Prenova Celostne prometne strategije Občine Ljutomer

Predstavljeni dosežki in načrti Občine Ljutomer na področju trajnostne mobilnosti
sreda, 7.6.2017
V ponedeljek, 5. junija 2017, je Občino Ljutomer obiskalo prek 30 predstavnikov slovenskih občin in ministrstev ter strokovnjakov s področja prometa. Občina jim je predstavila svoje dosežke in načrte na področju trajnostne mobilnosti, izvedene in načrtovane v skladu z občinsko Celostno prometno strategijo. Obisk je bil namreč namenjen predstavnikom občin, ki izdelujejo Celostno prometno strategijo (CPS), izdelovalcem CPS ter strokovnjakom s področja projektiranja prometnih površin v urbanih območjih. Občina Ljutomer je že nekaj let med vodilnimi manjšimi občinami v državi na področju trajnostne mobilnosti. Proces oblikovanja trajnostnega in dolgoročno vzdržnega prometnega sistema je v Ljutomeru prvi vrhunec doživel leta 2012 s sprejetjem Prometne strategije. Ta je bila hkrati prva CPS v Sloveniji, ki jo je kakšna občina izdelala v skladu s sodobnimi smernicami Evropske komisije. S prenovo omenjene strategije, ki jo je občina zaključila marca letos, se proces nadaljuje, saj dokument opredeljuje nadaljnje korake načrtovanja in upravljanja prometa v občini (dokument). Zbrane je ob prihodu pozdravila in nagovorila županja mag. Olga Karba. Sledila je predstavitev procesa priprave in prenove CPS, izvedenih in načrtovanih ukrepov, sodobnih smernic za načrtovanje kolesarske infrastrukture, podrobne zasnove prometnih površin v Ljutomeru ter izkušenj s pripravo s CPS. Po kratki razpravi se je obisk nadaljeval na terenu. Izmed izvedenih dosežkov so bili predstavljeni prvo območje prijaznega prometa Juršovka, ki že žanje zanimanje domače in tuje strokovne in širše javnosti, preurejen dostop do Osnovne šole Ivana Cankarja in peš povezava med železniško postajo in Gimnazijo Ljutomer. Izmed načrtovanih projektov so bili predstavljeni načrti za preureditev okolice vrtca in ureditev novih območij prijaznega prometa, izboljšave na kolesarskem omrežju ter izboljšanje okolice avtobusne postaje. Predstavljene so bile tudi ideje za ureditev Jeruzalema in kolesarskih ter drugih turističnih povezav v njegovi okolici. Dogodek je bil organiziran v okviru evropskega projekta PROSPERITY (o projektu), ki ga v programu Horizont 2020 sofinancira Evropska unija. Projekt se ukvarja z razvojem in promocijo CPS v EU. Občina Ljutomer v projektu kot partner sodeluje z Urbanističnim inštitutom RS in Ministrstvom RS za infrastrukturo in s projektnimi partnerji deli izkušnje o svojem dosedanjem delu na CPS ter jo nadgrajuje z izkušnjami mest v drugih evropskih državah. Občina ima vlogo vzorčne manjše občine na področju trajnostne mobilnosti. Osredotoča se na izvajanje ukrepov CPS in na inovativne ukrepe na področju trajnostne mobilnosti, ki bi lahko postali vzorčni za druge manjše občine v državi in širši regiji. S partnerji v projektu in z Ministrstvom za infrastrukturo bo sodelovala tudi pri promociji CPS v državi, izdelavi izobraževalnih gradiv in organizaciji študijskih obiskov za druge občine. Tokratni obisk je bil tako prvi v nizu številnih dogodkov v naslednjih treh letih.
