aprila 2015. V mesecu maju je bil položen podložni beton, položena je bila toplotna izolacija pod temeljno AB ploščo. Vgrajena je bila instalacija fekalne kanalizacije in zabetonirana je celotna talna armiranobetonska plošča debeline 30 cm. V tem času se že gradijo stene vrtca. V tem letu je bila naročena tudi izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika od šole do lokacije novega vrtca, da lahko otrokom in staršem zagotovimo tudi varno pot v šolo oziroma vrtec in domov. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo javnega vodovodnega omrežja do novega vrtca.

Leto izvedbe: 2015

Oktobra lani je bila podpisana pogodba za izgradnjo pločnika na Kamenščak, kjer je šlo za izgradnjo 750 metrov dolgega odseka pločnika ob regionalni cesti, sočasno s katerim se je zgradila tudi javna razsvetljava. Pločnik je sedaj končan. Kot najugodnejši ponudnik je takrat bila izbrana družba SGP Pomgrad, d. d., pogodbena vrednost del pa je znašala dobrih 541 tisoč evrov z DDV. Pri pločniku so se dodatno uredile klopi in koši, položil se je tudi optični kabel. Občina Ljutomer je na Direkcijo Republike Slovenije za ceste naslovila dopis s katerim je zaprosila, da se poleg nove izgradnje pločnika pristopi tudi k sanaciji pripadajoče regionalne ceste, ker je leta v zelo slabem stanju. S strani Direkcije Republike Slovenije za ceste smo prejeli odgovor, da za investicije v regionalne ceste ne morejo zagotoviti finančnih sredstev, bodo pa na teh odsekih izvedli vzdrževala dela na cestišču.

Leto izvedbe: 2015

V sklopu projekta so zaključeni naslednji vodovodi:

Transportni vodovod Ljutomer

Transportni vodovod Ljutomer v skupni dolžini 5.741 m je zgrajen v celoti.

Vodovod visoka cona

Vodovod visoka cona v skupni dolžni  6.264 m je zgrajen v celoti, razen dela vodovoda v območju izven nivojskega križanja ceste in železniške proge pri Ljutomerčanu. Celotna pogodbena vrednost znaša 671.957,79 EUR (brez DDV).

Transportni vodovod Šalinci – Banovci v KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Vodovod Šalinci – Banovci smo pričeli graditi v juliju. Vodovod je izgrajen v dolžini 3.664 m.

Vodovod Godemarci – Špindler

Vodovod Godemarci – Špindler je v skupni dolžini 1.114 m zgrajen v celoti (razen zaključnih in asfalterskih del). Pogodbena vrednost znaša 354.021,36 EUR (brez DDV).

Vodovod Špindler – Moravski vrh

Vodovod Špindler – Moravski vrh je v skupni dolžini 1.447 m zgrajen v celoti. Vrednost je že upoštevana pri vrednosti vodovoda Godemarci – Špindler.

Vodohran in prečrpalna postaja Špindler

V gradbenem smislu je objekt V=100 m3 zaključen. Izvajajo se strojna in elektro montažna dela. Pogodbena vrednost znaša 157.350,27 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaje Moravski vrh

Vodohran Moravski vrh V = 100 m3 je v gradbenem smislu zaključen. Pogodbena vrednost znaša 159.620,16 EUR (brez DDV).

Vodovod VH Moravski vrh – Novi vrh

Vodovod Moravski vrh – Novi vrh v skupni dolžni 2.475 m je zaključen v celoti. Pogodbena vrednost znaša 375.525,83 EUR (brez DDV). Izvesti je potrebno le še prevezave in navezave uporabnikov na novozgrajeno vodovodno omrežje ter zaključna asfalterska dela.

Vodovod Novi vrh – odcep

Vodovod Novi vrh v skupni dolžini 1.300 m je zaključen v celoti, razen zaključnih del. Investicijska vrednost znaša 101.520,05 EUR (brez ddv).

Vodovod Vinščak

Vodovod Vinščak v skupni dolžini 510 m je zaključen v celoti, razen zaključnih del. Obračunana vrednost del znaša 53.880,97 EUR, pogodbena pa 87.453,80 EUR.

Vodovod Ermenščak

Vodovod Ermenščak je v skupni dolžini 733 m izveden v celoti, razen zaključnih del. Obračunana vrednost del znaša 67.090,61 EUR (brez DDV), pogodbena pa 113.576,19 EUR.

Vodovod Radoslavski breg

Vodovod Radoslavski breg je v izveden v skupni dolžini 2.041 m. Izvesti je potrebno še zaključna dela. Pogodbena vrednost znaša 180.449,01 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaje Radoslavski breg

Vodohran in prečrpalna postaja Radoslavski breg V= 100m3, je v gradbenem smislu zaključen. Pogodbena vrednost znaša 155.796,69 EUR (brez DDV). Izvajajo se obrtniška dela (polaganje keramike) ter strojna in elektro montažna dela.

Vodovod Marinščak

Vodovod Marinščak je zaključen v celoti. Izvesti je potrebno le še prevezave in navezave uporabnikov na novozgrajeno vodovodno omrežje ter zaključna asfalterska dela. Pogodbena vrednost znaša 165.572,01 EUR (brez DDV). Skupna dolžina vodovoda znaša 779 m.

Vodovod Godemarci I

Vodovod Godemarci I je izveden v skupni dolžini 805 m, torej v celoti. Izvesti je potrebno še zaključna dela. Pogodbena vrednost del znaša 103.486,78 EUR.

Vodovod Brunovščak

Vodovod Brunovščak v skupni dolžini 1.090 m je, razen zaključnih del, zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 101.398,92 EUR (brez DDV).

Vodovod Kranjšovščak

Vodovod Kranjšovščak v skupni dolžini 1.027 m je, razen zaključnih del, zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 184.471,27 EUR.

Primarni vodovod Radomerščak

Celotno vodovodno omrežje Radomerščak, predvideno za izvedbo v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« je izvedeno. Manjkajo le še prevezave uporabnikov na novo zgrajeno vodovodno omrežje ter izvedba obrabnega sloja asfalta. Dolžina vodovoda znaša 7.151 m, v vrednosti 896.777,09 EUR.

