Ureditev ceste v Globoki

V času zime 2016 - 2017 je občinska javna pot v Globoki št. JP 724912, zaradi zimske zmrzali do velikih globin in hitre odjuge, neustreznega spodnjega ustroja in odvodnjavanja ter neurejenih lastniških razmerij na spodnjem delu postala neprevozna. Navedene javne poti ni bilo mogoče več normalno vzdrževati, zato je Občina Ljutomer za ureditev te ceste iz sredstev proračunske rezerve namenila 31.463,43 EUR. Gre za nujno potreben ustrezen večji intervencijski poseg, s katerim se bo ustrezno zamenjal celoten spodnji ustroj  ter izvedlo asfaltiranje kritičnega oseka v dolžini 163 m in širini 3 m vključno z ureditvijo ustreznega odvodnjavanja. S tem bo cesta spet normalno prevozna, krajanom pa bo omogočen neoviran dostop do njihovih domov. Dela  izvaja podjetje Nograd Lotmerk, d.o.o., zaključena pa bodo do konca meseca maja 2017.