,
Vizija razvoja prometa v občini Ljutomer, izzivi, ukrepi in nagrade
torek, 25.10.2016
Tekom poletja in zgodnje jeseni je v občini Ljutomer na več načinov potekala izdelava analize stanja prometa v občini za potrebe priprave Prenove Celostne prometne strategije (CPS) občine. Poleg pregleda obstoječe strategije, terenskih ogledov in zbiranja podatkov je bilo izvedenih tudi več dogodkov in aktivnosti vključevanja javnosti. Izdelana je bila vizija razvoja prometa in izluščeni izzivi za nadaljnje ukrepanje. Vizija je eden od osnovnih temeljev strateškega načrtovanja. Njen namen je, da zariše željeno prihodnost na določenem področju. Najbolj učinkovita je takrat, ko se z njo lahko poistovetijo vsi, zato je pomembno, da je v njeno oblikovanje vključen čim širši krog deležnikov. Vizija razvoja prometa v občini Ljutomer je bila zato oblikovana skozi večstopenjski proces. Osnutek izjave o viziji je bil izdelan na delavnici s ključnimi deležniki, dopolnjen skozi javno razpravo in z izbiro temeljnih vrednot po mnenju javnosti v okviru ankete za prebivalce ter komuniciran širši javnosti v obliki razstave na Glavnem trgu v Ljutomeru v času Evropskega tedna mobilnosti 2016. Iz naštetih aktivnosti je izšla končna izjava o viziji razvoja prometa v občini Ljutomer, ki se glasi »S PAMETNIM NAČRTOVANJEM IN ZGLEDNO PROMETNO KULTURO V CELOTNI OBČINI SKUPAJ ZAGOTAVLJAMO DOSTOPNOST VSAKOMUR – KADAR KOLI, KAMOR KOLI, VARNO, VARČNO IN ZDRAVO.« in bo vodilo za oblikovanje nadaljnjih korakov priprave Prenove CPS občine. K njej sodijo še TEMELJNE VREDNOTE, ki so štiri: 1) varnost udeležencev v prometu, 2) kakovost bivanja v sožitju z okoljem in naravo, 3) dostopnost za vse s poudarkom na skrbi za najmlajše in za stare)in 4) zdravje prebivalcev. Ključnih izzivov urejanja prometa, ki so bili opredeljeni na podlagi rezultatov analize stanja in vizije, je pet: spreminjanje potovalnih navad, izkoriščanje potencialov za hojo in kolesarjenje, izboljšanje ponudbe JPP, upravljanje parkiranja in obvladovanje tranzita. V luči vizije in ob upoštevanju ključnih izzivov so bili oblikovani strateški in podrobni cilji ter nato ukrepi za posamezna področja prometa. V ponedeljek, 24. oktobra 2016, je bila v Mestni hiši izvedena tudi javna predstavitev ukrepov, ki ji je sledila javna razprava. V okviru slednje so bili ukrepi rangirani po prioriteti za njihovo izvedbo. Dogodka se je udeležilo 20 občanov, prisotne je v uvodu nagovoril podžupan Janko Špindler, izvedeno pa je bilo tudi žrebanje nagrad sodelujočih v anketi za zaposlene, ki so jih prejeli Ivana Jakič, Liljana Kerčmar, Suzana Vlatkovič, Jasmina Simonič in Nataša Kukolj. Nagrajencem iskreno čestitamo in jim želimo prijeten oddih v Biotermah.
,
Podpis pogodbe o prenovi prometne strategije
sreda, 18.5.2016
Občina Ljutomer je v mesecu decembru 2015 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev sredstev za novelacijo celostne prometne strategije Občine Ljutomer. Ocenjena vrednost projekta je znašala 83.623,86 evra z DDV. Upravičene stroške v višini 57.800 evrov bosta predvidoma sofinancirala Ministrstvo za infrastrukturo in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. »Prometna strategija Občine Ljutomer je bila izdelana v letu 2012 in je bila prva prometna strategija v Sloveniji, ki je bila izdelana skladno s smernicami Evropske komisije. V tem času so bile izvedene številne aktivnosti. Zdaj nameravamo najprej narediti analizo stanja in nato skupaj z aktivnim sodelovanjem občanov preko delavnic, intervjujev in anket skupaj določiti nove cilje, ki jih bomo zasledovali na področju razvoja prometa in prometne infrastrukture v naši občini,« je pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem dejala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je pogodbo podpisala 18. maja 2016, v prostorih županata Mestne hiše v Ljutomeru. Za izbor izvajalca novelacije prometne strategije je Občina Ljutomer na portalu javnih naročil 25. marca 2016 objavila naročilo male vrednosti. Javno odpiranje ponudb je bilo 18. aprila 2016. Ponudbo je oddal en izvajalec in sicer podjetje ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor, skupaj s partnerjem podjetje Biro Skiro, ideje za mobilnost d.o.o., Pod jelšami 10, 1000 Ljubljana. Pogodbena vrednost znaša 67.800 evrov brez DDV. Novelacija prometne strategije bo izdelana do 30. junija 2017.