Vodohran VH Jeruzalem (novi)

Zaključena so gradbena dela na vodohranu VH Jeruzalem (novi), V = 200 m3, izvesti se še morajo montažna dela. Obračunana dela znašajo 157.560,75 EUR, celotna pogodbena vrednost pa znaša 221.234,07 EUR (brez DDV).

Transportni vodovod Godemarci-Moravci

Izgrajen je bil transportni vodovod Godemarci – Moravci. Dolžina vodovoda znaša 2.514 m, v vrednosti 220.690,20 EUR (brez ddv).

Vodovod VH Jeruzalem – Plavčak

Izgrajen je vodovod VH Jeruzalem – Plavčak v skupni dolžini 3.524 m razen zaključnih in asfalterskih del. Pogodbena vrednost del znaša 436.130,17 EUR.

Vodovod VH Jeruzalem (novi) do VH Jeruzalem (stari)

Vodovod VH Jeruzalem (novi) – VH Jeruzalem (stari) v skupni dolžini 830 m je zgrajen do dvorca Jeruzalem v skupni višini 36.008,98 EUR. Skupna pogodbena vrednost znaša 129.786,89 EUR (brez DDV).

Vodovod Plešivica

Vodovod Plešivica je v skupni dolžini 864 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost znaša 116.322,41 EUR.

Vodovod Jeruzalem

Vodovod Jeruzalem je v skupni dolžini 686 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 99.070,31 EUR.

Vodovod za Grofa

Vodovod za Grofa je v skupni dolžini 138 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 25.504,94 EUR (brez DDV).

Leto izvedbe: 2015

Dela na Cankarjevi cesti so se pričela v mesecu septembru 2014. Končanje del je bilo predvideno za mesec december 2014, vendar zaradi zimskih razmer ni bilo mogoče izvesti talne prometne signalizacije in zaključnih del. Investicija bo končana predvidoma v mesecu marcu 2015.V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija Cankarjeve ceste v skupni dolžini 252 m in širini 5 m, zgrajen je nov pločnik širine 1,50 m. Investicija je zajemala tudi izgradnjo novega krožišča, ki bo omogočalo lažji dovoz otrok v šolo in 10 novih parkirnih mest v neposredni bližini krožišča. Prav tako se je na območju posega zamenjala dotrajana kanalizacija. Takoj po sprejetju proračuna za leto 2014 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije, usklajena z lastniki sosednjih zemljišč, predstavniki vodstva šole, sveta staršev in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Izdelovalec dokumentacije je bilo podjetje Linije d.o.o. Ljutomer, stroški dokumentacije so znašali 2.893,44 evrov, brez DDV. Kot najugodnejši ponudnik gradbenih del je bilo izbrano podjetje GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Prvotna pogodbena vrednost del je znašala 51.211,06 evrov, brez DDV, a je zaradi potrebe po razširitvi meje obdelave projekta in s tem sočasne ureditve fekalne kanalizacije porasla na predvidoma 65.629,06 EUR brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora so znašali 1.150,00 evrov, brez DDV.

Leto izvedbe: 2015

V sklopu investicije se je izvedla sanacija in preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 1.805 m in širini 5 m. Dela so se pričela v mesecu oktobru in bodo končana v mesecu marcu 2015. Vrednost izvedenih del ob koncu investicije znaša 255.883,15 EUR z DDV. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 28. 8. 2014 izbrano podjetje SGP Pomgrad d. d..

Leto izvedbe: 2015

Dela so se pričela v mesecu septembru in so bila zaključena v mesecu novembru 2014.

Leto izvedbe: 2015

Dela načrtovanega prizidka Zdravstvenega doma Ljutomer so se končala v decembru 2014. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za gradnjo prizidka je bilo izvedeno spomladi 2014, izbrano je bilo podjetje VG5, d.o.o.. Projekt so sofinancirale štiri občine soustanoviteljice in Zdravstveni dom Ljutomer.

Leto izvedbe: 2015

Formalno je II. faza izgradnje regijskega centra zaključena. Trenutno poteka postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, potem bo center možno uporabljati tudi za odpadke iz občine Ljutomer. II.  faza izgradnje CERO Puconci (Kohezijski projekt) zajema razširitev odlagališča 2. etape, izgradnjo  objektov za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov, izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, zunanjo ureditev na lokaciji obstoječega centra
Po dolgotrajnem usklajevanju  razpisne dokumentacije s strani MOP in SVLR je bil v letu 2011 objavljeni javni razpisi  za gradnje, storitve gradbenega nadzora in storitve upravljanja odnosov z javnostjo. Javna naročila so bila oddana:
–    za gradnje  v višini 17.595,615,76 EUR (brez DDV)
–    za storitve gradbenega nadzora v višini 314.000 EUR (brez DDV) in
–    za storitve upravljanja odnosov z javnostmi v višini 124.535,38 EUR (brez DDV).
Svečan podpis pogodb z izvajali je bil izveden 29.9.2011, uvedba izvajalca gradenj v delo pa 14.10.2011.
Obveznost Občine Ljutomer za izgradnjo II. faze (za obdobje 2012-2014) znaša 302.873,13.

Leto izvedbe: 2014

Investicija zajema izgradnjo sekundarne kanalizacije v skupni dolžini 1291m ter izvedbo 39 hišnih priključkov. V skladu z izvajalsko pogodbo je investicija zaključena. V postopku je pridobitev uporabnega dovoljenja za odseke, ki so bili izgrajeni v zadnjih fazah. V sklopu investicije se je zgradila kanalizacija od kanala S3 do kanala S7. Fekalni kanali S1, S2 in S8 so že zgrajeni in so že v uporabi.

