Ureditev prometne situacije za dovoz učencev do OŠ Ivana Cankarja

Dela na Cankarjevi cesti so se pričela v mesecu septembru 2014. Končanje del je bilo predvideno za mesec december 2014, vendar zaradi zimskih razmer ni bilo mogoče izvesti talne prometne signalizacije in zaključnih del. Investicija bo končana predvidoma v mesecu marcu 2015.V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija Cankarjeve ceste v skupni dolžini 252 m in širini 5 m, zgrajen je nov pločnik širine 1,50 m. Investicija je zajemala tudi izgradnjo novega krožišča, ki bo omogočalo lažji dovoz otrok v šolo in 10 novih parkirnih mest v neposredni bližini krožišča. Prav tako se je na območju posega zamenjala dotrajana kanalizacija. Takoj po sprejetju proračuna za leto 2014 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije, usklajena z lastniki sosednjih zemljišč, predstavniki vodstva šole, sveta staršev in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Izdelovalec dokumentacije je bilo podjetje Linije d.o.o. Ljutomer, stroški dokumentacije so znašali 2.893,44 evrov, brez DDV. Kot najugodnejši ponudnik gradbenih del je bilo izbrano podjetje GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Prvotna pogodbena vrednost del je znašala 51.211,06 evrov, brez DDV, a je zaradi potrebe po razširitvi meje obdelave projekta in s tem sočasne ureditve fekalne kanalizacije porasla na predvidoma 65.629,06 EUR brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora so znašali 1.150,00 evrov, brez DDV.