,
Izžrebani nagrajenci, ki so sodelovali v anketi
torek, 30.8.2016
V maju 2016 je Občina Ljutomer pričela s prenovo Celostne prometne strategije, ki je bila izdelana v letu 2011 in na občinskem svetu sprejeta leta 2012. S prenovo se želi zagotoviti novo kakovost in ažurnost dokumenta na podlagi rezultatov spremljanja in vrednotenja izvajanja obstoječe Celostne prometne strategije, tudi s pomočjo vključevanja širokega kroga občanov. Tako so bili občani Občine Ljutomer povabljeni k sodelovanju, preko ankete pa so sporočili svoja mnenja glede urejanja prometa v ljutomerski občini. Med vsemi, ki so oddali anketne listke, je bilo opravljeno žrebanje za nagrade – pet celodnevnih paketov kopanja za dve osebi z vključenim kosilom v Biotermah. Nagrajenci so: Zvonko Pavliček, Zvonko Krstič, Romana Sovič, Milojka Vaupotič in Anja Vencelj. O nagradah bodo izžrebani nagrajenci obveščeni po pošti. Čestitke nagrajencem in hvala vsem, ki ste sodelovali v anketi.
,
Predstavljena prenovljena Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
sreda, 24.5.2017
V ponedeljek, 22. maja 2017, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru potekala novinarska konferenca, na kateri je bila predstavljena prenovljena Celostna prometna strategija (CPS) Občine Ljutomer. Na novinarski konferenci so na to temo spregovorili ljutomerska županja mag. Olga Karba, višji svetovalec ljutomerske občinske uprave Mitja Kolbl, Mateja Kukovec iz podjetja ZUM Maribor in Katja Karba iz Razvojne agencije Sinergija. Kot je uvodoma povedala ljutomerska županja je Občina Ljutomer zaključila proces CPS Občine Ljutomer iz leta 2012, ki je trajal deset mesecev, 22. marca letos pa je občinski svet Občine Ljutomer soglasno sprejel prenovljeno CPS Občine Ljutomer. Občina Ljutomer je prve odločne korake v smeri prijaznejšega prometa že storila pred petimi leti, ko je sprejela prvo CPS v Sloveniji, ki jo je kakšna občina izdelala v skladu s smernicami Evropske komisije in bila s strani le-te tudi nagrajena. S prenovo strategije se proces nadaljuje – v Ljutomeru so z njim preverili, kaj je bilo doseženo v štirih letih izvajanja strategije in ga zaključili z novim dokumentom. V njem so opredelili nadaljnje korake načrtovanja in upravljanja prometa v občini za naslednjih pet let. Kar nekaj načrtovanih in izvedenih ukrepov iz prve CPS pomeni pomemben premik v smeri izboljšanja kakovosti bivanja, je dejal Kolbl. V Ljutomeru se je uredilo prvo območje prijaznega prometa Juršovka, za katero se zanima domača in tuja strokovna in širša javnosti, izboljšal se je dostop do Osnovne šole Ivana Cankarja in Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, pripravili pa so tudi sodobne smernice za načrtovanje kolesarske infrastrukture in podrobno zasnovo prometnih površin v Ljutomeru. Občina Ljutomer je ena izmed redkih občin v državi, ki CPS načrtno izvaja, trenutno pa pripravljajo prijavo na razpis, ker bi radi s kolesarsko potjo povezali Ljutomer in Bioterme v Mali Nedelji, zelo aktivno pa delajo tudi na prometni ureditvi Ljutomer - Jeruzalem. V nadaljevanju je Kukovčeva spregovorila o prenovljeni CPS Občine Ljutomer, ki prepoznava pet področij ukrepanja, ključnih na poti do sodobno organiziranega prometa v občini. Ta so naslednja: celostno načrtovanje mobilnosti, celovita podpora hoji, izkoriščen potencial kolesarjenja, inovativen javni potniški prevoz in optimizirani cestni promet. Področja se med seboj povezujejo in na mnogih ravneh dopolnjujejo, njihova ključna lastnost pa je odmik od osredotočenosti na gradnjo infrastrukture in usmeritev v sprožanje vrste naložbeno in okoljsko manj spornih, vendar hkrati bolj učinkovitih ukrepov. Celoten dokument z zapisanimi izhodišči, podrobnimi opisi posameznih strateških stebrov in ukrepi do leta 2022 je dostopen na spletni strani Občine Ljutomer. Na tokratni novinarski konferenci je Katja Karba iz Razvojne agencije Sinergija spregovorila o projektu MOVECIT, katerega cilj je, da 20 odstotkov zaposlenih spremeni svoje potovalne navade. Končni rezultat projekta bo strateški dokument, ki vključuje zaposlene na občini za trajnostne prihode v službo in odhode iz službe ter tudi trajnostne službene poti med delovnim časom. Namen projekta je, da čim bolj aktivno vključijo zaposlene v občinski upravi in jih motivirajo za spremembo potovalnih navad.