Leto izvedbe: 2014

Stanovanjski sklad sproti izvaja potrebna investicijsko vzdrževalna dela, ki so namenjena ohranjanju in izboljšanju občinskih stanovanj in drugih objektov, s katerimi upravlja. V skladu s sklepi Komisije za izvajanje stanovanjske dejavnosti Občine Ljutomer in sprejetim programom investicijsko vzdrževalnih del, so bila v letu 2014 izvedena dela v višini 178.545,42 EUR. Pri tem je šlo za 3 obnove toplotne izolacije fasad, 4 obnove stanovanj (pri enem izmed teh tudi nova notranja vrata, obnova tlakov, izvedba etažne centralne kurjave, elektro inštalacije, slikopleskarska dela), 5 obnov kopalnic s sanitarno opremo in ena izgradnja etažnega centralnega ogrevanja na zemeljski plin ter zamenjava notranjih in vhodnih vrat.

Leto izvedbe: 2014

V letu 2014 bo izvedena ureditev prostora na južni strani letnega kopališča. Obstoječe gozdna površina, ki je del Parka 1. slovenskega tabora v Ljutomeru in je urejena kot parkovni gozd z neizrazitim in delno vzdrževanim površinskim pokrovom, se bo uredila v parkovno površino po sektorjih in sicer prostor za kopalce in prostor, kjer se nahajajo mogočni hrasti in ni namenjen kopalcem. V sklopu prostora za kopalce bo urejeno območje namenjeno športnim dejavnostim, območje za sedenje oz. za piknik in območje za ležanje kopalcev. Ocenjena vrednost investicije znaša 23.000 EUR z DDV. Javno naročilo za izvedbo del je v pripravi. V sklopu investicije, ki je zaključena je bila urejena gozdna površina na letnem kopališču Ljutomer ter postavljena oprema za fitnes na prostem in plezalna stena na otroškega igrišča ob teniških igriščih v Ljutomeru. V skladu s pogodbo je izvajalec del dolžan opraviti še investicijsko vzdrževanje za dobo enega leta oz. do 7. 9. 2015. Skupna vrednost že opravljenih del je znašala 25.426,26 EUR (z DDV).

Leto izvedbe: 2014

V mesecu avgustu 2014 je bila nabavljena oprema za lasersko terapijo za potrebe Zdravstvenega doma Ljutomer, za kar je na podlagi prijave na javni razpis za sofinanciranje Ministrstvo za zdravje odobrilo sofinancerska sredstva v višini 9.198,00 EUR. Vrednost opreme je znašala 12.236,60 EUR. Po predložitvi dokumentacije o izvedenih nabavah s strani ZD Ljutomer, smo v mesecu oktobru posredovali zahtevek za vračilo odobrenih sredstev na pristojno ministrstvo. Delež sofinanciranja, ki odpade na Občino Ljutomer znaša 1.492,00 EUR, razliko krijejo ostale občine in ZD Ljutomer.

Leto izvedbe: 2014

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo – PZI za Rekonstrukcijo lokalne ceste št. LC 223091 Žerovinci – Stara cesta pridobila v letu 2013. Izdelovalec projektne dokumentacije je bil Rudi Sever s.p. Stroški projektne dokumentacije so znašali skupaj 10.614,00 EUR, z DDV. Občina Ljutomer je izvedbo same investicije razdelila na dve fazi in ju vključila v proračunsko leto 2014. Prva faza zajema traso v dolžini 750 m in se začne pri Gasilskem domu v Mekotnjaku in konča pri šoli na Stari cesti. Po izvedbi obeh faz bo cesta rekonstruirana v skupni dolžni 4km. V sklopu investicije se je izvedla rekonstrukcija cestišča, lokalna sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in celotna preplastitev. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 14. 5. 2014. Svoje ponudbe so podali trije ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del je znašala 139.852,56 EUR, brez DDV. Investicija je zaključena in je bila predana svojemu namenu 24. septembra 2014.

Leto izvedbe: 2014

Občina Ljutomer si je minimalno tehnično dokumentacijo za izvedbo navedene investicije pridobila v letu 2014. Izdelovalec dokumentacije je bilo v sklopu del rednega letnega vzdrževanja občinskih cest podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 14. 5. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del je znašala 128.855,84 EUR, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal BNG, Bojan Safran s.p. V sklopu investicije se je izvedlo preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 650 m in širini 4,5 m. Pogodba za izvedbo investicije je bila podpisana 4. junija 2014 v županatu Mestne hiše.

Leto izvedbe: 2014

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev zunanjih javnih športnih površin za objektom Športno-informacijskega centra Ljutomer (ŠIC) pridobila meseca novembra 2010. Gradbeno dovoljenje je bilo s strani Upravne enote Ljutomer izdano dne 20. 12. 2012, dokument identifikacije investicijskega programa pa je bil izdelan dne 28. 10. 2013.

Projekt je Občina Ljutomer v začetku meseca novembra 2013 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport in sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016. Vloga je bila ugodno rešena, sklep o zagotovitvi sofinancerskih sredstev je Fundacija za šport izdala dne 13. 3. 2014. Sofinanciranje je možno v višini 50 % stroškov investicije oz. največ do 29.078,00 evrov. Med upravičene stroške v predmetnem projektu spadajo stroški gradbenih del in stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno dne 12. 5. 2014. Svoje ponudbe je podalo pet ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava. Pogodbena vrednost del znaša 37.908,46 evrov, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Stroški nadzora znašajo 600,00 evrov, brez DDV.

V sklopu obravnavanega projekta sta bila v letu 2014 urejena košarkarsko igrišče in skate poligon. Izgradnja ostalih zunanjih igrišč za objektom ŠIC v Ljutomeru je predvidena v prihodnjih letih.

Leto izvedbe: 2014

Športni park Erasmus, ki se nahaja pri Parku I. slovenskega tabora oz. pri teniških igriščih v Ljutomeru, je bil uradno predan svojemu namenu v sredo 6.8. 2014. Postavljena je bila plezalna stena in orodja za ulično vadbo oz. Street Workout, ki so namenjena tako mladim kot starejšim. Na orodjih gre za vaje, ki se delajo le z lastno težo, kar pomeni manjšo verjetnost poškodb, omogoča pa, da se razvije celotno telo, saj orodja aktivirajo večino mišic v našem telesu. Ljutomerska občina je ena izmed prvih, ki je postavila tovrsten park.

Leto izvedbe: 2014

Obnova vežice z izgradnjo nadstreška in ureditvijo okolice je stala približno 170 tisoč evrov, kar je pokrila občina Ljutomer. V sklopu prenove, se je sanirala streha in beton na objektu ter zgradil novi nadstrešek. Uredila se je tudi kuhinja, sanitarni prostori, talno gretje, prostor za duhovnika in zunanja ureditev okrog vežice.

Leto izvedbe: 2014

V letu 2014 se je nabavila kinematografska oprema, t.im. DCP (Digital Cinema Pack) za Dom kulture Ljutomer. S tem so izpolnjeni pogoji za vključitev Doma kulture Ljutomer v slovensko Art kino mrežo, ki pod svojim okriljem združuje okrog 25 slovenskih kinematografov, ki prikazujejo kakovosten in umetniški film. Vrednost nabave opreme je znašala 7.000 EUR.

Leto izvedbe: 2014

Aprila 2014 je Občina Ljutomer izvedla zbiranje ponudb za dobavo in montažo zunanjih senčil na objektu OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba KARBA mge d.o.o. iz Ljutomera in sicer za vrednost 14.954,04 EUR z DDV. Senčila so bila dobavljena in nameščena meseca julija.

Leto izvedbe: 2014

V mesecu juniju 2014, se je prenovilo športno igrišče pri Mali Nedelji. Izvedla se je širitev igrišča in preplastitev celotne površine z novo asfaltno prevleko. Za izvedbo projekta se je Športno društvo pri Mali Nedelji v letu 2010, prijavilo na razpis Fundacije za šport. Na razpisu so uspeli, vendar sami niso zmogli zagotoviti potrebnega dela lastnih sredstev, zato so se prijavili na razpis Občine Ljutomer za sofinanciranje obnove športnih objektov, kjer so si pridobili sredstva v višini 25%, ostalih 25% pa je bilo financirano s strani donatorjev.

Leto izvedbe: 2014

S finančno pomočjo Ruskega centra znanosti in kulture je bil obnovljen spomenik talcem pri Ribičevem mlinu. Sanacijska dela so vključevala obnovo vklesanih črk na 26 ploščah s pozlatitvijo, obnovo stopnic, čelne, stranske ter obrobne plošče, fugiranje med temeljnim kamnom in zamenjava plošče, ki služi za podest. V sklopu obnovitvenih del se je uredila tudi okolica spomenika z obnovo klopi. Vrednost celotne investicije je znašala 5.727,00 EUR, od tega je Ruski center znanosti in kulture sofinanciral navedena dela v višini 1.934, 43 EUR.

Leto izvedbe: 2014

V letu 2014 je bilo izvedeno notranje pleskanje mrliške vežice, v septembru pa bo zaključena tudi razsvetljava na pokopališču. Skupna vrednost izvede omenjenih del je 8.500 EUR. V lanjskem letu se je izvedlo tudi barvanje vseh lesenih delov na vežici.

Leto izvedbe: 2014

Zaradi razpadajoče vozne površine na Glavnem trgu v Ljutomeru je Občina Ljutomer v mesecu marcu 2013 unovčila bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 144.025,57 EUR. Maja 2013 je bila izdelana nova projektna dokumentacija za sanacijo trga.

Občina Ljutomer je sredi julija 2013 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca sanacije poškodovanega dela trga. Dela so se pričela izvajati v začetku novembra 2013 in so bila končana aprila letošnjega leta. Na Glavnem trgu bo skladno s spremenjenim Odlokom o ureditvi cestnega prometa v občini Ljutomer pričel veljati tudi nekoliko dopolnjen parkirni režim. Tako bo uvedeno izmenično bočno parkiranje pred Blagovnico.

Leto izvedbe: 2013

Projekt je Občina Ljutomer dne 26. 2. 2013 prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. Vloga je bila ugodno rešena, pridobili smo sofinancerska sredstva višini 97.037,91 EUR. Javno naročilo za izbiro izvajalca je je Občina Ljutomer objavila konec julija 2013, pogodba z izbranim izvajalcem del Dolinka inženiring Beltinci z.o.o je bila podpisana septembra 2013. Dela so bila končana sredi novembra 2013.
V okviru investicije je bila izvedena toplotna izolacija fasade in stropa proti neogrevanemu podstrešju, zamenjano je bilo stavbno pohištvo (okna in vrata), zamenjani so bili obstoječi radiatorski ventili za termostatske ventile. Vrednost gradbenih del je znašala 142.471,25 EUR.

Leto izvedbe: 2013

Občina Ljutomer je dne julija 2013 z izvajalcem Komunalno podjetje Ormož d.o.o. podpisala izvajalsko pogodbo za izvedbo kanalizacijskega omrežja v naselju Noršinci in Babinci. Dela so bila že končana, skupna vrednost gradbenih del je znašala 325.747,41 EUR. Skupna vrednost projekta je znašala 331.074,00 EUR.
Investicija je bila sofinancirana s sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. čl. Zakona o financiranju občin – ZFO-1 in sicer v višini 100 % upravičenih stroškov projekta oz. v višini 326.259,00 EUR. Naročena je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v ostalem delu naselja Babinci.

Leto izvedbe: 2013

Na predlog Gimnazije Ljutomer je bila v program Miklošičevega leta uvrščena tudi postavitev doprsnega kipa dr. Francu Miklošiču na Glavnem trgu v Ljutomeru. Kip je bil postavljen in predstavljen javnosti 19. novembra 2013, sočasno z zaključkom mednarodne znanstvene konference in z izvedbo zaključne prireditve, slavnostne akademije ob 200. obletnici Miklošičevega rojstva. Izdelala ga je akademska kiparka Irena Brunec – Tébi. Skupni stroški izdelave, dostave in montaže za doprsni kip dr. Franca Miklošiča so znašali 8.500,00 EUR z DDV.

Leto izvedbe: 2013

Občina Ljutomer je v letu 2012 prodala štiri zemljišča na t.im. Juršovki v Ljutomeru. Zaradi zaščite stanovanjskih stavb pred zalednimi meteornimi vodami je Občina Ljutomer v mesecu juniju 2013 izbrala  izvajalca del na gradnji opornega zidu. Dela so bila končana novembra 2013. Oporni zid je bil grajen v dolžini 126 m, višine od 0,6 do 1,3 m. Vrednost del je znašala okrog 26.300,00 EUR

Leto izvedbe: 2013

Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v naselju Stročja vas se je dotrajano obstoječe azbestno cementno omrežje, ki poteka pod objekti prestavilo na novo lokacijo. V sklopu rekonstrukcije se je zgradilo 765 m omrežja, prav tako so se izvedle prevezave obstoječih hišnih priključkov na novo traso. Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja se je občanom dela naselja Stročja vas, zagotovila nemotena oskrba z zdravo pitno vodo.

Leto izvedbe: 2013

Na podlagi javnega razpisa z dne 23. 4. 2013, objavljenega na Portalu javnih naročil pod oznako JN4650/2013, je bila 12. 7. 2013 z izbranim ponudnikom LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, podpisana Pogodba za izgradnjo Sekundarne fekalne kanalizacije Pristava, št. 430-11/2013-431-JR-GD/3-33.
Pogodben vrednost je znašala 244.172,49 EUR (brez DDV), rok za dokončanje del je bil 20. 9. 2013. Zaradi neugodnih geomehanskih razmer in posledično temu več del na izkopih in zasipih kanalov je bil 20. 9. 2013 sklenjen Aneks št. 1 k osnovni pogodbi za več del v višini 10.499,42 EUR ter z rokom podaljšanja del do 31. 10. 2013. Skupna vrednost del  znaša tako 254.671,91 EUR.
V sklopu investicije se je izgradilo 2088 m gravitacijske kanalizacije ter 56 hišnih priključkov. Z izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije je naselje Pristava opremljeno s kanalizacijskim sistemom, odpadne vode iz naselja pa se bodo očistile na čistilni napravi Ljutomer.

Leto izvedbe: 2013

Podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. je iz sredstev koncesnine, ki jih je kot izvajalec javne službe po pogodbi dolžan vložiti v občinske ceste v letih 2012 in 2013 izvedel preplastitev dela lokalne ceste Desnjak – Lahonci, v skupni dolžini 230 m. Vrednost teh del je znašala 16.344 EUR.

Leto izvedbe: 2013

Občina je na vežici v Ljutomeru izvedla sanacijo betonskih stebrov, tako da je stara vežica dobila novi izgled.  Izvajalec  del je bilo podjetje  FASADER d.o.o., Trniče, Marjeta na Dravskem polju, ki je pričelo z deli v septembru in končalo z deli konec oktobra 2013. Vrednost investicije je znašala po pogodbi  21.973,02 EUR brez DDV.

Leto izvedbe: 2013

V ulici Ivana Kaučiča se je obnovila žična ograja ob šolski poti saj je bila nevarna tako za šolarje kot tudi pešce.

Leto izvedbe: 2013

Podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. je iz sredstev koncesnine, ki jih je kot izvajalec javne službe po pogodbi dolžan vložiti v občinske ceste v letu 2013 izvedel preplastitev dela lokalne ceste Stročja vas - Podgradje, v skupni dolžini 155 m. Vrednost teh del je znašala 5.206,14 EUR.

Leto izvedbe: 2013

K modernizaciji javne poti št. 802051 Koračice – Trnovci je Občina Ljutomer pristopila skupaj z Občino Sveti Tomaž. Dela na območju občine Ljutomer v vrednosti okrog 36.000,00 EUR je izvedlo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o.

Leto izvedbe: 2013

V letu 2013 so bila zagotovljena sredstva za dodatno opremo za fitnes v vrednosti 18.203 EUR, ki jo je nabavil najemnik prostora. S tem se je uredilo lastništvo opreme za fitnes v ŠIC Ljutomer.

Leto izvedbe: 2013

Na avtobusni postaji je v letu 2013 podjetje Arriva obnovilo nadsrešnico nad avtobusno postajo.

Leto izvedbe: 2013

V naselju Ljutomer  je izgrajeno novo vodovodno omrežje v dolžini 210 m z dvema hišnima priključkoma in nadzemnim hidrantom. Z izgradnjo je tako omogočena priključitev obstoječega objekta na vodovodno omrežje, katero do sedaj ni imelo urejeno direktnega priključka na vodovodno omrežje, ampak je bilo priključeno na omrežje preko odštevalnega števca nižje ležeče stanovanjske stavbe. Z izgradnjo hidrantnega omrežja bo zagotovljena tudi požarna varnost.

Leto izvedbe: 2013

Ministrstvo za kulturo je aprila letos objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2013 in 2014. Vlogo na javni razpis za obnovo kulturnega spomenika Kapelica sv. Florijana na Miklošičevem trgu v Ljutomer je podala Župnija Ljutomer, Občina Ljutomer sodeluje v projektu kot sofinancer. Za leto 2013 je bila prijavljena sanacija stopnišča, strehic na simsih, notranjih in zunanjih ometov (fasade), tlakov in zamenjava stebra na levem portalu. Vloga je bila ugodno rešena.
Župnija Ljutomer je v juliju 2013 izvedla zbiranje ponudb za izbiro izvajalca del in kot najugodnejšega ponudnika izbrala Slikopleskarstvo in splošna gradbena dela Jurkovič d.o.o., Ljutomerska 38, 2270 Ormož. Izvajalska pogodba je bila podpisana dne 26. 8. 2013, dela so bila končana v začetku septembra 2013. Vrednost del je znašala 66.042 EUR. Ministrstvo za kulturo je projekt sofinanciralo v višini 32.360,00 EUR, razliko je krila Občina Ljutomer. Projektno dokumentacijo za izvedbo projekta je izdelal Domus projekt d.o.o. iz Ljutomera. Nadzor nad investicijo sta izvajala Štefan Baler iz Ljutomera in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor.

Leto izvedbe: 2013

Občina Ljutomer je za potrebe ureditve igrišča kupila kombinirano igralo za Osnovno šolo Janka Ribiča Cezanjevci. Za izdelavo igrala je izbran Mitos d.o.o., pripravo terena je izvedel Nograd – Lotmerk d.o.o..

Leto izvedbe: 2013

Občina Ljutomer je kupila tudi novo kombinirano igralo za Glavni trg v Ljutomeru. Obstoječe igralo se je obnovilo in je bilo  nameščeno na območju mesta Ljutomer.

Leto izvedbe: 2013

V objektu  na Ormoški cesti 3 v Ljutomeru je bila izvedena menjava peči za centralno kurjavo in nameščeni so bili delilniki stroškov ogrevanja. Prav tako je bila obnovljena streha in izvedena kleparska dela, pri čemer je Občina Ljutomer financirala delež glede na delež lastnine v navedenem objektu.

Leto izvedbe: 2013

V letu 2013 je bila izvedena na objektu garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru fasada v vrednosti 11.476,26 EUR. Prav tako so bile urejene sanitarije za obiskovalce v vrednosti 6.026,93 EUR, nabavljen je bil še večji bojler za sanitarno vodo v vrednosti 2.135,28 EUR.

Leto izvedbe: 2013

Občina Ljutomer je v februarju 2012 podala vlogo na sedmi javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za projekt »Ureditev vaško gasilskih domov v Občini Ljutomer«.  Vse zahtevane pogoje razpisa je uspelo zagotoviti petim prostovoljnim gasilskim društvom: Cezanjevci, Cven, Precetinci, Radomerje in Radoslavci.
Sofinancerska sredstva znašajo 67.437,89 EUR nepovratnih sredstev oz. 85 % upravičenih stroškov investicije.
Občina Ljutomer je kot prijavitelj in nosilec projekta z izvajalcem del, Prekmurka inženiring z.b.o., ki je bil izbran na javnem razpisu, 21. 1. 2013 podpisala pogodbo o izvedbi del na vseh petih gasilskih domovih. Dela si bila zaključena konec junija 2013. Vrednost del je znašala 89.910,53 EUR z DDV.
Z izvedbo projekta so se na objektih vaško gasilskih domov izvajala različna dela: rušitvena dela, tesarska dela, fasaderska dela, krovska dela, kleparska dela, mizarska dela, parketarska dela in pleskarska dela.

Leto izvedbe: 2013

Krovska dela (dobava in montaža kritine), kleparska dela (dobava in montaža barv. žlebov, kotličkov, odkapnih obrob s snegobranom, vetrne obrobe, barvnih snegobranov ), mizarska dela (dobava in vgradnja novih PVC oken).Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Radoslavci znaša 20.521 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Radoslavci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Leto izvedbe: 2013

Fasaderska dela, (injektiranje – vrtanje utorov in nalivanje silikonske emulzije za vzpostavitev blokade kapilarni vlagi, sanacija cokla), mizarska dela (dobava in vgradnja novih lesenih oken, dobava in vgradnja novih lesenih zunanjih in notranjih vrat), pleskarska dela – popravilo garaže (čiščenje in izravnava obstoječega tlaka, krožno brušenje obstoječega tlaka, izvedba epoksi premaza, kitanje in oplesk ometanih sten z disperzijsko barvo).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Radomerje znaša 17.117 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Radomerje financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Leto izvedbe: 2013

Rušitvena dela, tesarska dela (uporaba impregnacijskih sredstev, dobava, montaža in barvanje ladijskega poda, letvanje ostrešja z latami in izravnava ostrešja), krovska dela (dobava in montaža kritine, strešnih snegolovov), kleparska dela (izdelava dimniških in zidnih obrob), mizarska dela (dobava in vgradnja novih lesenih oken, dobava in montaža notranjih in zunanjih polic, dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Cezanjevci znaša 24.776 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Cezanjevci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Leto izvedbe: 2013

Rušitvena dela, tesarska dela (dobava in montaža moralov na raster), krovska dela (dobava in montaža strešnih plošč), kleparska dela (dobava in montaža pocinkanih barvnih žlebov, barvnih cevi, odkapnih obrob s snegobranom, vetrne obrobe, slemenskih obrob, snegobrana), mizarska dela (dobava in vgradnja novih PVC oken, dobava in vgradnja novih vhodnih vrat).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Precetinci znaša 21.325 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Precetinci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Leto izvedbe: 2013

Rušitvena dela (demontaža salonitne kritine, odvoz salonitnih plošč), tesarska dela (izravnava lesene osnovne konstrukcije), krovska dela (izdelava in kritje strešnih površin s strešnimi elementi s toplotno izolativno sredico iz poliuretana), kleparska dela (izdelava, dobava in montaža strešnega slemena, strešnih žlebov, spodnje kapne obrobe, izdelava, dobava in montaža strešnih snegolovov, izdelava in montaža hidroizolacije na gasilskem stolpu, demontaža starih vrat ter dobava in montaža novih, demontaža stare kovinske ograje na stolpu in obnova), mizarska dela (demontaža obstoječega okna in dobava ter montaža novega okna).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Cven znaša 14.021 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Cven financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Leto izvedbe: 2013

Obnovljena je bila streha na objektu Ormoška 21 v Ljutomeru – Vrtec Ljutomer. Občina Ljutomer je investicijo sofinancirala v višini glede na solastniški delež v objektu.

Leto izvedbe: 2013

Zaradi dotrajanosti je prihajalo v Mekotnjaku do okvar na vodovodnem omrežju. Na podlagi  zbiranja ponudb je bila s KP Ormož  d.o.o. 30. 10. 2012 podpisana Pogodba za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Mekotnjaku v dolžini 300 m.

Leto izvedbe: 2013

Zaradi dotrajanosti je prihajalo v Presiki do okvar na vodovodnem omrežju.
Na podlagi  zbiranja ponudb je bila s KP Ormož  d.o.o. 30. 10. 2012 podpisana Pogodba za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Presiki v dolžini 150m.

Leto izvedbe: 2012

Dela so bila izvedena v naslednjem obsegu: odstranjeno je bilo obstoječe dotrajano ostrešje s kritino ter izvedeno novo ostrešje z novo kritino, na novo so se uredile garderobe s sanitarijami in tuši, prostor za sodnika in prvo pomoč, prav tako se je uredilo ogrevanje in prezračevanje objekta. Vrednost sofinancerskih sredstev je znašala 26.276,00 EUR. Pogodbena vrednost del je znašala 72.867,85 EUR. Dela so bila končana oktobra 2012.

Leto izvedbe: 2012

Občina Ljutomer je z družbo KRKA d.d. Novo mesto sklenila Sporazum o sofinanciranju izgradnje kanalizacije v Industrijski coni v bližini obrata Krke d.d. v Ljutomeru. Dogovorjeno je bilo, da vsaka pogodbena stranka investicijo sofinancira v višini 50%. Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala skupaj 87.665,44 EUR, brez DDV

Leto izvedbe: 2012

Iz Proračunskega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer je v letu 2012 bila financirana zamenjava strešne kritine na večstanovanjskem objektu v Cezanjevcih 40a. Vrednost investicije je znašala 12.615,73 EUR.

Leto izvedbe: 2012

V letu 2011 so bile sončne elektrarne postavljene na objektu OŠ Mala Nedelja in OŠ Stročja vas. V letu 2012 pa tudi na strehi telovadnice pri OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru in OŠ Cvetka Golarja v Ljutomeru.

Leto izvedbe: 2012

Projekt je obsegal širitev enega ali obeh robov vozišča in nadgradnjo obstoječega zgornjega ustroja z novim, ureditev ceste v odsekih s primerno podporno konstrukcijo, asfaltno ureditev vozišča, rešitev in obnovo odvodnjavanja, ureditev enostranskega pločnika, javno razsvetljavo in avtobusno postajališče. Dolžina rekonstruirane obstoječe ceste znaša 605 m, dolžina pločnika pa 644 m. Občina Ljutomer je 2011 investicijo prijavila na javni razpis Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vloga je bila ugodno rešena  in pridobljena so bila sofinancerska sredstva v višini 85% od upravičenih stroškov projekta. Vrednost projekta je znašala 312.462,41 EUR.

Leto izvedbe: 2012

Gre za kanalizacijo, ki se nahaja pod novo cesto v Stročji vasi in se je izvajala sočasno z rekonstrukcijo dela lokalne ceste Stročja vas – Podgradje. Vrednost del je znašala 38.221,58 EUR, brez DDV.

Leto izvedbe: 2012

PGD Ljutomer je v letu 2012 prekril streho na gasilskem domu. Občina Ljutomer je pomagala z rednimi sredstvi iz proračuna in namenskim dodatkom v višini 20.000 EUR.

Leto izvedbe: 2012

V sklopu investicije je bilo urejenih 7 ulic in en trg. Na Starem trgu je bila urejena cesta v dolžini 130 m in pločnik v dolžini 260 m, prav tako je bila urejena javna razsvetljava in kanalizacija. Na Postružnikovi ulici je bila urejena cesta v dolžini 200 m, pločnik v dolžini 2 x 195 m, parkirišča v površini 970 m2, vodovod,  kanalizacija ter razsvetljava. Na Vrazovi ulici je bila urejena cesta v dolžini 240 m in pločnik v dolžini 240 m, ter javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Cesti Ivana Kavčiča je bila urejena cesta v dolžini 485 m in pločnik v dolžini 485 m. Urejeni so bili javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Užiški ulici je bila urejena cesta v skupni dolžini 415 m, pločnik v dolžini 245 m in parkirišča v površini 380 m2. Prav tako so bili urejeni javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Zacherlovi ulici je bila urejena cesta v dolžini skupaj 330 m, prav tako sta bila urejena vodovod in kanalizacija. Na Ulici Franca Kovačiča je bila urejena cesta v dolžini 293 m, javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Ulici ob progi je bila urejena cesta v dolžini 180 m in kanalizacija. V sklopu investicij so svoje kablovode v območje cest položili tudi upravljalci telekomunikacijskih vodov, kabelskega omrežja in elektro omrežja. Skupna vrednost gradbenih del je znašala 2.078.518,41 EUR z DDV. Celotna vrednost pogodbe ob upoštevanju vseh stroškov je znašala 2.162.184,01 EUR z DDV.  Sofinancerska sredstva pridobljena na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje organizacij iz naslova “Regionalni razvojni programi” v letu 2011 in 2012 znašajo v višini 85% upravičenih stroškov investicije oz. največ do 1.539.401,00 EUR. V letu 2011 je Občina Ljutomer za investicijo pridobila še sofinancerska sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin – ZFO – 1 v višini 92.000,00 EUR.

Leto izvedbe: 2012

Projekt je obsegal izgradnjo ceste, hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodov, CATV, zaščito in prestavitve komunalnih vodov, predelavo električnega omrežja ter ureditev otroškega igrišča. S tem projektom so bile pridobljene 4 nove individualne parcele za stanovanjsko gradnjo in preko izvedene javne dražbe bila tudi prodana. Na otroškem igrišču so nameščena igrala za najmlajše ter igrišče za košarko. Vrednost gradbenih del je znašala skupaj 188.975,00 EUR z DDV.

Leto izvedbe: 2012

Občina Ljutomer je zaradi prostorske stiske izvedla prizidek k Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci. Modularni objekt, ki ga je dobavil Trimo Investment d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje, bo tako namenjen izvajanju pouka za en razred osnovne šole.
Projektno dokumentacijo za prizidek k osnovni šoli je izdelala družba za geodetske in projektantske storitve, nepremičninsko posredovanje, Linije d.o.o., Glavni trg 14, Ljutomer.
Vrednost postavitve modularnega objekta znaša 42.115 EUR z DDV in vključuje vsa pripravljalna in zaključna dela ter izdelavo projektne dokumentacije za postavitev objekta.

Leto izvedbe: 2012

Investicija je obsegala nabavo panojev, vitrin za postavitev muzejskih eksponatov, pultov, polic, izdelavo stopničastega podesta, omar, osvetlitev muzejskih eksponatov, opreme varovalnega sistema muzejske zbirke in računalniške opreme. Vrednost investije je znašala 47.000,00 EUR brez DDV. Investicija je bila sofinanacirana iz kvote 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, kot projekt za izvajanje Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija.

Leto izvedbe: 2012

V sklopu investicije je bila izvedena obnova ostrešja, fasade, stavbnega pohištva, zamenjava instalacij, ureditev scenske opreme in opreme pisarn. Vrednost projekta je znašala 579.243,76 EUR z DDV,  od tega je Občina Ljutomer pridobila 295.717 EUR sofinanciranja s strani Programa razvoja podeželja RS.

Leto izvedbe: 2012

Zgrajena dolžina gravitacijskih kanalov znaša 2271 m, skupna dolžina tlačnih vodov je 1230 m, skupaj torej 3501 m kanalizacije. Urejeno je odvodnjavanje in transport komunalnih odpadnih vod do skupne čistilne naprave Ljutomer. Investicijo je Občina Ljutomer v letu 2011 prijavila na javni razpis in vloga je bila ugodno rešena. Odobreno sofinanciranje Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sedaj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša v višini 100% upravičenih stroškov operacije. Vrednost projekta je znašala 399.465,73 EUR EUR.

Leto izvedbe: 2012

Zgrajeni so bili gravitacijski kanali v dolžini 5,172 km in tlačni vodi v dolžini 2,185 km. Kanalizacija je bila zgrajena v skupni dolžini 7,357 km. Na novozgrajeno kanalizacijo bo priključenih 119 hišnih priključkov, od tega 58 v Šalincih, 24 v Krištancih in 37 na Grlavi. Vrednost projekta je znašala 941.226,02 EUR EUR. Investicija je bila v letu 2011 delno sofinancirana iz sredstev 23. čl. Zakona o financiranju občin – ZOF-1 v višini 246.467,00 EUR, iz istega naslova je bila investicija v letu 2012 financirana v višini 331.203,00 EUR.

Leto izvedbe: 2012

Na območju Letnega kopališča v Ljutomeru je bilo v letu 2011 izvedeno investicijsko vzdrževanje in sicer zamenjava filtrov za čiščenje vode in obnova elektro omarice, v skupni višini 10.200 EUR. Prav tako je bilo realizirano plačilo za izdelavo projektne dokumentacije za otroški bazen v višini 21.600 EUR. V letu 2012 je bil izveden nakup zaščite pred zamrzovanjem olimpijskega bazena v vrednosti 7.020,00 EUR.

Leto izvedbe: 2012

Zaradi dotrajane strešne kritine na OŠ Cvetka Golarja, se je Občina Ljutomer odločila za obnovo strehe in investicijo planirala v proračunu Občine Ljutomer za leto 2012. Vrednost del z je znašala 33.699,99 EUR brez DDV. Po obnovi strešne kritine je bila postavljena sončna elektrarna.

Leto izvedbe: 2012

V začetku leta 2012 se je izvedla sanacija strehe vežice v višini 10.953,84 EUR, ki je za nadaljno uporabo vežice v Ljutomeru bila nujno potrebna. Projekt je vseboval sanacijo betonske konstrukcije, popravilo ravne strehe mrliške vežice, popravilo tlakovane poti in začetek ureditve odvajanja padavinskih voda na starem delu pokopališča.

Leto izvedbe: 2011

V Vogričevcih smo se na pobudo zaskrbljenih staršev dogovorili za prestavitev postajališča za otroke. Ker je bila prvotna lokacija, kjer so otroci čakali na šolski avtobus ob zelo prometni in nevarni cesti, smo se dogovorili za lokacijo v bližini Gasilskega doma. Urejeni so bili robniki in navožen gramoz.

Leto izvedbe: 2011

V letu 2011 se je podrla stara osnovna šola v Stročji vasi. Vrednost posega je znašala 35.692,86 EUR. Po rušitvi se je prostor pripravilo za izgradnjo doma za oskrbo dementnih oseb.

Leto izvedbe: 2011

V letu 2011 se je v celoti izvedla planirana izgradnja krožnega križišča regionalne ceste z Babinsko cesto (»K2«). Investicija je bila sofinancirana s strani Občine Ljutomer v višini 154.479,25 EUR, Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v višini 85.660,25 EUR, Direkcija Republike Slovenije za ceste v višini 258.250,80 EUR in DARS d.d. v višini 174.736,13 EUR. Dodatnih del ni bilo, saj je bila pogodba sklenjena po sistemu »ključ v roke«. Dela je izvedlo podjetje SGP Pomgrad d.d..V  sklopu investicije je bilo zgrajeno krožišče, v celoti pa se je na tem odseku rekonstruiralo vodovod in kanalizacijo ter javno razsvetljavo. Za ureditev notranjosti krožišča je Občina Ljutomer sprejemala pobude občanov in tako je na željo večine posajena vinska trta.

Leto izvedbe: 2011

Urejena je bila cesta v dolžini 1.100 metrov. Investicija je bila sofinancirana s strani SVRL v višini 100% upravičenih stroškov v skupni vrednosti 157.159,00 EUR.

Leto izvedbe: 2011

Izvedena je bila rekonstrukcija dela občinske javne poti Hujbar. V sklopu investicije je bila izvedena rekonstrukcija cestišča v dolžini 200 metrov. Vrednost investicije je znašala 26.465 EUR.

Leto izvedbe: 2011

Občina Ljutomer je uspešno kandidirala na objavljen Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture, s projektom izgradnje oziroma namestitve osebnega dvigala za potrebe Splošne knjižnice Ljutomer. Vrednost gradbenih del je znašala 44.384,95 EUR. Od tega je Občina Ljutomer sofinancirala nekaj manj kot četrtino sredstev, ostalo financiranje pa je zagotovilo Ministrstvo za kulturo.

Leto izvedbe: 2010

Zaradi dotrajane strehe na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, ki je že več let zamakala, je bila izvedena zamenjava strešne kritine. Dela so se pričela izvajati novembra 2010 in so se zaključila decembra 2010. Vrednost del je znašala 42.345 EUR z DDV.